Doorgaande zorg na de Jeugdzorg

advertisement
Doorgaande zorg na de
Jeugdzorg
Rietveld-van Wingerden, M.
(2005),Jeugdzorg.Protestant.nu
Inhoudstafel







Inleiding
Plaatsing in de jeugdzorg
Ingrediënten van effectieve zorg
Continuïteit van zorg
Drie groepen zorgverlaters
Effectieve zorg in de praktijk
Monitor
Inleiding
 jongeren met ernstige gedragsproblemen die zich
onttrekken a/hulp
=> ontstaat
 door interactie tussen
 Factoren i/h kind
 Risico - & beschermende factoren i/d omgeving
Faas,M. (2006). Vier jaar en van school
gestuurd? www.maartenfaas.com
 Verstoorde sociale waarneming
= interpreteren gedrag v/anderen als vijandig & agressief





Behoeften onmiddellijk bevredigd zien
Gebruiken softdrugs, alcohol => opstandige gedrag versterkt
Groeien op in disfunctionele gezinnen
Problemen op school => kans op schooluitval is groot
Probleemgedrag => stoornis
=> ze ontwikkelen vaak oppositionele gedragsstoornis
of
posttraumatische stress-stoornnis
Plaatsing in de jeugdzorg
 Intensieve ambulante behandelprogramma’s
 Intensieve orthopedagogische gezinsbehandeling (IOG)
 Multisysteemtherapie (MST)
 Functional family therapy (FFT)
 Residentiële voorzieningen v/ jeugd- en opvoedhulp
 Jeugdgezondheidszorg
 Justitiële jeugdzorg
Vlaamse kinderen lopen veel weg van huis.
Volkskrant.nll
 Jongeren onttrekken zich vaak aan hulp door
bv.
 Weg te lopen uit leefgroep
 Zich niet aan de behandelafspraken houden
 Geen motivatie
=> gesloten fase v/ zorg is nodig om herstart te kunnen
maken (tijdelijke gedwongen residentiële behandeling)
Ingrediënten van effectieve
zorg
 Voor de herstart is nodig
 residentiële jeugdzorg
 Orthopedagogische basiszorg
 Zorg en opvoeding
 Behandeling via gedragsverandering gerichte interventies
=> goed leefklimaat voor pedagogische medewerkers en
leerkrachten
=>
bevordert behandelmotivatie, empathie en
lotus of control
vermindert agressie
 De behandeling omvat 5 componenten
 cognitieve gedragstherapie met hoge intensiteit & lange duur
(individueel & groep)
 Training of therapie voor de ouders
 Scholing => verkrijgen & behouden van werk
 Individuele begeleiding, aandacht en ondersteuning
 Gedragstherapeutische programma’s op leefgroepen
 Aanleren van nieuwe vaardigheden
 Ombuigen van ongewenst gedrag
 …
123rf.com
Continuïteit van zorg
 Lastige taak => jongeren vertrekken ongepland uit de
instelling
 Risico op voortijdige beëindiging ↑ bij jongeren
 Vaak wegliepen of spijbelden
 Hoge delict frequentie kennen
 Voor opname al meerdere verblijfplaatsen & hulpverleners
hebben meegemaakt
 Kans op continuïteit is hoog als
 Goede verblijfsomgeving tijdens & na behandeling nodig!
 Behandeling moet jongeren voorbereiden op
 Situatie na behandeling
 Aandacht besteden a/ informele sociale netwerk
Wet van continuïteit. Wordpress.com
 Na residentiële jeugdzorg
 goede band met sleutelfiguren ( familielid, vrienden,
buurman,… ) is van groot belang
 Aandacht besteden a/d ouders, zussen, broers en andere
familieleden
Drie groepen zorgverlaters
 Those moving on
 Hebben baat gehad bij de zorg
 Komen vrij ‘normaal’ uit zorgproces
 Survivors
 Ondervindt meer moeilijkheden bij en na het verlaten v/zorg
 Ervaren meer instabiliteit
 Strugglers
 Veel moeilijkheden
 Problematische opvoedingssituaties => onthechting
 Blijvend aangewezen op ondersteuning & zorg
Jongeren spreken geen AN, maar
wel algemeen vlaams. De morgen
Effectieve zorg in de praktijk
 Bevorderende factoren




Dagelijks feedbacksysteem
Positief leefklimaat
Positieve werkrelatie
Gefaseerde opbouw van vrijheden &
verantwoordelijkheden
 Beperkte groepsgrootte
 Dagelijks gesprek tussen leerkrachten & groepswerkers
…
 Belemmerende factoren
 Beperkte motivatie
 Opstandige & vijandige gedrag van jongeren
 Logistieke factoren
 Wachttijden door beperkte beschikbaarheid
 Duur van rechterlijke machtiging
vb. jongeren zitten soms 3 maanden vast zonder te
investeren in hun behandeling
 Door verschillende visies is de kans op breuken groot
Dreamstime.com
Monitor
 Verdere invulling v/d zorg voor de ≠ typen vraagt om
uitwerking
=> monitor kan hierbij goede diensten
bewijzen
 Vragen beantwoorden als
 zijn de 3 types herkenbaar tijdens het verblijf?
 Wat zijn de uitkomsten v/d ≠ vormen zorg?
 Verder moet duidelijk worden hoe
 Continuïteit v/zorg kan realiseren
 Juridische obstakels die daarbij opduiken & hoe kunnen ze
weggenomen worden
 Welk effect hebben voorwaardelijke & korte/lange
machtigingen op de zorg
=> Aandacht voor dit soort vragen zal zorgen voor
optimale inrichting van doorgaande zorg voor jongeren
Download