Dynamiek van de stad - Wmo

advertisement
DYNAMIEK VAN DE
STAD
JEUGDRECHT
DECENTRALISATIES
De stad wordt steeds dynamischer (in vergelijking
met het rijk en de provincie):
- Participatiewet
- Jeugdzorg
- Langdurige zorg
KRUISBESTUIVING
• Lectoraat Dynamiek van de Stad
• HBO-Onderwijs (opleidingen Cluster Recht &
Veiligheid)
• Beroepenveld
JEUGD
•
•
•
•
•
Kind
Jongere
Jeugd
Minderjarige
Adolescent
ADOLESCENTENSTRAFRECHT
Wet Adolescentenstrafrecht 2014:
- Toe te passen op jongeren van 16-23 jaar
- Flexibiliteit in het strafrecht afhankelijk van de
ontwikkeling van de jongere.
- Meer nadruk op maatschappelijke veiligheid en op
bescherming van slachtoffers
- Omzetten PIJ-maatregel in TBS
VAN DWANG NAAR DRANG
•
•
•
•
•
•
•
Penitentiair jeugdrecht
Jeugdstraf(proces)recht
Kinderbeschermingsmaatregelen
Integrale veiligheid
Wmo
Jeugdwet
Gezondheidsrecht
ONDERDELEN JEUGDZORG
Globale indeling onderdelen jeugdzorg:
Jeugdhulpverlening op vrijwillige basis
Jeugdbescherming (gedwongen jeugdzorg)
Geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen (GGZjeugd)
- Jeugdzorg voor licht verstandelijk gehandicapten
(LVB-jeugd)
•
-
JEUGDHULP
Is de term ‘jeugdzorg’ niet zó 2014 ?
JEUGDWET
• Preventie en uitgaan van eigen verantwoordelijkheid en
eigen mogelijkheden van jeugdigen en hun ouders, met
inzet van hun sociale netwerk;
• Demedicaliseren, ontzorgen en normaliseren door onder
meer het opvoedkundig klimaat te versterken in
gezinnen, wijken, scholen en in voorzieningen als
kinderopvang en peuterspeelzalen;
• Eerder de juiste hulp op maat te bieden om het beroep
op dure gespecialiseerde hulp te verminderen;
• Integrale hulp aan gezinnen volgens het uitgangspunt
één gezin, één plan, één regisseur.
• Meer ruimte voor professionals om de juiste hulp te
bieden door vermindering van regeldruk.
ENKELE OPVALLENDHEDEN M.B.T. DE
JEUGDWET
•
•
•
•
•
Toegang tot jeugdhulp (in theorie en in de praktijk)
Diversiteit tussen gemeenten
Ontschotting
Woonplaatsbeginsel
Afstemming Jeugdwet en Wmo 2015
WET BESCHERMING
KINDERBESCHERMINGSMAATREGELEN
Belangrijke wijzigingen:
• Gewijzigde voorwaarden oplegging OTS
• Nieuw: Gezagsbeëindigende maatregel
• Rol burgemeester in BW
ART. 1:255 LID 1 BW
•1)Ernstige bedreiging ontwikkeling van het kind
•2)Als zorg voor wegnemen van bedreiging niet of
onvoldoende wordt geaccepteerd door ouders/mj (ipv “als
hulp heeft gefaald of naar verwachting zal falen”)
•→ Accent op acceptatie hulpverlening en niet meer op
tekortkoming hulpverlening en onvoldoende vooruitgang en
resultaten
•3) Als de verwachting is gerechtvaardigd dat
gezaghebbende ouders in staat zijn binnen een gelet op de
persoon en de ontwikkeling van de minderjarige
aanvaardbare te achten termijn, de verantwoordelijkheid
voor de verzorging en opvoeding te dragen
RECHT OP PRIVACY
Bestaat dit recht überhaupt ?
- EVRM
- Grondwet
- Wbp
- Wet politiegegevens
- Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
- Wet BRP
- IVRK
FUNCTIES VAN HET RECHT
•
•
•
•
Normbeschrijving
Instrumentele functie
Geschilbeslechting
Additionele functie
STELLING
Recht op privacy: niet de regel, maar de degene die
de regel moet uitvoeren is het probleem !
ANDERE ACTUELE THEMA’S
• Wetsvoorstel m.b.t. huwelijk en geregistreerd
partnerschap
• Adoptie van buitenlandse kinderen
VRAGEN ?
• nu of ..
• [email protected]
Download