De nieuwe omgevingsvergunning in Vlaanderen

advertisement
De nieuwe omgevingsvergunning in Vlaanderen
In Vlaanderen zal men binnenkort niet langer spreken van een milieuvergunning
en
stedenbouwkundige
vergunning
(of
melding),
maar
van
“de
omgevingsvergunning”. Voor het einde van de huidige legislatuur wil de huidige
Vlaamse Regering nog de nodige teksten goedkeuren. De omgevingsvergunning
zal het “vergunningenlandschap” in de toekomst grondig wijzingen. In eerste
instantie worden enkel de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning
geïntegreerd tot één vergunning, later kan dit eventueel worden uitgebreid naar
de natuurvergunning en de socio-economische vergunning.
Met de omgevingsvergunning worden zowel de stedenbouwkundige als de
milieuvergunning (of -melding) geïntegreerd. Het doel van de Vlaamse Regering is
hiermee de huidige procedures te vereenvoudigen en te komen tot een
vergunningsprocedure waarbij de initiatiefnemer van een project zijn aanvraag zal
kunnen indienen bij één instantie.
Daarna worden slechts één openbaar onderzoek en één adviesronde georganiseerd,
met in sommige gevallen het advies van een omgevingsvergunningscommissie (hierna
“OVC”). Het sluitstuk van de procedure is een geïntegreerde beslissing van één
vergunningverlenende overheid. Dit betekent dat, in tegenstelling tot vroeger, de
stedenbouwkundige en de milieutechnische aspecten van een welbepaald project
gezamenlijk zullen moeten worden beoordeeld. In opvolging van ons lunchseminarie
eerder dit jaar vatten we voor u de belangrijkste nieuwigheden samen.
De teksten die de omgevingsvergunning moeten introduceren werden vlak voor het
zomerreces door de Vlaamse Regering in 2de lezing goedgekeurd.
Eén vergunningsverlenende overheid
Met de omgevingsvergunning komt de beslissingsbevoegdheid voortaan in handen van
één vergunningsverlenende overheid. De aanvrager moet niet langer rekening houden
met verschillende procedures en visies, en tegenstrijdige beslissingen worden
vermeden.
In principe is het college van burgemeester en schepenen de centrale overheid die zal
beslissen over het al dan niet toekennen van een vergunning. Projecten van een
bepaalde omvang, complexiteit of bijzondere aard worden echter toebedeeld aan de
provincie of de Vlaamse regering, naargelang hun mogelijk bovenlokale dan wel
regionale draagwijdte.
Twee procedures
Het Omgevingsvergunningsdecreet, dat bovendien enkel een proceduredecreet betreft,
reduceert het aantal vergunningsprocedures tot twee.
De gewone procedure, die een openbaar onderzoek omvat, zal gevolgd worden voor
de eerder omvangrijke projecten met een grote impact op de naaste omgeving, alsook
voor projecten van zeer lange duur.
De vereenvoudigde procedure daarentegen, zonder openbaar onderzoek, zal o.a.
worden toegepast op beperkte uitbreidingen van reeds vergunde projecten.
Geïntegreerde adviesverlening
Men wil een kwalitatieve vergunningverlening waarborgen met een geïntegreerde
adviesverlening door provinciale en gewestelijke OVC’s. Op die manier worden niet
enkel milieu- en stedenbouwkundige aspecten, maar ook o.m. mobiliteits-, energie- en
socio-economische factoren in het syntheseadvies betrokken.
Hierdoor wordt komaf gemaakt met de vroeger vaak voorkomende tegenstrijdige
beslissingen van verschillende instanties. Bovendien wordt gestreefd naar realistische
adviezen, waarbij een ruim inzagerecht wordt georganiseerd voor de aanvrager.
Vervaltermijnen
Om ondernemers de zekerheid te bieden dat hun aanvraag binnen de voorziene
periode afgerond zal zijn, worden tal van ordetermijnen (termijnen zonder specifieke
sanctie) vervangen door vervaltermijnen (termijnen waaraan een bepaalde sanctie is
verbonden).
Concreet betekent dit dat in de toekomst de overschrijding van een bepaalde in het
gesanctioneerd zal worden. Wanneer een adviesverlenende instantie bijvoorbeeld
nalaat tijdig advies uit te brengen, mag de aanvrager aannemen dat hij een gunstig
advies heeft verkregen.
Overgangsperiode van één jaar
In het laatste ontwerp van het Omgevingsvergunningsdecreet wordt voorzien in een
overgangsperiode van 1 jaar voor de inwerkingtreding van het regelgevend kader over
de omgevingsvergunning.
Deze bepaling is ingevoerd na kritiek van de gemeenten en provincies. Zo tracht men
nu voldoende tijd te geven aan de gemeenten en provincies om zich in te werken in de
nieuwe regelgeving. De nieuwe procedure zal immers heel wat verandering voor de
gemeenten en steden met zich meebrengen.
Bruno Stroobants ([email protected] - Tel: 02/787.90.69) en Thomas
Sterckx ([email protected] - Tel: 03/304.90.11) zijn beiden advocaat bij
Lydian (www.lydian.be).
2
Download