Studiefiche - studiegids UGent

advertisement
Studiefiche
Vanaf academiejaar 2016-2017
Structuur en werking van de Amerikaanse economie (F000785)
Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 5.0
Studietijd 150 u
Contacturen
60.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2016-2017
A (semester 2)
hoorcollege
Lesgevers in academiejaar 2016-2017
Matthijs, Herman
60.0 u
EB51
Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2016-2017
Master of Science in de bestuurskunde en het publiek management
Verantwoordelijk lesgever
stptn
5
aanbodsessie
A
Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Verenigde Staten: economie en institutioneel politiek
Situering
Deze curus wil een introductie geven met betrekking tot de werking en de
samenstelling van de Verenigde Staten van Amerika.
Inhoud
1 het ontstaan
2 de federatie versus de staten
3 de president
4 het congres
5 de federale begroting: procedure, financiering, uitgaven en controle
6.de federal reserve bank
7. het economisch stelsel
Begincompetenties
geen vereist
Eindcompetenties
1 De studenten dienen na deze cursus een kennis te hebben met betrekking tot de
1 werking van het politieke alsook het economische systeem van de VSA. 2 Ook worden ze vertrouwd gemaakt met de Amerikaanse bestuurlijke terminologie.
3 Het is de bedoeling dat de studenten opbasis van deze cursus de actuele
1 gebeurtenissen beter kunnen begrijpen en analyseren.
Creditcontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is open: de student houdt zelf
rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties
Examencontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via examencontract is open
Didactische werkvormen
Hoorcollege
Leermateriaal
H. Matthijs, Van colombus tot heden, tweede ditie, Intersentia, 2012.
(Goedgekeurd)
1
Referenties
het cursusboek bevat vele referenties: boeken , artikels, websites etc...
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
De docent is bereikbaar voor nadere uitleg en elke les is er de mogelijkheid om vragen
te stellen
Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Eindscoreberekening
(Goedgekeurd)
2
Download