Transformatie Jeugdzorg Drenthe

advertisement
Transformatie Jeugdzorg
Drenthe
In vogelvlucht
• Aanleiding
• De Drentse praktijk
• Transformatie jeugdzorg
in Drenthe vanuit
bestuurlijk perspectief
 Basis: duidelijke sturing
• Houding
• Visie als vertrekpunt
• De aanpak
• Discussie en inbreng van
uw visie
 Stellingen
• Wel of geen
marktwerking
• Wat is passende schaal
• Streng toezicht of laissez
faire: hoe kunnen (of
moeten) we sturen
Knelpunten stelsel
•
•
•
•
•
Ontbreken integrale aanpak
(1 visie)
Versnipperde organisatie en
financiering
Toenemende bureaucratie, ook door ad hoc beleid na
incidenten
Stijgende vraag naar (zware) zorg/ medicalisering
Te lange doorlooptijden
Transformatie
Drenthe
•
•
•
•
•
•
•
450.000 inwoners (120.000 < 18)
12 gemeenten
1 Grote jeugdzorgaanbieder
2 grote GGZ/ KJP aanbieders
Laagste ‘rating’ bij SCP
Goede samenwerkingscultuur
provincie – gemeenten –
instellingen
Sociale cohesie gemeenschapszin
Meetbaar beter
De transformatie van
de jeugdzorg en de weg
naar een effectieve
ketensamenwerking in
de Drentse jeugdzorg
Co-ouderschap
Grondhouding
• Aansluiting op kernwaarden
1. Samenhang tussen domeinen
 Subsidiariteit en verantwoordelijkheden en
budgetten in beginsel zo lokaal mogelijk belegd
2. Doorlopende zorglijnen – leren van elkaar
3. Eenheid van taal
4. Duidelijke regievoering
5. Passende schaal: Lokaal/regionaal/bovenregionaal
6. Zo snel als het zorgvuldig kan met respect voor provinciale
verantwoordelijkheid tot aan formele overdracht
7. Aandacht voor gevraagde omslag in grondhouding
Transformatie
Provinciaal perspectief
•
•
•
Ouders faciliteren in eigen kracht
Meer jeugdigen en ouders helpen met een licht aanbod
Kwaliteit moet vooropstaan bij transitie
 Ambitie: verdere verbetering van zorg voor de jeugdige
•
•
1 financier, 1 regie, 1 gedeelde visie!
Benutten juiste schaal
 Gemeente – regio – provincie – noord nederland
•
Gefaseerde aanpak
 Bestuursakkoord + Transitieplan + wetgeving
Visie
Visie is startpunt

Bevrijdend kader voor de
jeugdzorg (RMO)
Opvoeden versterken
→ Positief opvoeden
→ De zelfredzaamheid en de eigen kracht
van jeugdigen en gezinnen
→ Kind/gezin eigenaar van eigen probleem
én oplossing = aanspreken op eigen
verantwoordelijkheid
→ Versterking van het gezinssysteem
Drentse pilot - outline
Eenduidige sturing vanuit financiers
• Uitdragen gezamenlijke visie
• Eenduidig aansturen instellingen op de juiste schaal
– Samenhangende inkoop van zorg
– Samenhangend instrumenten gebruik
• ICT, diagnostiek, dossiervorming
– Keten breed meten
– Heldere positie van de cliënt
Optimale inbreng instellingen
Goede communicatie
– Duidelijke projectorganisatie
Outline - vervolg
•
•
•
•
•
•
•
Zorgen voor een effectieve ketensamenwerking
Gezamenlijke bestuurlijke verantwoordelijkheid
Versterking CJG/ ZAT, kwaliteitseisen!
Geleidelijke inbreng Toegangstaken BJZ in CJG/ ZAT
Indicatie ‘omzetten’ naar verwijzing
Her-ordening zorgaanbod via 1 visie en samen jeugdzorg
inkopen
Praktijkonderzoek, meten van resultaten
Projectstructuur
• Algemeen Bestuur = VDG - overleg welzijn sport
 DB met 3 wethouders + gedeputeerde
• Projectbureau
 3 gemeenten + provincie,
 2 projectleiders
 STAmmcmo als procescoördinator
• Uitvoering in deelprojecten
 Expertgroepen met: Instellingen, landelijke experts, cliënten, e.a.
Werk in uitvoering
Op basis van
• Deelproject 1:
visie/toetsstenen
Versterking CJG ZAT
• Deelproject 2:
• Gemeenten/ Regio’s aan
Overdracht taken BJZ
zet
• Deelproject 3:
• Provincie sluit aan
Herinrichting zorgaanbod
• Houding: mogelijk maken!
volgens visie
• Deelproject 4:
Meetbaar beter + monitor
Stelling
Er is geen overheidsbemoeienis nodig! De
uitvoering van de jeugd(zorg) van kan prima
door het veld zelf worden gedaan.
Stelling
Kleinere gemeenten
kunnen prima zelf het
jeugdzorgbeleid uitvoeren
Stelling
Marktwerking in de zorg verstoort effectieve
ketensamenwerking
Positief opgroeien
Opvoeden
Opvoeden
Versterking
versterken
overnemen
ondersteunen
1. Universele preventie
4. Universele preventie
7. Universele preventie
2. Selectieve preventie
5. Selectieve preventie
8. Selectieve preventie
3. Lichte opvoedhulp
6. Lichte opvoedhulp
9. Lichte opvoedhulp
Kenniscentrum Positief Opgroeien
Uitval
10. Maatschappelijk
Isolement
Registreren & Meten
Doelstelling en ambitie van de Drentse pilot Jeugd
Van:
?
~5%
Nu meer dan 5%
Te laat en
vaak niet de
juiste hulp
Naar:
~3%
Circa 3%
~10%
Nu ruim 10%
?
Nu minder
dan 85%
Vaak
langer dan
nodig, en
geregeld
korter dan
wenselijk
Circa 7%
Niet langer
dan nodig
Circa 90%
~85% van kinderen
Opvoedverwarring en
onzekerheid bij veel ouders en
kinderen
~7%
Tijdig de juiste
(= effectieve)
hulp
~90% van kinderen
?
Effectieve vroegstimuleren en versterken eigen kracht van alle
ouders, jeugdigen en hun netwerken.
Download