Werkcollege Cultuur/Onderwijs

advertisement
Studiefiche
Vanaf academiejaar 2015-2016
Werkcollege Cultuur/Onderwijs (K000963)
Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 5.0
Studietijd 150 u
Contacturen
45.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2016-2017
A (semester 1)
hoorcollege
7.5 u
zelfstandig werk
15.0 u
PGO-tutorial
7.5 u
microteaching
15.0 u
Lesgevers in academiejaar 2016-2017
Van Houtte, Mieke
PS04
Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2016-2017
Master of Science in de sociologie
Verantwoordelijk lesgever
stptn
5
aanbodsessie
A
Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Onderwijssociologie, Cultuursociologie, Actuele onderwijsdiscussies, Actuele
cultuurdiscussies
Situering
Dit opleidingsonderdeel heeft als doel inzicht te krijgen in hoe actuele situaties,
ontwikkelingen en discussies op het vlak van cultuur en onderwijs aan bod komen in
sociologisch onderzoek en geanalyseerd worden vanuit een sociologisch
perspectief. Via zelfstudie en discussie leren studenten hedendaagse sociale situaties
en ontwikkelingen, meer bepaald met betrekking tot cultuur en onderwijs, kritisch
analyseren en duiden vanuit een sociologisch perspectief (M.2.1.). Studenten moeten
zelfstandig nieuwe complexe vraagstukken kunnen analyseren en een beredeneerd
oordeel vormen op basis van gespecialiseerde kennis (M.3.1.). Het werkcollege wordt
opgevat als een debat, voorafgegaan door een korte inleiding verzorgd door de
studenten zelf. Afhankelijk van de situatie moeten studenten gepast ondersteunend
en/of gezaghebbend kunnen communiceren, samenwerken en handelen (M.4.3.). Ze
leren, ten slotte, beleidsrelevantie en -implicaties van sociologische kennis in te
schatten (M.5.1.) en op deontologische wijze met de verworven kennis en inzichten bij
te dragen tot het welzijn van de samenleving en specifieke groepen (M.5.4.). Inhoud
Verschillende cultuur- en onderwijssociologische onderwerpen kunnen aan bod komen,
naargelang actuele ontwikkelingen of de interesses van de studenten. De bedoeling is
dat de studenten zich grondig documenteren over een actueel onderwerp, hun kennis
doorgeven aan de medestudenten en een discussie over het onderwerp leiden. Begincompetenties
Studenten moeten het opleidingsonderdeel Sociologie met succes gevolgd hebben
Eindcompetenties
1 • Zelfstandig actuele cultuur- en onderwijsvraagstukken kritisch kunnen
1 analyseren en duiden vanuit een sociologisch perspectief
2 • Beleidsrelevantie en -implicaties van cultuur- en
1 onderwijssociologische kennis kunnen inschatten
3 Gepast ondersteunend en/of gezaghebbend kunnen communiceren, samenwerken
1 en handelen
(Goedgekeurd)
1
Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Hoorcollege, microteaching, PGO-tutorial, zelfstandig werk
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Studenten werken in kleine groepjes onder begeleiding een concreet cultuur- of
onderwijssociologisch probleem uit. De inhoud die ze in groep hebben voorbereid
presenteren ze vervolgens aan hun medestudenten. Hierbij worden
presentatietechnieken geoefend. Vervolgens wordt een debat gevoerd over de materie
met de hele groep waarbij vergadertechnieken geoefend worden. Leermateriaal
Wordt aangereikt tijdens de les of via Minerva
Referenties
/
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Interactieve ondersteuning via Minerva (forums, e-mail)
Persoonlijk: op elektronische afspraak.
Evaluatiemomenten
niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Gedragsevaluatie op de werkvloer
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is niet mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Permanent: Evaluatie m.b.t. onderwijs- en studieactiviteiten
Eindscoreberekening
Permanent (100%)
(Goedgekeurd)
2
Download