Numismatiek en geldgeschiedenis van de oudheid

advertisement
Studiefiche
Vanaf academiejaar 2016-2017
Numismatiek en geldgeschiedenis van de oudheid (A002540)
Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 5.0
Studietijd 150 u
Contacturen
45.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2016-2017
A (semester 1)
werkcollege: geleide oefeningen
15.0 u
hoorcollege
30.0 u
Lesgevers in academiejaar 2016-2017
Verboven, Koenraad
LW03
Verantwoordelijk lesgever
Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2016-2017
Master of Arts in de geschiedenis
Uitwisselingsprogramma Geschiedenis
stptn
5
5
aanbodsessie
A
A
Onderwijstalen
Engels
Trefwoorden
Geschiedenis, Klassieke Oudheid, Griekenland, Rome, Numismatiek
Situering
Dit een gevorderd Engelstalig specialisatievak binnen de master geschiedenis. Het is
uitdrukkelijk gericht op een doelpubliek van studenten in de geschiedenis, de
archeologie, Latijn/Grieks en/of klassieke studies.
Het doel is de student een basiskennis en -vaardigheid bij te brengen inzake de munten geldgeschiedenis in de Oudheid.
Inhoud
• Overzicht van de munt- en geldgeschiedenis van de Oudheid van bij het ontstaan
• (ca. 600 v.C.) tot de vroeg Byzantijnse periode (6e eeuw). De nadruk ligt op de
• ontwikkeling van het Griekse en Romeinse muntwezen, maar er wordt ook ruime
• aandacht besteed aan muntslag bij andere antieke culturen (Kelten, Iberiërs, …) en
• rijken (Perzische, Parthische, …).
• Diverse onderzoeksthema’s m.b.t. specifieke onderwerpen uit de munt- en
• geldgeschiedenis van de Oudheid worden grondig besproken waarbij zowel de
• bronnen als de moderne theorieën en argumenten aan bod komen. Hierbij wordt ruim
• ingegaan op de diverse technieken en methodes die in de numismatiek gebruikt
• worden.
• De studenten leren munten en foto's van munten identificeren en beschrijven
Begincompetenties
Overzicht van de grote ontwikkelingslijnen van de geschiedenis van de Oudheid.
Eindcompetenties
1 Gevorderd inzicht in het historische begrippenkader aanwenden om nieuwe en
1 complexe ideeën te analyseren en evalueren.
2 Inzichten in de geschiedenis van België en/of Europa en/of de wereld kritisch
1 hanteren bij de analyse van complexe problemen en onderzoeksuggesties leveren.
3 Geschiedenis van een bepaald tijdvak of thema kritisch benaderen.
4 Basiskennis van de randwetenschappen bij onderzoek en/of professionele
1 activiteiten origineel gebruiken en uitdiepen.
5 Geschiedeniswetenschappelijke onderzoeksmethodologie bij onderzoek of
1 professionele activiteiten aanwenden.
6 Zelfstandig passende methoden van kwalitatief en kwantitatief onderzoek selecteren,
1 verantwoord gebruiken en kritisch evalueren
(Goedgekeurd)
1
Creditcontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is open: de student houdt zelf
rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties
Examencontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via examencontract is open
Didactische werkvormen
Hoorcollege, werkcollege: geleide oefeningen
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Hoorcollege 80%
Werkcollege 20%
Leermateriaal
• Ander materiaal:
- Syllabus (verspreid via Minerva)
- Foto’s en kopies van foto’s
• Elektronisch leerplatform ‘Minerva’ voor eventueel bijkomende teksten
alle lesmateriaal wordt gratis elekronisch ter beschikking gesteld
Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Spreekuren
Evaluatiemomenten
periodegebonden en niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Mondeling examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Mondeling examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Participatie, verslag
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is enkel mogelijk in gewijzigde vorm
Eindscoreberekening
80% periodegebonden
20% niet-periodegebonden
Faciliteiten voor werkstudenten
Faciliteiten:
1 Mogelijkheid tot vrijstelling van aanwezigheid
2 Mogelijkheid tot examen op ander tijdstip binnen het academiejaar.
3 Mogelijkheid tot feedback via email, telefoon of na afspraak tijdens de kantooruren.
Voor meer informatie omtrent flexibel studeren: http://www.flw.ugent.be/flexibelstuderen
(Goedgekeurd)
2
Download