Internationale economische betrekkingen

advertisement
Studiefiche
Vanaf academiejaar 2016-2017
Internationale economische betrekkingen (A002951)
Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 5.0
Studietijd 150 u
Contacturen
45.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2016-2017
B (semester 2)
hoorcollege
Lesgevers in academiejaar 2016-2017
Rayp, Glenn
45.0 u
EB01
Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2016-2017
Master of Arts in de meertalige bedrijfscommunicatie
Verantwoordelijk lesgever
stptn
3
aanbodsessie
B
Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Internationale handel, internationaal handelsbeleid, regionale integratie,
kapitaalbewegingen, wereldeconomie, Wereldhandelsorganisatie
Situering
De cursus stelt zich tot doel inzicht te verschaffen in de mogelijkheid en de efficiëntie
van het economisch beleid in een open economische ruimte.Dit omvat twee aspecten :
1) het beleid m.b.t. de structurele aspecten van de economie en de economische
ontwikkeling. Dit komt aan bod in de internationale handelstheorie en de internationale
handelspolitiek.
Dit behandelt waarom landen met elkaar handel drijven, wat buitenlandse directe
investeringen bepaalt en wat landen moeten doen en niet doen opdat de economische
winst hiervan zo groot mogelijk zou zijn.
2) het macro-economische beleid dat een land kan voeren, gegeven de beperkingen
waaraan dit onderhevig is bij internationale mobiliteit van goederen en kapitaal. Dit
komt aan bod bij de bespreking van de internationale coördinatie van het economisch
beleid.
De cursus "Internationale Economische Betrekkingen" stelt beleidsvraagstukken in en
beleidsimplicaties van de internationale economie centraal, veeleer dan een analyse
ervan
Inhoud
De volgende aspecten komen in de cursus aan bod :
1. Internationale handelstheorie.
• Handelsmotieven :
• • het mercantilisme (uiteenzetting van het idee en haar principiële fouten, inclusief
• • moderne voorbeelden);
• • comparatief voordeel (technologische verschillen en verschillen in
• • factorbeschikbaarheden als motief voor de internationale handel; het Heckscher• • Ohlinmodel)
• • schaalvoordelen, productdifferentiatie en concurrentie-effect als motief voor de
• • internationale handel (de 'nieuwe' handelstheorie)
• • Welvaarts-en inkomensverdelingsaspecten van de internationale handel.
• • Internationale handel en economische ontwikkeling.
2. Buitenlandse directe investeringen en migratie.
3. Internationale handelspolitiek.
• Interventie-instrumenten (tarieven, subsidies en quota's) en de effectieve
• protectiegraad.
• Winst en verlies voor een kleine en een grote economie van tarifaire en niet-tarifaire
• handelsinstrumenten en de optimale tarieftheorie.
• Binnenlandse doelstellingen en binnenlandse marktverstoringen (o.m. infant-
(Goedgekeurd)
1
• industrybescherming). De invloed van drukkingsgroepen.
4. Regionale economische integratie.
5. De internationale instellingen van de internationale handel : WTO/GATT en
UNCTAD.
6. Internationale coördinatie van het macro-economische beleid.
Bespreking van de belangrijkste na-oorlogse internationale en monetaire
ontwikkelingen en actuele problemen, het IMF en de Wereldbank.
Begincompetenties
De eindtermen van de opleidingsonderdelen economie en economische politiek
Eindcompetenties
1 In staat zijn internationale economische vraagstukken te interpreteren
2 Het kunnen identificeren van de beleidsalternatieven
3 Het kunnen formuleren van een op de theorie gefundeerd beleidsadvies
Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via examencontract is open
Didactische werkvormen
Begeleide zelfstudie, hoorcollege
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Interactief
Leermateriaal
L. Cuyvers, T. De Jonghe, R. Embrechts en G. Rayp, Internationale Economie, 2e
editie Garant, Leuven-Apeldoorn, 2009
Geraamde totaalprijs: 43 EUR
Referenties
Ethier, Modern international Economics;
Sødersten & Reed, International Economics;
Appleyard en Field, International Economics;
Williamson, The World Economy;
Krugman & Obstfeld, International Economics, Theory and Policy, Fifth Edition;
Jepma, Jager & Kamphuis, Wereldeconomie in Beeld.
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Ondersteuning door één vakgroepassistent.
Vragen en antwoord per e-mail (Minerva)
Additioneel cursusmateriaal via Minerva
Bijkomende uitleg mogelijk tijdens de kantooruren (bureau)
Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is mogelijk
Eindscoreberekening
Faciliteiten voor werkstudenten
1. Mogelijkheid tot vrijstelling van aanwezigheid
2. Mogelijkheid tot examen op ander tijdstip doorheen het academiejaar
3. Mogelijkheid tot feedback op alternatief tijdstip
Voor meer informatie omtrent flexibel studeren: http: //www.flw.ugent.
be/flexibelstuderen
(Goedgekeurd)
2
Download