Studiefiche - studiegids UGent

advertisement
Studiefiche
Vanaf academiejaar 2016-2017
Kwantumchemie (C001600)
Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 5.0
Studietijd 132 u
Contacturen
43.5 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2016-2017
A (semester 2)
werkcollege: geleide oefeningen
22.5 u
hoorcollege
22.5 u
Lesgevers in academiejaar 2016-2017
Bultinck, Patrick
Van Damme, Sofie
WE06
WE06
Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2016-2017
Bachelor of Science in de chemie
Verantwoordelijk lesgever
Medelesgever
stptn
5
aanbodsessie
A
Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Kwantumchemie, kwantummechanica, theoretische chemie
Situering
Deze cursus bouwt verder op de basis van de theoretische chemie en licht toe hoe de
kwantummechanica een oplossing biedt voor de studie van atomaire en moleculaire
eigenschappen.
Het verwerven van kwantumchemische kennis is onmisbaar bij de studie van moderne
spectroscopische technieken, moleculaire modellering en modern chemisch onderzoek
waardoor het vak een wezenlijk opleidingsonderdeel vormt van het academisch
onderwijs ondersteund door onderzoek
Inhoud
• Basiselementen van de kwantumchemie
• Benaderingsmethoden in de kwantumchemie: variatie en perturbatie
• Toepassingen van benaderingsmethoden voor niet-waterstofatomen en
• anharmonische oscillator
• Angulaire momenta en elektronspin
• Atomaire toestanden en spin-orbitaalkoppeling
• Poly-elektronische systemen
• Moleculaire kwantumchemie
• Hartree-Fock theorie
• Elektroncorrelatie
• Post Hartree-Fock theorie
Begincompetenties
De startcompetenties bestaan uit de basiskennis algemene chemie, en een zeer goede
mathematische en fysische basis. Studenten dienen deze startcompetenties te staven
aan de hand van credits voor volgende vakken: “Wiskunde I: fundamentele methoden”,
“FysicaI: mechanica”, “Algemene chemie I: opbouw van de materie”, “Wiskunde
II: fundamentele methoden in wiskunde en statistiek” en “Fysica II: golven, optica en
thermische fysica”. Alternatief kunnen door de verantwoordelijk lesgever als equivalent
bevonden opleidingsonderdelen waarvoor een credit werd behaald in aanmerking
komen. Het opleidingsonderdeel “Toegepaste wiskunde voor scheikundigen”
dient eerder in het curriculum te zijn opgenomen.
Eindcompetenties
1 De student krijgt een veel dieper inzicht in de fundamentele aspecten van de
(Goedgekeurd)
1
1 moderne chemie en herkent via de theorie de samenhang tussen verschillende
1 domeinen binnen de chemie en de relatie tot andere domeinen.
2 De student krijgt inzicht in de rol van een meer theoretische benadering van
1 klassieke chemische concepten.
3 De student staat open voor alternatieve benaderingen van chemische concepten en
1 processen.
4 De studenten kunnen de bekomen kennis toepassen op probleemstellingen en
1 vraagstukken en de wijze van oplossen kritisch evalueren en rapporteren.
Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Hoorcollege, werkcollege: geleide oefeningen
Leermateriaal
Nederlandstalige syllabus,
Prijs ca. 8 euro
Referenties
“Introduction to quantum mechanics”, B.H. Bransden en C.J. Joachain (Longman
Scientific).
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Werkcolleges: begeleide oefeningen ter verhoging van het chemisch inzicht en
ontwikkeling van kennis van fundamentele aspecten van de kwantumchemie.
Individuele uitleg door lesgever/assistenten, op afspraak
.
Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Toetsen van inzicht en het kunnen toepassen van de basisconcepten van de
kwantumchemie in vraagstukken en probleemstellingen.
Eindscoreberekening
(Goedgekeurd)
2
Download