Een actieve benadering van waardebeleggen

advertisement
Een actieve
benadering van waardebeleggen
Beleggen in waarde-aandelen
r
to
De fac
e
rd
aa
w
Goedkope aandelen
bieden een
hoger rendement
dan dure
aandelen
• Waarde-aandelen zijn relatief goedkoop ten
opzichte van hun fundamentele karakteristieken
– zoals de boekwaarde en de kasstroom.
Beleggen in waarde speelt in op de anomalie
dat bedrijven die het op de korte termijn moeilijk
hebben veelal door beleggers worden gemeden.
Zij betalen liever te veel voor bedrijven die in het
recente verleden wel groei hebben laten zien
• Benjamin Graham en David Dodd hebben in de
jaren 30 met hun boek Security Analysis het
waarde beleggen beroemd gemaakt
• Academisch onderzoek vanaf de jaren 70
heeft de outperformance van de waardefactor
aangetoond
• Warren Buffett is één van de beroemdste
waardebeleggers uit het recentere verleden
Waarde is één van de vele factoren waarop een belegger zich kan richten. De factoren
zijn de onderliggende exposure waarmee het beleggingsrendement kan worden verklaard
en beïnvloed.
Beleggen in aandelen met lage waarderingen staat
beter bekend als waardebeleggen. Dit is een goed
gedocumenteerde actieve beleggingsbenadering.
Onderzoeken hebben aangetoond dat waardebeleggen
op de lange termijn een bovengemiddeld performance
biedt. Waardebeleggers zijn actief in aandelen die op
basis van fundamentele karakteristieken als goedkoop
worden beschouwd: denk aan een lage aandelenkoers
ten opzichte van de boekwaarde, de kasstroom of de
winst van een onderneming.
De Vanguard Global Value Factor UCITS ETF is een
wereldwijde aandelenportefeuille waarin de aandelen
met de sterkste waardekarakteristieken uit het
beleggingsuniversum zijn opgenomen. Dankzij een
dynamische kwantitatieve aanpak blijft de portefeuille
ook onder veranderende marktomstandigheden steeds
een aanzienlijke waarde exposure bieden. De ETF biedt
beleggers een op strikte richtlijnen gebaseerde actieve
waarde-beleggingsstrategie.
Hoe onderscheidt deze ETF zich
van andere fondsen gericht op de
waardefactor?
Door een combinatie van actief beleggingsbeheer,
lage kosten en een wereldwijde aandelenexposure
weet dit fonds zich naar onze overtuiging van andere
waardefondsen te onderscheiden.
Actief beheer
De Vanguard Global Value Factor UCITS ETF volgt een
actieve beleggingsstrategie. Het fonds volgt geen index
en maakt evenmin gebruik van marktkapitalisatie om de
weging van een aandeel in de portefeuille te bepalen.
Met behulp van kwantitatieve modellen beoordelen onze
portefeuillebeheerders welke aandelen geschikt zijn voor
de ETF en stellen zij vervolgens de portefeuille samen.
De modellen stellen de waardekarakteristieken van ieder
aandeel vast en kennen een waardefactorscore toe. Alleen
de hoogst scorende aandelen worden in de portefeuille
opgenomen. Het gewicht wordt daarbij, binnen de grenzen
van ons risicobeheersingskader, door de factorscore
bepaald. Het kader waarborgt een brede, wereldwijd
gespreide portefeuille, lage transactiekosten en een
significante exposure naar de waardefactor.
Aangezien de ETF geen index volgt, is de portefeuille
niet gebonden aan herwegingsprocedures. De
portefeuillebeheerders kunnen de portefeuille aan de
veranderende marktomstandigheden aanpassen. Zodra
door marktbewegingen kansen ontstaan, kunnen zij
aandelen kopen die tegen aantrekkelijke lage waarderingen
verhandeld worden en aandelen verkopen waarvan de
waardering in de loop der tijd is gestegen.
Opbouw van een actieve portefeuille
Beoordeel de mogelijkheden
Aandelen uit de hele wereld
worden geanalyseerd
Bereken de waardefactor
Ieder aandeel wordt beoordeeld
op drie waardekarakteristieken:
Ieder aandeel met de hoogste score
wordt opgenomen in de portefeuille
en gewogen op basis van die score
Vanguard Global
Value Factor
UCITS ETF
Koers/
boekwaarde
Koers/verwachte
winst
Samenstelling van de portefeuille
• Rangorde
• Combineer
• Score
Koers/kasstroom
De Vanguard Global Value Factor UCITS ETF biedt beleggers een op strikte richtlijnen
gebaseerde aanpak om actief in de waardefactor te beleggen.
Lage kosten
Beleggen in een ETF met lage kosten betekent
eenvoudigweg dat een groter deel van het fondsrendement
voor de belegger bestemd is. Voor de Vanguard Global
Value Factor UCITS ETF bedragen de lopende kosten of
TER 0.22%.1
Wereldwijd
Vanguard is ervan overtuigd dat een gediversificeerd
wereldwijd mandaat meer mogelijkheid tot risicoverlaging
biedt dan landen- of regiomandaten. De prestaties van
verschillende landen en regio’s zijn niet altijd gecorreleerd
en kunnen soms zelfs aanzienlijk uiteenlopen. Een
wereldwijd mandaat biedt bovendien een breder scala aan
beleggingsmogelijkheden, een potentieel hogere capaciteit
en een grotere beleggingsflexibiliteit.
Met welke risico’s dient een belegger in
deze factor-ETF rekening te houden?
Aan alle beleggingen zijn risico’s verbonden. We noemen
hier enkele risico’s die voor deze factor-ETF gelden.
Voor meer informatie verwijzen we naar het hoofdstuk
risicofactoren in het prospectus.
• Risico’s verbonden aan actief beheer – Het rendement
zal waarschijnlijk volatiel zijn: beleggers moeten een
langetermijnhorizon aanhouden. Dit fonds kent naar
verwachting een hoog relatief risico en een hoge tracking
error ten opzichte van de wereldwijde aandelenmarkt
als gevolg van verschillen binnen sectoren, landen en
marktkapitalisatiesegmenten.
• Aandelenmarktrisico – Aandelenmarkten vertonen
een cyclisch patroon met periodes van stijgende koersen
en periodes van dalende koersen. De waarde van de
beleggingen in de ETF kan zowel stijgen als dalen.
• Concentratierisico – Het doelgerichte accent op de
waardefactor kan tot gevolg hebben dat het fonds ten
opzichte van de totale markt in een bepaalde sector
overwogen is. De prestatie van de ETF kan dan afhankelijk
zijn van de performance van die sector en er kunnen ook
specifieke sectorrisico’s ontstaan.
• Valutarisico – Het fonds belegt wereldwijd op de
aandelenmarkten. De waarde van deze beleggingen
kan als gevolg van veranderende wisselkoersen
stijgen of dalen.
1 ETF’s kunnen uitsluitend via een broker gekocht of verkocht worden. Bij aan- en verkoop moeten beleggers ook met brokerprovisies en met een bied- en laatspread
rekening houden.
Belangrijke informatie
Dit document is uitsluitend bestemd voor professionele beleggers en mag niet worden verstrekt aan of
worden gebruikt door particuliere beleggers.
Connect with Vanguard™
global.vanguard.com
De informatie in dit document mag niet beschouwd worden als een aanbod om effecten te kopen of verkopen of als een
verzoek tot het doen van een aanbod om effecten te kopen of verkopen in enig rechtsgebied waar een dergelijk aanbod of
verzoek onwettig is, met betrekking tot personen aan wie het onwettig is om een dergelijk aanbod of verzoek te doen, of
indien de persoon die het aanbod of verzoek doet hiertoe niet bevoegd is. De informatie in dit document vormt geen
juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. U mag zich dan ook niet baseren op de inhoud van dit document bij het nemen van
een beleggingsbeslissing.
De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers
minder dan hun aanvankelijke belegging terugkrijgen.
ETF-aandelen kunnen alleen via een broker worden gekocht of verkocht. Wanneer u belegt in ETF’s moet u rekening
houden met transactiekosten van uw broker en met een verschil tussen de bied- en laatprijs.
De fondsen kunnen beleggen in financiële derivaten die de blootstelling aan onderliggende activa zouden kunnen verhogen
of verlagen, wat zou kunnen leiden tot grotere schommelingen in de Intrinsieke waarde van de fondsen. Sommige derivaten
leiden tot een hogere kans op verlies indien de tegenpartij van het fonds haar betalingsverplichtingen niet voldoet.
Het fonds belegt in effecten die luiden in verschillende munteenheden. De waarde van deze beleggingen kan dalen of
stijgen door wijzigingen in de wisselkoersen.
De Beheerder van Vanguard Funds plc is Vanguard Group (Ireland) Limited. Vanguard Asset Management, Limited is een
verdeler voor Vanguard Funds plc. Vanguard Funds plc] is door de Centrale Bank van Ierland toegelaten als een icbe en is
geregistreerd voor publieke distributie in bepaalde EU-landen. Potentiële beleggers worden verwezen naar het prospectus
van de Fondsen voor nadere informatie. Potentiële beleggers dienen ook hun eigen professionele adviseurs te raadplegen
inzake de gevolgen van het beleggen in en het houden of verkopen van aandelen in de Fondsen, en van het innen van
uitkeringen met betrekking tot deze aandelen krachtens de wetten van het land waarin zij belastingplichtig zijn. Raadpleeg
het document met essentiële beleggersinformatie (Key Investor Information Document, “KIID”) voor meer informatie over
het beleggingsbeleid van het fonds. De KIID en het Prospectus voor dit fonds zijn in plaatselijke talen verkrijgbaar bij
Vanguard via onze website https://global.vanguard.com/.
Uitgegeven door Vanguard Asset Management, Limited, waaraan in het VK vergunning is verleend door en dat onder het
toezicht staat van de Financial Conduct Authority.
© 2016 Vanguard Asset Management, Limited. Alle rechten voorbehouden.
VAM-2016-01-11-3235
Download