Genderstudies en seksuele stoornissen

advertisement
Studiefiche
Vanaf academiejaar 2016-2017
Genderstudies en seksuele stoornissen (H001629)
Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 3.0
Studietijd 90 u
Contacturen
30.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2016-2017
A (semester 2)
hoorcollege
Lesgevers in academiejaar 2016-2017
Verhaeghe, Paul
30.0 u
PP08
Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2016-2017
Master of Science in de psychologie (afstudeerrichting klinische
psychologie)
Verantwoordelijk lesgever
stptn
3
aanbodsessie
A
Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
gender identiteit, seksuele drift, polymorfe perversie, seksuele delinquentie, forensische
psychotherapie
Situering
Dit opleidingsonderdeel draagt bij tot de volgende opleidingscompetenties:
* Zich een veelheid aan theoretische modellen en onderzoeksbevindingen eigen
maken.
* Vanuit een psychologische invalshoek de maatschappij mee vormgeven.
* Psychologische diagnostiek uitvoeren en aanwenden voor psychologisch advies en
interventie.
* Ethisch en deontologisch verantwoord psychologisch handelen.
De geformuleerde opleidingscompetenties dienen gerealiseerd op basis van
gespecialiseerde en geïntegreerde leerresultaten in een onbekende en onzekere
situatie zonder duidelijk vastgelegde randvoorwaarden en met een expliciete
eindverantwoordelijkheid. Ze situeren zich in het toepassingsgebied zoals omschreven
in de rubriek 'inhoud'.
Inhoud
In dit opleidingsonderdeel worden de volgende onderwerpen behandeld:
• de fundamentele psychoanalytische en psychodynamische concepten met betrekking
• tot infantiele en volwassen seksualiteit;
• de principes van de hedendaagse psychoanalytische interventies bij seksuele
• stoornissen;
• seksuele delinquentie: ontstaansgronden, motieven, dader-en delictkenmerken; de
• bespreking gebeurt aan de hand van forensisch casusmateriaal;
• de relevantie van de klinische structuren van neurose, psychose, perversie en
• psychopathie binnen het forensische veld;
• principes van forensische psychotherapie: situering van de forensische kliniek,
• statuut van het spreken, (tegen)overdracht en verantwoordelijkheid;
• de problematiek van risicotaxatie.
Begincompetenties
Psychoanalytische therapie
Eindcompetenties
1 Theoretische concepten relateren, kaderen en de implicaties ervan duiden.
2 Op de hoogte zijn van de recente ontwikkelingen in het vakgebied.
3 Reflecteren over de interactie tussen de psychologie en het maatschappelijk debat.
4 Een beginsituatie inschatten en op basis daarvan een diagnose als werkhypothese
(Goedgekeurd)
1
1 stellen.
5 Respectvol omgaan met de eigenheid van en verschillen tussen cliënten.
6 Eigen besluitvorming ethisch verantwoorden.
Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via examencontract is open
Didactische werkvormen
Hoorcollege
Leermateriaal
• Lesnota's, slides en artikels die via Minerva beschikbaar worden gesteld.
Referenties
• Geldhof, A. (2016). Wanverhoudingen. De pedofiel, de politicus, de filosoof en de
• vrouwen. Leuven, Acco.
• Mertens, J. (2016). Vrijen, vechten of vluchten. Leuven, Acco.
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
• Op afspraak.
Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen, openboekexamen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen, openboekexamen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Eindscoreberekening
De student die zich onttrekt aan periodegebonden en/of niet-periodegebonden
evaluaties krijgt een niet delibereerbaar eindcijfer.
Addendum
Aanpassing studiefiche (andere lesgever omwille van sabbatical, met ander materiaal )
oude ref:
• Verhaeghe, P. (2011). Liefde in tijden van eenzaamheid. Drie verhandelingen over
• drift en verlangen, Antwerpen, De Bezige Bij
• Lacan, J. (1950). Introduction théorique aux fonctions de la psychanalyse en
• criminologie. In: Ecrits (pp. 125-149). Paris: du Seuil.
• Maruna, S. (2001). Making good: How ex-convicts reform and rebuild their lives.
• Washington, DC: American Psychological Association.
(Goedgekeurd)
2
Download