Studiefiche - studiegids UGent

advertisement
Studiefiche
Academiejaar 2015-2016 t.e.m. 2016-2017
Geochronologische methoden in de praktijk (C003340)
Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 3.0
Studietijd 80 u
Contacturen
46.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2016-2017
A (semester 2)
hoorcollege
6.25 u
practicum
40.0 u
Lesgevers in academiejaar 2016-2017
De Grave, Johan
Vandenberghe, Dimitri
WE13
WE13
Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2016-2017
Master of Science in Geology
Uitwisselingsprogramma Geologie (niveau master)
Verantwoordelijk lesgever
Medelesgever
stptn
3
3
aanbodsessie
A
A
Onderwijstalen
Engels
Trefwoorden
Geochronologie, thermochronologie, tektoniek, kwartair, geomorfologie, luminescentie
datering, stralingsschade, paleoklimaat, stratigrafie, sediment
Situering
Dit opleidingsonderdeel is een keuzevak in het Masterprogramma Geologie. Het doel
van dit opleidingsonderdeel is om de student vertrouwd te maken met enkele
praktische en analytische aspecten van moderne dateringstechnieken (bvb. OSL, FT,
U-Th/He, U/Pb…). De nodige aandacht zal besteed worden aan de concrete
toepassingsmogelijkheden van deze methodes op aardwetenschappelijke
vraagstukken en op hun praktische, methodologische en technische grondslagen.
Inhoud
Praktische en technische aspecten van dateringstechnieken (bvb. TL, OSL, FT, UTh/He, U/Pb…); hun toepassingsmogelijkheden. Microscopie, analyse, modellering en
kalibratie met/van de methoden. Materialen en case studies in de geologie,
geomorfologie, tektoniek, (geo)archeologie, paleoklimatologie, natuurlijke radioactiviteit.
Nieuwe methodologische ontwikkelingen. Tijdsvenster, precisie en accuratesse.
Voornamelijk a.h.v. praktijk-georiënteerd werk, begeleide oefeningen, literatuurstudie
en laboratoriumwerk en –bezoeken.
Begincompetenties
Basiskennis geologie/geologische processen, fysische geografie, fysica en chemie en
specifiek kennis van materiaal behandeld in de 3de BSc cursussen “Isotopengeologie”
en “Geochemie” en basiskennis van begrippen en processen inzake (plaat)tektoniek,
petrologie, en mineralogie. Dit opleidingsonderdeel bouwt verder op het verplicht
opleidingsonderdeel “Geochronologie” in de Master opleiding Geologie en vormt
daarop een uitdiepend vervolg met meer nadruk op de praktische, analytische en
technische aspecten. Deze cursus moet dus zeker eerst gevolgd worden.
Eindcompetenties
1 De student verwerft een grondige praktische en technische kennis in de behandelde
1 dateringsmethodes en aanverwante en ondersteunende technieken.
2 Hij/zij begrijpt de literatuur uit de specifieke vakgebieden en kan evalueren waar de
1 dateringsmethodes kunnen ingezet worden in het aardwetenschappelijk onderzoek
1 (met inzicht in de mogelijkheden en beperkingen).
3 De student kan deze methoden in verschillende contexten toepassen: dateren van
(Goedgekeurd)
1
1 tektonische, magmatische en metamorfe gebeurtenissen, het opstellen van de
1 thermotektonische geschiedenis van een studiegebied, het opstellen van een
1 afzettingschronologie voor windgeblazen en fluviatiele sedimenten.
Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Hoorcollege, practicum
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Geleide laboratorium bezoeken, microscopie en analysen in labo, literatuur onderzoek.
Leermateriaal
Hand-outs, kopies uit boeken, artikels, powerpoint-presentaties, elektronische
bestanden via Minerva of andere platformen (grootte-orde prijs: 10-20 euro voor
kopies, verplaatsingen en laboratorium materialen).
Referenties
• Advances in Fission-Track Geochronology. Peter Van den haute & Frans De Corte
• (1998). Kluwer Academic Publishers, solid earth sciences library.
• Detrital thermochronology. Matthias Bernet & Cornelia Spiegel (2004). Geological
• Society of America, special paper 378.
• Low-temperature thermochronology: techniques, interpretation, and applications.
• Peter W. Reiners & Todd A. Ehlers (2005). Mineralogical Society of America, Reviews
• in Mineralogy & Geochemistry, volume 58.
• Isotopes: principles and applications (third edition). Gunter Faure & Teresa M.
• Mensing (2005). John Wiley & Sons.
• Quantitative Thermochronology. Jean Braun, Peter Van der Beek, Geoffrey Batt
• (2006). Cambridge University Press.
• Age Determination of Young Rocks and Artefacts. G.A. Wagner (1998). Springer –
• Verlag.
• Quaternary Dating Methods. M. Walker (2005). Wiley.
• An introduction to optical dating: The Dating of Quaternary Sediments by the use of
• Photon-stimulated Luminescence. M.J. Aitken (1998). Oxford University Press.
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Ondersteuning via Minerva, persoonlijk contact op afspraak, normale contacturen
(theorie + praktische oefeningen), vragen via E-mail. Praktische oefeningen, analysen
en laboratoriumwerk onder begeleiding.
Evaluatiemomenten
periodegebonden en niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen, mondeling examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen, mondeling examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Werkstuk, verslag
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Deelname aan de niet-periodegebonden evaluaties is verplicht om tot de
periodegebonden evaluatie toegelaten te worden.
Eindscoreberekening
• Niet-periodegebonden: 70%.
• Periodegebonden: 30 %.
(Goedgekeurd)
2
Download