Nanoporeuze materialen

advertisement
Studiefiche
Vanaf academiejaar 2016-2017
Nanoporeuze materialen (C002964)
Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 3.0
Studietijd 75 u
Contacturen
15.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2016-2017
A (semester 1)
hoorcollege
5.0 u
zelfstandig werk
10.0 u
Lesgevers in academiejaar 2016-2017
Van Der Voort, Pascal
De Canck, Els
WE06
WE06
Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2016-2017
Master of Science in de chemie
Master of Science in Chemistry
Master of Science in Chemical Engineering
Master of Science in Sustainable Materials Engineering
Master of Science in de ingenieurswetenschappen: chemische
technologie
Uitwisselingsprogramma Chemie (niveau master)
Verantwoordelijk lesgever
Medelesgever
stptn
3
3
3
3
3
aanbodsessie
A
A
A
A
A
3
A
Onderwijstalen
Engels
Trefwoorden
Mesoporeus, dragermateriaal, geordend, materiaalwetenschap, silicaat, heterogene
katalyse, zeolieten
Situering
Keuzeopleidingsonderdeel - master chemie
Doel: gespecialiseerde studie van de stand van zaken van mesoporeuze geordende
dragermaterialen, als ondersteuning in voor het uitvoeren van de masterproef
(verdieping), of als specifiek interessegebied van de student, niet gekoppeld aan de
masterproef (verbreding)
Inhoud
- Overzicht van de ontwikkeling van microporeuze zeolieten van 1950 tot heden. De
eerste zeolieten, de synthetische zeolieten, de zeotypen en de Metal Organic
Frameworks. Concept: van het nabootsen van de natuur naar "molecular designed
synthesis".
- De eerste generatie mesoporeuze dragermaterialen: MCM-materialen. Bespreking
van de voor- en nadelen, de stabiliteitsproblematiek
- De volgendende generaties mesoporeuze materalen (SBA, HMS, FSM, ...)
- Ontwikkelingen in het derde millenium en de hybride materialen. PMO (Periodic
Mesoporous Organosilicates) en mesoporeuze polymeren, MOFs (Metal Organic
Frameworks) and COFs (Covalent Organic Frameworks).
- Typische analysetechnieken voor de evaluatie van poreuze vaste stoffen:
stikstofadsorptie, X-stralen diffractie, DRIFTS, FT-Raman, met een bijzondere nadruk
op modellen voor porie-evaluatie.
Begincompetenties
De student heeft met vrucht het bachelorprogramma chemie voleindigd.
De student heeft met vrucht het opleidingsonderdeel "vaste stof chemie" (eerste
masterjaar) gevolgd, of heeft gelijkaardige begincompetenties.
(Goedgekeurd)
1
Eindcompetenties
Na een grondige inleiding in de materie, legt dit opleidingsonderdeel een grote nadruk
op het zelfstandig verwerking van deze recente onderzoeksinformatie
(literatuuronderzoek) en het communiceren van deze ontwikkelingen (schriftelijk en
mondeling) aan de medestudenten. De studenten worden gevraagd een mini-college te
geven aan hun collega's over een thema van deze cursus.
Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Hoorcollege, microteaching, zelfstandig werk
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
HOORCOLLEGE : 8 uur
ZELFSTANDIG WERK ter voorbereiding van het eigen literatuuronderzoek en de
presentatie ervan aan de medestudenten.
PRESENTATIES door de studenten: 30 minuten per student, gevolgd door discussie.
Leermateriaal
Een syllabus wordt ter beschikking van de studenten gesteld, met de nodige
literatuurreferenties.
Een lijst van tijdschriften wordt opgegeven, o.a. "Microporous and Mesoporous
Materials"
Gezien dit opleidingsonderdeel nadruk legt op zeer recente ontwikkelingen, zal de lijst
van referenties jaarlijks worden aangepast.
Geraamde totaalprijs: 0 EUR
Referenties
-
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Gezien verwacht wordt dat dit keuzeopleidingsonderdeel zal worden gevolgd door een
relatief kleine groep studenten, is een intense studiebegeleiding mogelijk door een
dagdagelijks contact met de lesgever en de doctoraatsstudenten die actief onderzoek
bedrijven in deze discipline.
Evaluatiemomenten
periodegebonden en niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Mondeling examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Mondeling examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Verslag
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Permanente evaluatie: verslag van de student, presentatie van de student voor de
groep en verdediging van de gepresenteerde observaties en conclusies
Eindscoreberekening
Periodegebonden evaluatie (50%) + permanente evaluatie (50%)
(Goedgekeurd)
2
Download