Fysiologie - studiegids UGent

advertisement
Studiefiche
Vanaf academiejaar 2017-2018
Fysiologie (H002112)
Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 5.0
Studietijd 150 u
Contacturen
45.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2017-2018
A (semester 2)
hoorcollege
Lesgevers in academiejaar 2017-2018
Derave, Wim
45.0 u
GE25
Verantwoordelijk lesgever
Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2017-2018
stptn
Bachelor of Science in de psychologie (afstudeerrichting
5
bedrijfspsychologie en personeelsbeleid)
Bachelor of Science in de psychologie (afstudeerrichting klinische
5
psychologie)
Bachelor of Science in de psychologie (afstudeerrichting
5
theoretische en experimentele psychologie)
Gemeenschappelijk gedeelte Bachelor of Science in de psychologie
5
aanbodsessie
A
A
A
A
Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
fysiologie, anatomie, neurofysiologie
Situering
Dit opleidingsonderdeel draagt bij tot de volgende opleidingscompetenties:
• B.1.1. De kernbegrippen, theorieën, theoretische referentiekaders,
• verklaringsmodellen, methoden en technieken van de psychologie, kennen en
• gebruiken.
• B.1.2. Inzicht hebben in aan de psychologie verwante of ondersteunende
• wetenschappen en hun belang duiden (inter-disciplinariteit).
• B.3.4. Een psychologisch probleem benaderen vanuit meerdere perspectieven
• (multiperspectivisime).
Inhoud
De cursus start met de situering van een aantal algemene fysiologische begrippen,
zoals homeostase, en een elementaire inleiding tot de biochemie, celleer en evolutie.
Nadien worden de bouw en werking van enkele belangrijke organen en orgaanstelsels,
en hun betekenis voor het functioneren van het menselijk lichaam, besproken. De
volgende orgaanstelsels en functies komen aan bod: het centraal en perifeer
zenuwstelsel, de zintuigen, het hormoonstelsel, het geslachtsstelsel en het cardiorespiratoir stelsel Het zwaartepunt van de cursus ligt op het zenuwstelsel en het hormoonstelsel.
Centraal hierbij staat de communicatie tussen de verschillende delen van het lichaam,
en tussen het lichaam en de omgeving.
Begincompetenties
Eindcompetenties
1 de biologische basis van de psychologische processen en hun uitingen in gedrag en
1 beleving onderkennen
2 de verschillende soorten (sensorische) input en output (autonoom, somatisch) van
1 het centraal zenuwstelsel definieĢˆren
3 Biologische processen ontleden van gedrag naar stelsel naar orgaan naar weefsel
1 naar cel naar molecule, en terug
(Voorstel)
1
4 de eigenschappen en bouwstenen van levende organismen kennen
5 de werking van neuronen en neuronale communicatie begrijpen
6 De begrippen homeostase en negatieve feekback toepassen op diverse
1 fysiologische stelsels
7 Verschillende soorten communicatie (hormonaal, neuronaal,...) tussen
1 cellen/organen onderscheiden
8 het belang van evolutie en natuurlijke en sexuele selectie in de oorsprong van
1 anatomische en fysiologische eigenschappen van de mens herkennen 9 de werking van het geslachtsstelsel en voortplanting begrijpen
10 het belang van het cardiorespiratoir systeem in de werking van het menselijk
1 organisme identificeren
Creditcontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is open: de student houdt zelf
rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties
Examencontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via examencontract is open
Didactische werkvormen
Hoorcollege
Leermateriaal
• Handboek: 'Fysiologie: van molecule tot gedrag' (Wim Derave, 2012; Pearson
• Custom Publishing)
• De handouts van de powerpointslides die tijdens de hoorcolleges geprojecteerd
• worden, worden beschikbaar gesteld via Minerva en de cursusdienst
Geraamde totaalprijs: 50 EUR
Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
• Individueel contact met de lesgever tijdens de pauze tussen twee lesblokken of
• onmiddellijk na de les.
Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen met meerkeuzevragen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen met meerkeuzevragen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is mogelijk
Eindscoreberekening
Wie niet deelneemt aan alle verplichte onderdelen van de periodegebonden en de nietperiodegebonden evaluatie, krijgt hoogstens een niet-delibereerbaar eindcijfer (7/20).
(Voorstel)
2
Download