Beginselen van economie

advertisement
Studiefiche
Vanaf academiejaar 2017-2018
Beginselen van economie (D012144)
Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 6.0
Studietijd 180 u
Contacturen
45.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2017-2018
A (semester 1)
hoorcollege
Lesgevers in academiejaar 2017-2018
Merlevede, Bruno
45.0 u
EB01
Verantwoordelijk lesgever
Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2017-2018
stptn
Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de
6
bewegingswetenschappen (afstudeerrichting sportbeleid en
sportmanagement)
Schakelprogramma tot Master of Science in het management en het 6
beleid van de gezondheidszorg
Voorbereidingsprogramma tot Master of Science in het management 6
en het beleid van de gezondheidszorg
aanbodsessie
A
A
A
Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Economie, micro, macro
Situering
Dit basisvak wil inzicht verschaffen in de economische manier van denken. Het vak
maakt studenten vertrouwd met een aantal centrale economische concepten,
fenomenen en mechanismen om zo de student in staat te stellen bvb. een artikel in een
krant of tijdschrift te begrijpen. Het is de bedoeling dat de student de economische
omgeving waarin bedrijven, huishoudens,en overheid functioneren, kan begrijpen en
analyseren.
Inhoud
I Inleiding
Vraag en aanbod I: hoe markten werken
Vraag en aanbod II: markten en welvaart
De economie van de overheid
Gedrag van bedrijven en het bedrijfsleven
Macro-economische gegevens
De reële economie op de lange termijn
Geld en prijzen op de lange termijn
Economische fluctuaties op de korte termijn
Begincompetenties
Inleidende cursus, geen specifieke begincompententies vereist.
Eindcompetenties
1 Basisconcepten en mechanismen in de economie verklaren.
2 Actuele (en historische) economische problemen analyseren.
Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
(Goedgekeurd)
1
Didactische werkvormen
Hoorcollege
Leermateriaal
Albrecht, Defloor, Goeminne, Merlevede, en Schoors; Economie - een inleiding; 1ste
druk, September 2017 (te verschijnen)
Referenties
Elk goed basishandboek economie
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
De studenten kunnen steeds in de les of per email vragen stellen aan de professor. Op
vraag van de studenten kan ook voorzien worden in één of twee collectieve
vragen/herhalingsessies waarbij door de studenten ingediende vragen behandeld
worden.
Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Schriftelijk examen met open vragen en meerkeuzevragen
Eindscoreberekening
(Goedgekeurd)
2
Download