Aangewezen bouwplan

advertisement
Aangewezen bouwplan
Uw bouwplan kan een aangewezen bouwplan zijn, waarvoor een exploitatieplan moet worden
opgesteld.
Wat is een exploitatieplan
Een exploitatieplan beschrijft een gebied of de specifieke locatie en is door de gemeenteraad vastgesteld.
In een exploitatieplan is de exploitatiebijdrage bepaald die u als grondeigenaar moet betalen aan de
gemeente. Meer informatie over de grondexploitatiewet.
Kosten
De exploitatiebijdrage bestaat uit kosten die de gemeente maakt als gevolg van uw bouwplannen.
Het gaat bijvoorbeeld om kosten voor:
 ambtelijke inzet om uw plan te toetsen en mogelijk te maken
 planschade, wanneer omliggende panden en percelen minder waard worden door uw plan
 ontsluiting van de locatie op wegen
 inrichten van het openbaar gebied (bijvoorbeeld het plaatsen van bomen)
 doortrekken van kabels en leidingen
 kosten voor de riolering en openbare verlichting
Naast een exploitatiebijdrage betaalt u de normale kosten voor de omgevingsvergunning. De facturen
voor de omgevingsvergunning en exploitatiebijdrage ontvangt u tegelijk. Betaalt u de facturen niet op tijd?
Dan kan de gemeente de bouw stilleggen.
Uw bijdrage kan op verschillende manieren doorberekend worden:
 Een verplichte bijdrage in de kosten die de gemeente maakt om het bouwinitiatief mogelijk te
maken, dit heet een exploitatiebijdrage.
 Via een (privaatrechtelijke) overeenkomst bij te dragen in de kosten die de gemeente maakt.
Als er geen overeenkomst is gesloten, betaalt u een exploitatiebijdrage.
Locatie-eisen
Naast de exploitatiebijdrage kunnen ook bepaalde locatie-eisen gesteld worden. Dit is een aanvullende
toets voor uw bouwplannen. Als de aanvraag omgevingsvergunning niet voldoet aan de gestelde eisen
van het exploitatieplan kan de vergunning worden geweigerd. Door het stellen van locatie-eisen kan de
gemeente invloed uitoefenen op de inrichting en het gebruik van de beschikbare ruimte. Deze locatieeisen kunnen ook gesteld worden als de gemeente geen eigenaar van de grond is. De bevoegdheid van
de gemeente om locatie-eisen te stellen is in de wet vastgelegd en betreft bijvoorbeeld het volgende:
 het stellen van eisen aan de wijze van bouwrijp maken
 het stellen van eisen aan de inrichting van de openbare ruimte in uw plan
 het stellen van eisen aan de aanleg van nutsvoorzieningen
 het faseren en/of koppelen van bepaalde werkzaamheden (bijvoorbeeld eerst een geluidswal en
dan vergunning verlenen voor de nieuwbouw van één of meer woningen)
 eisen aan het woningbouwprogramma (bijvoorbeeld aantal en locatie sociale woningbouw en/of
‘vrije kavels’ binnen het plangebied)
Neem contact op met het de gemeente voor meer informatie.
Download