HET ORMIT LEIDERSCHAPSMODEL

advertisement
het ormit
leiderschapsmodel
Elk individu bezit unieke kwaliteiten en kan daarmee het verschil maken voor zijn
of haar organisatie. Een succesvolle manager draagt hier aan bij door te inspireren
en te stimuleren. Het ORMIT Leiderschapsmodel richt zich op het ontwikkelen
van deze kwaliteiten.
Leiderschap is niet voorbehouden aan formele managers en leiders, maar is iets wat
elke medewerker kan laten zien. Elk individu bezit unieke kwaliteiten en kan vanuit
persoonlijk leiderschap eraan werken om het beste uit zichzelf te halen en daarmee het
verschil maken voor zichzelf en zijn of haar organisatie. Het is aan organisaties om een
klimaat te scheppen waarin medewerkers kunnen excelleren en bijdragen aan het
realiseren van gezamenlijke doelen. Een dergelijke positieve werkomgeving is niet
een kwestie van een mooi papieren beleid en de juiste knoppen indrukken. In de
dagelijkse praktijk spelen leidinggevenden een cruciale rol door continu het beste uit
zichzelf te halen en door anderen te inspireren en te stimuleren om dit ook te doen.
Dit is dan ook de kern van het ORMIT Leiderschapsmodel. Naast persoonlijk
leiderschap bevat het leiderschapsmodel nog vier kwaliteiten waarmee volgens
ORMIT managers het verschil maken: het creëren van verbinding, ‘buiten naar
binnen’ ver talen, kennis van zaken hebben en het managen van processen. Vooral de
raakvlakken tussen persoonlijk leiderschap en de andere kwaliteiten zijn de basis
voor leiderschapsontwikkeling met impact.
Persoonlijk Leiderschap
Persoonlijk leiderschap is een combinatie van zelfinzicht, de motivatie om jezelf
voor t­d urend te ontwikkelen en het lef hebben om op basis hier van keuzes te maken
en te handelen. Persoonlijk leiderschap is onmisbaar om succesvol te zijn als manager.
het ormit leiderschapsmodel
01
creëren
van
verbinding
buiten
naar
binnen
vertalen
persoonlijk
leiderschap
kennis
van zaken
hebben
managen
van
processen
ormit leiderschapsmodel
Verbinding creëren
De beste resultaten worden bereikt in samenwerking binnen en buiten de eigen
organisatie: met collega’s, medewerkers, klanten, par tners en andere maatschap­
pelijke ver tegenwoordigers. Daarom is het essentieel voor managers om mensen
met elkaar te kunnen verbinden, aan zichzelf én aan de organisatie. Dit vraagt
zelfinzicht en heeft daarmee een belangrijk raakvlak met persoonlijk leiderschap.
Buiten naar binnen vertalen
Een goede leider staat open voor de wereld buiten de eigen organisatie. Wat
er buiten de muren gebeur t, heeft grote invloed op wat er binnen de muren
mogelijk en nodig is. Een belangrijke kwaliteit is dus het herkennen van relevante
externe ontwikkelingen en die te ver talen naar de eigen organisatie, of afdeling.
Dit voor de kor te en de lange termijn. Hij of zij zorgt er voor dat trends in de
markt en maatschappelijke, technologische en politieke ontwikkelingen centraal
staan in het denken en handelen binnen de organisatie. Hij of zij gaat de dialoog
aan met alle relevante stakeholders.
het ormit leiderschapsmodel
02
Overigens is de omgekeerde beweging - binnen naar buiten vertalen - net
zo belangrijk voor managers. Door de visie en kennis van de organisatie actief
uit te dragen, beïnvloedt de organisatie op zijn beur t ook de buitenwereld.
De dialoog aangaan kan bijdragen aan de realisatie van organisatiedoelen.
Het vermogen om een eigen visie te ontwikkelen en deze intern en extern
te communiceren, maakt onderdeel uit van persoonlijk leiderschap.
Kennis van zaken hebben
Een goede leider weet wat er toe doet. Medewerkers moeten kunnen ver trouwen
op het inzicht van de persoon die ze volgen. Het respect en de motivatie die dit
ver trouwen oplever t, maken een leider succesvol. Het gaat zowel om inhoudelijke
kennis als om managementkennis.
Deze kwaliteit heeft ook weer een belangrijk raakvlak met persoonlijk leiderschap.
Een goed leider weet wat er toe doet bij zichzelf, bij anderen en in de organisatie.
Hij of zij weet wat er voor nodig is om doelstellingen te realiseren.
Managen van processen
Een effectief leider krijgt zaken voor elkaar. Dat vraagt initiatief. Hij of zij maakt
plannen ter verbetering, en voer t deze uit door werkprocessen effectief en efficiënt
in te richten en te managen. Voor succesvolle veranderingen heb je daadkracht
nodig, maar ook inzicht in het effect van veranderingen op medewerkers en hun
motivatie. Dit maakt dat er een belangrijk raakvlak is tussen deze kwaliteit en
persoonlijk leiderschap.
Ontwikkelen tot evenwichtige leiders
Een goede leider is een evenwichtige leider die de vijf kwaliteiten van het
ORMIT Leiderschapsmodel in zich verenigt. Het Leiderschapsmodel gebruiken
we als leidraad bij de invulling van de ORMIT traineeprogramma’s en de
leiderschaps­p rogramma’s die we met of voor organisaties ontwikkelen. We maken
samen met de organisatie een ver taalslag van de ambities naar gewenst gedrag.
Dit begint met het beschrijven van de ambities en gemeenschappelijke waarden
die gelden voor elke medewerker binnen de organisatie. Op basis hier van
formuleren wij voor elk niveau een profiel met concrete aanwijzingen voor gewenst
management- en leiderschapsgedrag.
Met dit uitgangspunt draagt het ORMIT Leiderschapsmodel bij aan evenwichtige
en effectieve leiderschapsprogramma’s die zich richten op de kern: leiders die
daadwerkelijk het verschil maken.
Meer informatie vindt u op www.ormit.nl
of neem contact met ons op via 030 - 298 43 00.
het ormit leiderschapsmodel
03
Download