Studiefiche - studiegids UGent

advertisement
Studiefiche
Vanaf academiejaar 2016-2017
Mycologie: Basidiomyceten (C002777)
Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 5.0
Studietijd 135 u
Contacturen
46.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2016-2017
A (semester 1)
zelfstandig werk
20.0 u
excursie
6.25 u
hoorcollege
20.0 u
Lesgevers in academiejaar 2016-2017
Verbeken, Annemieke
WE11
Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2016-2017
Master of Science in de biologie
Master of Science in Biology
Verantwoordelijk lesgever
stptn
5
5
aanbodsessie
A
A
Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Basidiomycota, Agaricales, Aphyllophorales, Systematiek, Phylogenie, Determinatie,
Biodiversiteit
Situering
Dit opleidingsonderdeel maakt deel uit van de major/minor Biodiversiteit binnen de
Masteropleiding Biologie en is dus gestructureerd rond de diversiteit van een bepaalde
groep organismen: de Basidiomycota, die samen met de Ascomycota de belangrijkste
groep vormen binnen het omvangrijke rijk van de echte fungi.
Basiskennis voor dit vak is het opleidingsonderdeel Mycologie in tweede Bachelor
Biologie waar een breder overzicht wordt gegeven van de Schijnzwammen,
Slijmzwammen en Echte zwammen. Dit meer gespecialiseerde opleidingsonderdeel
vertrekt vanuit de huidige state of knowledge rond de tree of life: wat zijn de
verwantschappen tussen de Basidiomycota en de andere groepen van organismen en
wat zijn de onderlinge verwantschappen? Er wordt dan op de Basidiomycota
gefocuseerd en het is de bedoeling dat de student inzicht verwerft in de momenteel
aanvaarde grote groepen en clades en inziet hoe de moderne moleculaire analyses de
klassiek morfologische indeling hebben gewijzigd. Deze klassieke indeling op basis van
macro- en micromorfologische kenmerken is anderzijds weer onmisbaar om soorten te
herkennen en te determineren, wat een andere belangrijke doelstelling van deze
cursus is (nadruk hierbij op de Agaricales). Diversiteit en evolutie van fungi behandelen
gebeurt uiteraard niet zonder ook frequent naar hun levensstrategieën en ecologie te
verwijzen.
Inhoud
Tree of life: waar situeren we de echte fungi? Wat zijn de verwantschappen met andere
organismen. Basidiomycota, een monofyletische groep - onderlinge verwantschappen.
Indeling van de Basidiomycota: historiek: friesiaans systeem: Aphyllophorales Agaricales - Gasteromyceten. Overzicht van gebruikte kenmerken: hymenofoor,
basidiocarptype, miscroscopische kenmerken, macrochemische kenmerken, ...
Overzicht van de gebruikte moleculaire tools. Nieuwe classificatie: horizontaal vs.
verticaal.
Voorstelling en practische benadering van de grote groepen, de belangrijkste clades.
Plotten van ecologische kenmerken op de fylogenetische boom: evolutie van parasiet
naar EM of omgekeerd, multiple origin van gasteromycetatie, lichenisatie,...
Hands-on: plukken, beschrijven, documenteren, bewaren, identificeren, sleutels,
(Goedgekeurd)
1
classificatie en nomenclatuur, dit op basis van een zelf uit te kiezen groep.
Begincompetenties
Mycologie in Bachelor 2 Biologie
Eindcompetenties
1 Praktische kennis van de grote groepen van Basidiomycota.
2 Kennis op soortsniveau van één groep naar keuze, in die groep ook confrontatie met
1 problemen rond soortconcept, nomenclatuur, ...
3 Inzicht in belang van de kenmerken en de evolutie van kenmerken.
4 Inzicht in moderne classificatie vs. traditionele classificatie.
5 Inzicht in de links tussen morfologie en ecologie.
Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Excursie, hoorcollege, microteaching, practicum, zelfstandig werk
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
zelfstandige opdracht waarbij de student (begeleid) rond één taxonomische groep
werkt
Leermateriaal
ppt slides, identificatiesleutels, wetenschappelijke artikels
Geraamde totaalprijs: 10 EUR
Referenties
-
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Vragen van studenten kunnen tijdens de lessen besproken worden. Daarnaast zijn de
lesgevers ook beschikbaar om individueel vragen te beantwoorden en problemen toe te
lichten via email of na afspraak. Tijdens de excursies is er intensieve begeleiding en na
de excursie worden determinatiemomenten in het lab van de onderzoeksgroep
vastgelegd.
Evaluatiemomenten
periodegebonden en niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Werkstuk
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Periodegebonden evaluatie (80% van de eindscore): Schriftelijk examen met open
vragen: een deel van de vragen gaat over de hoorcolleges, een deel gaat over de
microteaching en is voor elke student aangepast aan het gekozen onderwerp.
Niet-periodegebonden evaluatie (20% van de eindscore): beoordeling zelfstandig werk
via mondelinge presentatie.
Eindscoreberekening
Periodegebonden evalutie (80% examen) en niet-periodegebonden evaluatie (20%)
voor de zelfstandige opdracht.
(Goedgekeurd)
2
Download