Toelichting formulier `Uw persoonlijke beleggersprofiel`

advertisement
Toelichting formulier ‘Uw persoonlijke beleggersprofiel’
Algemene informatie
Deze vragenlijst en puntentelling zijn een hulpmiddel bij het bepalen van uw beleggersprofiel. De uitkomst dient u te beschouwen als een
indicatie bij het door u te kiezen risicoprofiel.
Lees daarom na het beantwoorden van de vragen eerst de Toelichting voor het vaststellen van uw persoonlijke beleggersprofiel voordat u
uw keuze beleggersprofiel invult en het formulier ondertekent.
Uitleg gebruikt begrip
Vraag 2
* Met het begrip vermogen wordt het totaal aan bezittingen minus schulden, exclusief de eerste eigen woning en de daarop betrekking
hebbende hypotheek bedoeld. U kunt hierbij denken aan uw beleggingen en uw spaar- en banksaldi zowel bij Fortis Bank als elders, maar
ook aan uw overige financieringen en andere verplichtingen.
Toelichting voor het vaststellen van uw persoonlijke beleggersprofiel
Op basis van puntentelling
Minder dan 27 punten
27 - 31 punten
32 - 37 punten
38 - 44 punten
Meer dan 44 punten
Voorzichtige portefeuille
Defensieve portefeuille
Neutrale portefeuille
Ambitieuze portefeuille
Zeer Offensieve portefeuille
Richtlijnen
Een lager risicoprofiel dan het berekende beleggingsprofiel wordt geadviseerd indien één van de navolgende richtlijnen op u van toepassing
is.
Uw beleggersprofiel zou MAXIMAAL:
•
Voorzichtig moeten zijn, als u in maximaal 1 jaar uw vermogen wilt opbouwen.
•
Defensief moeten zijn, als u in 1 tot 4 jaar uw vermogen wilt opbouwen.
•
Neutraal moeten zijn, als
1. uw huidig inkomen onvoldoende is om in uw vaste lasten en levensonderhoud te voorzien en u met uw vermogen een aanvulling
op uw inkomen wilt genereren.
2. u wilt beleggen voor een pensioen BV of voor een minderjarige
3. u slecht slaapt als de waarde van uw belegging 20 % daalt.
Fortis Bank (Nederland) N.V., Handelsregister Rotterdam nr. 30064791 staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank en Autoriteit Financiële Markten.
1/2
Uw persoonlijke beleggersprofiel
Naam / Voorletter(s)
Straat / Huisnummer
Postcode / Plaats
[ ]
Beleggersgiro / Depot nummer
[ ]
Nieuw Profiel
[ ]
Revisie profiel
Vul per vraag maximaal één antwoord in. Lees ook de Toelichting.
1.
[ ]
[ ]
[ ]
2.
[ ]
[ ]
[ ]
VRAAG
Financiële positie
Uw huidige inkomen is, na aftrek van uw vaste
lasten en kosten levensonderhoud?
Ruim voldoende, om jaarlijks een bedrag opzij zetten.
Voldoende, zodat een aanvulling vanuit mijn vermogen
niet nodig is.
Onvoldoende, (opbrengst uit) vermogen dient als
aanvulling op mijn inkomen.
Met hoeveel procent van uw vermogen* wilt u bij
Fortis Bank gaan beleggen?
Met een beperkt deel (0 tot 40 %) van mijn vermogen.
Met een belangrijk deel (40 tot 75 %) van mijn
vermogen.
Met (vrijwel) mijn gehele (75 tot 100 %) vermogen.
punten
4
6.
[ ]
[ ]
2
[ ]
0
7.
4
2
0
[ ]
[ ]
[ ]
]
]
]
]
Beleggingsdoelstelling
Wat is voor u de belangrijkste reden om te
beleggen?
Een speciaal doel binnen 3 jaar.
Aanvulling op mijn vaste jaarlijkse inkomsten.
Groei van mijn vermogen op langere termijn.
Combinatie van de twee laatste antwoorden.
]
]
]
]
Denkt u binnen 3 jaar een deel van uw belegd
vermogen nodig te hebben voor andere
doeleinden?
Nee.
Ja, tot 20 %.
Ja, 20 tot 40 %.
Ja, 40 % of meer.
3
2
1
0
]
]
]
]
Hoeveel jaar heeft u ter beschikking voor de
opbouw van uw vermogen?
Maximaal 1 jaar.
1 tot 4 jaar.
4 tot 6 jaar.
Langer dan 6 jaar.
1
2
3
4
3.
[
[
[
[
4.
[
[
[
[
5.
[
[
[
[
[ ]
0
1
2
1
[ ]
8.
[
[
[
[
]
]
]
]
9.
[
[
[
[
]
]
]
]
10.
[
[
[
[
]
]
]
]
VRAAG
Ervaring met beleggen
Heeft u ervaring met beleggen?
Nee, ik heb tot nu toe geen ervaring met beleggen.
Ja, ik heb ervaring met beleggen in obligaties en/of
aandelen en/of beleggingsfondsen, met behulp van
een beleggingsadviseur.
Ja, ik beleg al jaren (vrij) zelfstandig in diverse beleggingsmogelijkheden (aandelen, opties en/of futures).
Risicoacceptatie: risico en rendement
Welk risico bent u bereid te lopen bij het beleggen
in aandelen?
Geen risico, in aandelen wil ik niet beleggen.
Beperkt risico vind ik acceptabel en ik wil een klein
deel in aandelen beleggen.
Risico nemen vind ik niet erg, ik wil wel voor een deel
in aandelen beleggen.
Ik accepteer het risico ook op langere termijn volledig
en wil een aanzienlijk deel in aandelen beleggen.
Een hoger risico vind ik prima, ik wil overwegend
beleggen in aandelen.
Hoe reageert u als de waarde van uw beleggingen
20 % daalt?
Daar slaap ik niet van.
Dat vind ik buitengewoon vervelend.
Dat vind ik vervelend, maar het komt wel weer goed
Dat vind ik vervelend, maar het biedt mij de kans om
voordelig te kopen.
punten
2
3
4
2
4
7
10
12
2
3
5
6
Welk rendement streeft u na met uw beleggingen?
Let wel, een hoger rendement gaat samen met een
hoger risico.
4 tot 6 % gemiddeld per jaar.
6 tot 8 %.
8 tot 10 %.
10 % of meer.
2
4
6
8
Beleggingen kunnen sterk in waarde fluctueren;
welke waardedaling op enig moment is voor u
acceptabel?
0 tot 5 %.
5 tot 10 %.
10 tot 20 %.
20 % of meer.
2
3
4
5
Punten aantal na optellen
Lees nu eerst de Toelichting voor het vaststellen van uw persoonlijke beleggersprofiel voordat u uw keuze invult.
Het door mij gekozen beleggersprofiel is:
(gebaseerd op basis van puntentelling en richtlijnen)
Deze Fortis Bank spaarrekeningen (max.5 ) wil ik gebruiken als indicatie voor het deel liquiditeiten in mijn Beleggersgiro:
1
4
2
5
3
Plaats
Datum
Handtekening klant
De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Fortis Bank (Nederland) N.V., Handelsregister Rotterdam nr. 30064791 staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank en Autoriteit Financiële Markten.
2/2
Download