Medewerkers voor onze Flexpool Ondersteunend begeleiders

advertisement
Stichting De Tussenvoorziening biedt verschillende vormen van opvang en begeleiding aan mensen in een
kwetsbare situatie. Wij zetten ons primair in voor mensen in Utrecht en omgeving die dakloos of marginaal
gehuisvest zijn. Hierbij gaat het vooral om mensen die te maken hebben met een complexe en meervoudige
problematiek waaronder psychiatrische problemen, verslaving, een verstandelijke beperking, schulden en/of
sociale uitsluiting. De begeleiding wordt afgestemd op de vraag van de cliënt en is gericht op verbetering van de
woon- en leefsituatie en het voorkomen van terugval. Ons doel is dat mensen weer volwaardig en (zo) zelfstandig
(mogelijk) kunnen deelnemen aan de samenleving.
Onze kernactiviteiten zijn: opvang, wonen en financiële begeleiding. In het verlengde hiervan voeren we
activiteiten uit op het gebied van maaltijdvoorziening, armoedebestrijding, sociale activering en deeltijdopvang.
Jaarlijks vangen we in de nachtopvang zo’n 770 unieke cliënten op, bieden we begeleiding aan 200 cliënten in de
crisisopvang en krijgen 760 volwassenen begeleiding in de vorm van begeleid wonen. Daarnaast verlenen we aan
circa 1200 cliënten financiële begeleiding en/of schuldhulpverlening. Bij de Tussenvoorziening werken zo’n 300
betaalde medewerkers en 500 vrijwilligers.
Voor diverse opvanglocaties zijn we per direct op zoek naar meerdere
Medewerkers voor onze Flexpool
Ondersteunend begeleiders (junior/medior)
Functieprofiel
De Ondersteunend begeleider verricht zelfstandig bijna alle voorkomende regelende en ondersteunende
begeleidingswerkzaamheden, binnen een werkomgeving die door procedures en/of trajectplannen is bepaald. De
begeleider is kwaliteitsgericht, kan vlot anticiperen op dagelijkse, praktische problemen en kan zich mondeling en
schriftelijk goed uitdrukken.
De functie wordt uitgevoerd binnen een omgeving waarbij cliënten wisselvallig en onvoorspelbaar gedrag kunnen
vertonen. Tevens kan de problematiek van de cliënten complex en veelzijdig zijn en kan betrekking hebben op (een
combinatie van) problemen op het gebied van gezondheid, verslaving, psychiatrie, financiën, verstandelijke
belemmering, sociale dan wel justitionele problemen.
De Ondersteunend begeleider in de flexpool is flexibel in het werken voor diverse locaties.
1
Taken en resultaatgebieden
 Contact leggen en onderhouden met cliënten in de laagdrempelige opvang of in de woonvoorzieningen.
 Signaleren van vragen en problemen en doorverwijzen naar individuele begeleiders, trajectregisseur en/of
hulpverlenende instanties.
 Controleert en handhaaft de orde, rust en veiligheid in en rondom de accommodatie en in de directe
omgeving; neemt eventuele klachten van buren aan, behandelt deze en zorgt voor follow-up.
 Toezicht houden op (het gebruik van) het gebouw, inventaris en de directe omgeving van de instelling zodanig
dat gasten op een veilige wijze van het gebouw en de voorzieningen gebruik kunnen maken.
 Wijst zo nodig op de naleving van de veiligheidsvoorschriften en huisregels; voert schorsingen uit.
 Observeert gedrag, bouwt een vertrouwensband op, signaleert mogelijke knelpunten en registreert.
 Signaleert extreem afwijkend gedrag gerelateerd aan verwaarlozing, geweld, gezondheid, hygiëne en/of
verslaving; onderneemt actie binnen het afgesproken kader.
 Voert ondersteunende begeleiding uit, zodanig dat de cliënt zo zelfstandig mogelijk kan functioneren in een
prettige leefomgeving en in staat is de vastgestelde doelen te behalen.
 Assisteert bij de contacten met externe instanties. Vergezelt de cliënten zo nodig bij bezoek aan derden.
 Verzorgt communicatie, zodanig dat interne en externe betrokkenen tijdig, juist en volledig zijn geïnformeerd
en voldoende informatie is verzameld voor de adequate uitvoering van het eigen werk.
 Verzorgt dagelijkse verslaglegging, gespreksverslagen en mondelinge overdracht.
Kennis en ervaring
 Minimaal MBO werk- en denkniveau.
 Kennis van de specifieke problematiek van de cliënten, met name psychiatrie en verslaving
 Relevante kennis van de sociale kaart en maatschappelijke ontwikkelingen.
 Relevante werkervaring.
 Kennis van procedures en werkwijzen met betrekking tot zorgaanvraag, verwijzing, etc.
 Affiniteit met zorg mijdend gedrag en kwetsbare personen
 Kunnen bemiddelen, signaleren en belangen behartigen
 In staat tot het aangaan en onderhouden van samenwerkingsrelaties
 Kan afstand nemen van zowel cliënt als organisatie en hierover communiceren
 Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden
 Resultaatgericht en oplossingsgericht
 Zelfstandig kunnen werken en rapporteren
Competenties
 Inlevingsvermogen: is zich bewust van de houding, gevoelens en omstandigheden van anderen en van de
invloed van het eigen gedrag op hen
 Assertief: handelt direct, kan een ander aanspreken op ongewenst gedrag zonder de ander agressief te
benaderen
 Flexibel: Zowel in het werk met de cliënten alsmede flexibel in inzetbaarheid op de verschillende locaties
 Anticiperen: voorziet problemen en reageert daar doeltreffend op
2




Communiceren: kan zowel mondeling als schriftelijk goed informatie overbrengen
Vakkundig: beheerst het vak en kan werkzaamheden zelfstandig uitvoeren
Regelen en organiseren: overziet het geheel, bewaakt afspraken, stemt zaken op elkaar af
Samenwerken binnen het team en met collega’s die ambulant komen ondersteunen
Procedure
De functie Ondersteunend begeleider wordt conform CAO Welzijn & MD ingeschaald in schaal 4 (min. €1.800,- en
max. €2.475,- bruto/fulltime) of schaal 5 (min. €1.846,- en max.€2.630,- bruto/fulltime). Afhankelijk van kennis en
ervaring. De aanstelling betreft in eerste instantie een 0-uren contract van 1 jaar.
Sollicitaties kunnen tot en met 17 juni 2016 worden gericht aan: Stichting De Tussenvoorziening |t.a.v. Karin van de
Haar| [email protected]
Voor vragen kan contact worden opgenomen met: Jorinde Crum, tel. 06 13769124.
Meer informatie over de Tussenvoorziening is te vinden op de website: www.tussenvoorziening.nl
3
Download