Studiefiche - studiegids UGent

advertisement
Studiefiche
Vanaf academiejaar 2016-2017
Sociologie (H001276)
Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 3.0
Studietijd 90 u
Contacturen
30.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2016-2017
A (semester 2)
hoorcollege: plenaire oefeningen
5.0 u
begeleide zelfstudie
5.0 u
hoorcollege
17.5 u
online discussiegroep
2.5 u
Lesgevers in academiejaar 2016-2017
Hustinx, Lesley
PS04
Verantwoordelijk lesgever
Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2016-2017
stptn
Bachelor of Science in de psychologie (afstudeerrichting
3
bedrijfspsychologie en personeelsbeleid)
Bachelor of Science in de psychologie (afstudeerrichting klinische
3
psychologie)
Bachelor of Science in de psychologie (afstudeerrichting
3
theoretische en experimentele psychologie)
Gemeenschappelijk gedeelte Bachelor of Science in de psychologie
3
aanbodsessie
A
A
A
A
Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
sociale interactie, structuur, cultuur, institutionalisatie, socialisatie, sociale stratificatie,
sociale controle, afwijkend gedrag, sociale verandering, sociologisch onderzoek
Situering
Dit opleidingsonderdeel draagt bij tot de volgende opleidingscompetenties:
• Inzicht hebben in aan de psychologie verwante of ondersteunende wetenschappen
• en hun belang duiden (multidisciplinariteit).
• Inzicht hebben in maatschappelijke debatten en tendensen die relevant zijn voor de
• psychologie.
• Oog hebben voor (de evolutie van) de rollen die professionals in de psychologie in de
• samenleving vervullen.
Inhoud
In dit opleidingsonderdeel komen volgende onderwerpen aan bod:
• Kennismaking met de specifieke sociologische zienswijze
• Sociale interactie als fundament van de samenleving
• Basisregels van het sociologisch onderzoek
• Cultuur: de inhoud van het georganiseerde samenleven
• Structuur: de vorm van het georganiseerde samenleven
• Institutionalisatie en socialisatie
• Sociale controle en sociale deviantie
• Sociale stratificatie en sociale mobiliteit
• Sociale verandering
Begincompetenties
Eindcompetenties
1 De specifieke sociologische zienswijze herkennen en toepassen.
(Goedgekeurd)
1
2 Inzicht hebben in de basiselementen van sociologische analyse. De basiselementen
1 van sociologische analyse toepassen.
3 Inzicht hebben in de sociale sturing van menselijk gedrag. Inzicht hebben in de
1 sociale mechanismen die geordend samenleven mogelijk maken.
4 Inzicht hebben in de basisregels voor sociologisch onderzoek.
5 De centrale methodologische benaderingswijzen voor de studie van de sociale
1 werkelijkheid onderscheiden. Begrijpen hoe de centrale methodologische
1 benaderingswijzen elkaar aanvullen bij de studie van de sociale werkelijkheid.
6 Inzicht hebben in recente maatschappelijke veranderingsprocessen en hun invloed
1 op menselijk gedrag.
Creditcontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is open: de student houdt zelf
rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties
Examencontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via examencontract is open
Didactische werkvormen
Begeleide zelfstudie, hoorcollege, online discussiegroep, hoorcollege: plenaire oefeningen
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Naast hoorcolleges worden ook responscolleges en plenaire oefeningen
georganiseerd.
Leermateriaal
Bracke, P., Van de Putte, B., Van Houtte M., & Vermeersch H. (2013) Sociologie: Een
hedendaagse inleiding, Academia Press.
Slides
Geraamde totaalprijs: 30 EUR
Referenties
• Elchardus, M., Spruyt, B. & Vanroelen, C. (2014). Sociologie, een inleiding.
• Amsterdam: Pearson Education.
• Gidddens, A. & Sutton, P.W. (2013). Sociology. 7th Edition. Cambridge: Polity Press.
• Laermans, R. (2012). De maatschappij van de sociologie. Amsterdam: Boom.
• Vranken, J., Van Hootegem, G., Henderickx, E. & Vanmarcke, L. (2013). Het
• speelveld, de spelregels en de spelers? Handboek Sociologie. Leuven: Acco.
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
• Ondersteuning via Minerva.
• Op afspraak
Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen met meerkeuzevragen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen met meerkeuzevragen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Eindscoreberekening
De student die zich onttrekt aan periodegebonden en/of niet-periodegebonden
evaluaties krijgt een niet delibereerbaar eindcijfer.
(Goedgekeurd)
2
Download