Sociale psychologie

advertisement
Studiefiche
Academiejaar 2016-2017
Sociale psychologie (K001067)
Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 5.0
Studietijd 150 u
Contacturen
45.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2016-2017
A (semester 2)
werkcollege: geleide oefeningen
5.0 u
hoorcollege
40.0 u
Lesgevers in academiejaar 2016-2017
Roets, Arne
Van Hiel, Alain
PP07
PP07
Verantwoordelijk lesgever
Medelesgever
Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2016-2017
stptn
Bachelor of Science in de toegepaste economische wetenschappen
5
Bachelor of Science in de politieke wetenschappen
5
aanbodsessie
A
A
Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Sociale perceptie, Sociale beïnvloeding, Sociale relaties, attitudes, helpen, stereotypen
en vooroordelen, agressie, multiculturele samenleving, politieke wereld
Situering
Dit opleidingsonderdeel draagt bij tot de volgende opleidingscompetenties uit de
opleiding politieke wetenschappen:
.
• De basisbeginselen van de verwante en ondersteunende wetenschappen kennen en
• hun relevantie voor de politieke wetenschappen inzien.
• De historische context van hedendaagse politieke fenomenen, ontwikkelingen en
• vraagstukken kennen en begrijpen.
• Hedendaagse politieke fenomenen, ontwikkelingen en vraagstukken genuanceerd en
• kritisch duiden vanuit politiek-wetenschappelijke inzichten.
• Kennis hebben van en inzicht in de ontwikkeling, designs en methoden van
• wetenschappelijk onderzoek.
• Hedendaagse maatschappelijke vraagstukken vertalen naar een politicologische
• probleemstelling.
• Een wetenschappelijk onderbouwd oordeel vormen over hedendaagse politieke
• fenomenen, ontwikkelingen en vraagstukken.
• Maatschappelijke relevantie en –implicaties van politiek-wetenschappelijke inzichten
• inschatten.
--Dit opleidingsonderdeel draagt bij tot de volgende opleidingscompetenties uit de
opleiding Toegepaste Economische Wetenschappen:
FBTOEG1.8, FBTOEG3.5, FBTOEG4.3, FBTOEG5.1
Inhoud
Introductie
• Omschrijving van de sociale psychologie
• Sociaalpsychologische vraagstukken en toepassingen
• Een kort historisch overzicht
• Een blik op de toekomst
(Goedgekeurd)
1
• Samenvatting onderzoeksmethodes
Sociale perceptie
• De elementen van de sociale perceptie
• Attributies
• Impressievorming als een vorm van informatie-integratie
• Bespreking van diverse vormen van confirmatievertekening
Sociale beïnvloeding
• Sociale beïnvloeding als automatisch proces
• Conformiteit: meerderheids- en minderheidsinvloed
• Instemmen
• Blinde gehoorzaamheid aan een autoriteit
Attitudes
• Attitudetheorieën
• Overtuigende communicatie
• Cognitieve dissonantietheorieën
.
Interpersoonlijke relaties
• Belang van relaties
• Aantrekkingskracht
• Hechte relaties
• Ontwikkelingspatronen
.
Anderen helpen
• Waarom helpt men?
• Onder welke omstandigheden helpt men?
• Wie helpt anderen?
• Interpersoonlijke factoren: wie ontvangt hulp?
.
Agressie
• Omschrijving van agressie
• Cross-nationale en intraculturele verschillen
• Theorievorming over de oorsprong van agressie
• Situationele invloed op agressie
• Effect van de media: niet-seksueel geweld, pornografisch materiaal
• Verdoken geweld: seksuele agressie, fysiek geweld onder partners,
• kindermishandeling
• Remedies voor geweld
Stereotypen en vooroordelen
• De wortels van vooroordelen
• Sociale categorisatie en stereotypen
• Individuele verschillen in vooroordelen
• Soorten vooroordelen
• Seksisme
.
De Multiculturele samenleving
• Diversiteit
• Interetnisch contact
• De praktijk van interetnisch contact
• Samenleven in de school en op het werk
• Goedbedoelde maatregelen, media, wetten, en regels De politieke wereld
• De organisatie van politieke attitudes
• Sociale attitudes en ideologie
• Politiek leiderschap
Begincompetenties
geen
Eindcompetenties
1 Zelfstandig en kritisch kennis kunnen nemen van de vakliteratuur en van de
1 ontwikkelingen in het vakgebied.
1 2 Principes uit de sociale psychologie kunnen toepassen op maatschappelijke
1 problemen en realistische cases.
3 Kennisinhouden uit de sociale psychologie kritisch kunnen vergelijken, integreren en
1 combineren.
(Goedgekeurd)
2
4 Bevindingen uit de sociale psychologie zelfstandig kunnen verwoorden,
1 beargumenteren en evalueren.
5 De benaderingswijze uit de sociale psychologie kunnen situeren in een
1 maatschappelijke context.
6 De mens kunnen situeren in zijn interpersoonlijke, sociale en culturele context (bv.
1 familie, werk, maatschappelijke kader) en deze informatie gepast kunnen hanteren.
7 Kunnen vergelijken van het sociaal-psychologisch onderzoeksparadigma en de
1 benadering gehanteerd in de politicologie.
Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via examencontract is open
Didactische werkvormen
Hoorcollege, werkcollege: geleide oefeningen
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Hoorcolleges met demonstraties en tutorials met verdieping en herhaling van
hoorcolleges per groep
Leermateriaal
Handboek: Van Hiel, A. (2013). Sociale Psychologie. Gent: Academia Press.
MINERVA (met per hoofdstuk: doelstellingen, transparanten)
Geraamde totaalprijs: 55.0 EUR
Referenties
• Devine, P. & Plant, A. (Eds.). (2012). Advances in Experimental Social Psychology
• (Vol. 45). Elsevier.
• Hewstone, M., & Stroebe, W. (2011). European Review of Social Psychology (Vol
• 21). Psychology Press.
• Hogg, M. A., & Cooper, J. (Eds.). (2007). The Sage Handbook of Social Psychology:
• Concise Student Edition. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
• Kruglanski, A. W., & Higgins, E. T. (Eds.). (2007). Social Psychology: Handbook of
• Basic Principles (2nd ed.). New York: Guilford Press.
• Social Psychology Network. http://www.socialpsychology.org/
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
• Tijdens de pauzes en voor of na de les
• Interactieve ondersteuning via Minerva (documentatie, demonstraties, feedback).
• Vast spreekuur: maandag tussen 10u en 12u
Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen met meerkeuzevragen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen met meerkeuzevragen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Schriftelijk examen met 50 tot 60 meerkeuzevragen die peilen naar inzicht en
toepassing van de kennis aansluitend bij de beoogde eindcompetenties.
Eindscoreberekening
Periodegebonden evaluatie (100%) Faciliteiten voor werkstudenten
In overleg
(Goedgekeurd)
3
Download