de variabele - Burgers van der Wal

advertisement
Drie Gelderse onderhoudsbedrijven bundelen alle activiteiten
DE VARIABELE
meer dan groot o
Drie familiebedrijven - Burgers van der Wal, Burghouts en Jacobs - maken een enorme
Jacobs Beheersbaar Onderhoud (Elst) staat
hij aan het roer van De Variabele. Niks
beweging voorwaarts. Alle disciplines, kennis en kunde worden gebundeld, met op ter-
nieuws onder de zon, zou je zeggen, want
het samenwerkingsverband bestaat al
mijn één onderneming als eindbestemming. De Variabele staat nu voor veel meer dan
enige jaren. Opgericht om gezamenlijk te
opereren in de markt van groot onder-
alleen groot onderhoud.
houd. “Nieuw is dat we onszelf en onze
collega’s nog beter in hun kracht willen en
kunnen plaatsen. Een verdere intensive-
Bob Jacobs, Ludwig Smits
Onconventioneel denken en nieuw onder-
“Wat de functie is, is niet belangrijk. Het
ring van de samenwerking is daarvoor
en Joep Burghouts (v.l.n.r.)
nemerschap. Dit blijkt al uit het feit dat de
gaat erom dat wij waarde toevoegen”,
nodig.”
bundelen hun krachten in
drie directeuren en grootaandeelhouders
stelt Ludwig Smits, afkomstig van Burgers
De Variabele: “Dit is een
van De Variabele alleen een naam en con-
van der Wal in Doetinchem. Samen met
CATHARINAHOF
transitiejaar.”
tactgegevens op hun visitekaartjes hebben
Joep Burghouts van Burghouts Schilderen
We ontmoeten elkaar in Catharinahof in
staan, net als alle overige medewerkers.
en Isoleren (Nijmegen) en Bob Jacobs van
Nijmegen. Een groot onderhoudsproject
32 |
E I S M A ’ S
32-33-34-35_devariabele.indd 32
S C H I L D E R S B L A D
5 | 2 0 1 7
26-04-17 15:27
MANAGEMENT | SAMENWERKING | WOUTER MOOIJ
ot onderhoud
(zie kader) dat model staat voor het soort
uitvoering van groot onderhoud. Eén aan-
in december afgelopen jaar tot een herbe-
werk waarom de, aanvankelijk vier, onder-
spreekpunt, want dat is wat de markt wil.
zinning.”
houdsbedrijven gingen samenwerken: ver-
Het is een enorm succes. De olievlek breidt
Terwijl de drie bedrijven die nu verder
duurzaming van bestaand vastgoed. Hier-
zich steeds verder uit. Tegelijkertijd zagen
gaan als De Variabele concludeerden dat
voor werd het Smile-concept ontwikkeld:
we echter dat met name in de regio Nij-
ze complementair aan elkaar zijn qua acti-
met Slimme Maatregelen Investeren in
megen, waar twee van de drie bedrijven
viteiten, kennis en kunde, en de samen-
Lagere Energielasten.
zijn geworteld, opdrachtgevers het
werking wilden intensiveren, vonden de
Burghouts: “Oorspronkelijk was de doel-
vreemd vonden dat we ook nog als zelf-
gebroeders Hagemans de minnen groter
stelling kennisdeling, maar al snel besloten
standige bedrijven opereerden als het
dan de plussen. Zij besloten uit het samen-
we een aparte bv op te richten voor de
gaat om planmatig onderhoud. Dat leidde
werkingsverband te stappen en zelfstan-
>>>
‘KLANT EN TECHNIEK ZIJN GELIJKWAARDIG’
In januari 2017 begon De Variabele met groot onderhoud aan Catharinahof in Nijmegen. In opdracht van woningcorporatie Standvast Wonen, die in juli 2016 het
gebouw overnam van de Congregatie Zusters Dominicanessen van Neerbosch. Het betreft een complex met 86 appartementen. Als een woning vrijkomt, vindt een
religieuze of niet-religieuze oudere, die de meerwaarde van ‘samen leven’ in Catharinahof onderschrijft, hier een woonplek.
Het omvangrijke renovatieproject betreft onder meer het veranderen van het aanzicht van Catharinahof (entree), energiemaatregelen, bewegwijzering, aanpassing en verfraaiing van de gangen binnen met horizontale kleurstructuren (lakken en muurverven van Caparol), vernieuwing postkasten en andere verlichting bij
de appartementen. Tevens werd gevraagd om de parkeergelegenheid uit te breiden met 18 extra parkeerplaatsen.
“Typisch een project waar De Variabele haar meerwaarde kan bewijzen”, aldus Helmy van der Werf van De Variabele. “De technische
planning afstemmen op de communicatie, is bij dit soort projecten de
grootste uitdaging. Wij zeggen altijd: Klant en techniek zijn gelijkwaardig. Het gaat om de juiste balans. Maar vanwege de kwetsbare
doelgroep is de bewonerscommunicatie bij dit project nog eens extra
belangrijk.”
Zo is in de persoon van Isabelle Schouten vrijwel continu een bewonersbegeleider op het werk. “En we hebben zelfs nog een doorselectie gemaakt qua vaklieden die we op dit project zetten. Iets te luidruchtige types passen niet in deze omgeving.” Voor de kerst 2016 is
volledig ingezet op de communicatie en het realiseren van een
modelwoning. Vanaf begin januari werden elke week circa vier
woningen onder handen genomen. Asbestsanering en energetisch
opwaarderen tot label B was onderdeel van de uitvraag. Bestaande
boilers zijn vervangen door een warmtepomp boiler met een apparaat dat de lucht ververst. “De appartementen hadden geen mechanische ventilatie”, legt Van der Werf uit. Door alle energetisch maatre-
Bewonersbegeleider Isabelle Schouten (links) overlegt met Helmy van der Werf van De Variabele, terwijl de laat-
gelen zijn de woonlasten na de werkzaamheden lager dan voorheen.
ste hand wordt gelegd aan de extra parkeervoorzieningen bij Catharinahof.
W W W . S C H I L D E R S V A K . N L
32-33-34-35_devariabele.indd 33
| 33
26-04-17 15:27
>>>
DE VARIABELE
meer dan groot onderhoud
dig verder te gaan (zie interview Eisma’s
gevers deze stap hogelijk waarderen. Ze
gezamenlijkheid optrekken met bijvoor-
Schildersblad nr. 4-2017). “Overigens in
snappen het, vinden het transparant en
beeld woningcorporaties, waarbij de
goed overleg”, stelt Smits met nadruk.
ook van lef getuigen.”
bewoner steeds centraal staat. Daar past
“Wij omarmen nog steeds dezelfde visie
Jacobs: “Tien jaar geleden, toen alles in
een bepaalde schaalgrootte bij, maar ook
op de markt. Alleen gaan wij drieën nu
pure aanbesteding werd gedaan, waren
dat je servicewerk lokaal kunt organise-
echt samen verder onder één vlag.” Voor-
we wellicht te vroeg geweest. Uit alles
ren. Kort op de klant, met eigen teams,
deel is ook dat de drie bedrijven qua cul-
blijkt dat de markt er nu klaar voor is. Veel
zodat niet het gevoel ontstaat met een
tuur grote overeenkomsten vertonen,
opdrachtgevers staan voor beslismomen-
grote moloch van doen te hebben. Hoe
aldus Burghouts. “Het DNA is gelijk en als
ten om met partners een toekomstige
wij de zaken nu intern organiseren, is echt
leidinggevenden hebben we competenties
route uit te stippelen. Wij brengen nu ver-
uniek.”
die elkaar goed aanvullen.”
schillende disciplines bij elkaar waarmee
we deze partnerships kunnen invullen. In
COALITIEVORMING
TRANSPARANT EN LEF
één keer ontstaat een winkel die echt
“De afgelopen drie jaar hebben wij ont-
Groot onderhoud aan
Een hele stap en het is altijd afwachten
waarde toevoegt en continuïteit biedt
zettend veel geleerd op het gebied van
Catharinahof in Nijmegen is
hoe de omgeving reageert. Burghouts:
voor de opdrachtgever. Niet alleen opera-
coalitievorming”, stelt Smits. “In onze
een typisch voorbeeld van
“Door een aantal labels op te heffen,
tioneel, maar we kunnen ook meedenken
organisatie kunnen we met teams heel
een project waar De Varia-
neem jij keuzemogelijkheden weg bij
op tactisch en strategisch niveau.”
snel inspelen op de ene keer een tender,
bele haar meerwaarde kan
opdrachtgevers. Dat kan ook tegen je
Burghouts vult aan: “We willen klaar zijn
dan weer op een bepaald soort onder-
bewijzen.
werken. Het blijkt echter dat opdracht-
voor de marktvragen van de toekomst. In
houd of de vraag naar een proces van
34 |
E I S M A ’ S
32-33-34-35_devariabele.indd 34
S C H I L D E R S B L A D
5 | 2 0 1 7
26-04-17 15:27
ketensamenwerking. Wij beschikken
ten te integreren en formeel onder te
Variabele, maar er kunnen processen
over mensen die we steeds op verschil-
brengen in één bedrijf is klaar, melden
worden gedraaid met circa 300 perso-
lende plekken kunnen ‘bijpluggen’.
de drie directeuren-eigenaren. Naar
nen. “Dat is zonder de inbreng van
Daarom staan er ook geen functies op
buiten toe blijven voorlopig nog wel
onze co-makers, zoals een heibedrijf of
onze visitekaartjes, want onze houd-
enkele bestaande ‘labels’ in de lucht.
dakbedekker”, aldus Smits, die het in
baarheid verandert per maand. Als het
“Dit is een transitiejaar waarin we de
dit verband niet heeft over fte’s, maar
e-mailadres en mobiele nummer maar
naam De Variabele gaan laden met alle
wte’s: waarde toevoegende elementen.
kloppen, want jij bent op dat moment
activiteiten die wij gedrieën vanuit
“Dat kunnen mensen zijn, maar ook
het aanspreekpunt van De Variabele.
zeven verschillende ondernemingen
businesses.”
Degene die de telefoon aanneemt, is er
ontplooien”, legt Jacobs uit. Dat omvat
verantwoordelijk voor dat een klant
planmatig en groot vastgoedonder-
ORGANISCH GROEIPAD
wordt teruggebeld. Hoe wij dat intern
houd, asbestsanering, isoleren, service-
“Je ziet dat een aantal trajecten nu
hebben geregeld, is voor de opdrachtge-
en mutatieonderhoud alsook inspecties,
parallel lopen, maar daardoor kun je wel
ver niet relevant. Een vraag van een
inventarisaties en projectbegeleiding
snel schakelen”, meent Burghouts. “Het
opdrachtgever is daarmee direct een
voor derden. “Op termijn opereren we
draait uiteindelijk om twee primaire
verantwoordelijkheid van iedereen.”
vanuit drie vestigingen - Arnhem, Nij-
processen: projecten en service. We
megen en Utrecht - die de omliggende
groeien van A naar B met een opdracht-
DE VARIABELE LADEN
regio’s bedienen.” In totaal zijn nu 173
gever mee. Met de eindklant, de bewo-
Het plan van aanpak om alle activitei-
vaste personeelsleden in dienst bij De
ner, en de totale kosten per woningeenheid steeds in het vizier. Een organisch
groeipad, dat niet volledig staat
omschreven. Dat willen we ook niet
meer, want dat is oud denken. Je moet
tegenwoordig wendbaar durven zijn.”
De drie heren noemen zich geen directeur meer, maar proceseigenaren. “Wij
zijn, zowel voor onze klanten als het
personeel, aanspreekbaar en afrekenbaar op het totaal. Van het vervangen
van een kraanleertje tot groot onderhoud”, legt Burghouts uit. “Maar intern
zijn we proceseigenaar van drie aandachtsgebieden. Ludwig houdt marketing, strategie en innovatie in de gaten,
Bob de projecten en ik de serviceactiviteiten.” Op de vraag of er straks nog
iemand kan toetreden tot De Variabele,
is Smits helder. “Alleen als die aanvullende competenties heeft; extra waarde
toevoegt aan dit team voor onze klanten.”
•
W W W . S C H I L D E R S V A K . N L
32-33-34-35_devariabele.indd 35
| 35
26-04-17 15:27
Download