Cursus Wet- en regelgeving

advertisement
Cursus
Wet- en regelgeving
Aanleggen verhardingen
AOC Oost Almelo
C. ter Steege
Doel van deze les
• Wet- en regelgeving
- Omgevingsvergunning
- Erf afscheidingen
- Beplanting langs de erfgrens
- Flora- en faunawet
Theorie
• Wetten en beplanting
3.1 Beschermde plantensoorten
Nederland
3.2 Beplanting langs eigendomsgrenzen
• Brochure: Buiten aan het werk?
• Recht en wet
1.1 De wet en het hoveniersbedrijf
1.2 Overeenkomsten
1.4 Wetgeving in het algemeen
Beschermde plantensoorten
Nederland
• Nederlandse natuurbeschermingswet
• Bescherming aantal inheemse
plantensoorten met uitroeiing bedreigd
• Planten mogen niet worden uitgestoken,
geplukt of afgesneden
• Beschermd natuurmonument: plaats
biedt aan ‘gevoelige’ planten en dieren
• Wegbermen: 150 van 1300 wilde planten
• Handel in wilde planten is wettelijk
beperkt
Beplanting langs
eigendomsgrenzen
• Burenrecht: tuin die grenst aan de tuin van
een ander
• Tuin grenst aan openbare weg: rechtsregels
in Gemeentelijke Bouwverordeningen
• Geregeld in het burenrecht:
- afwatering van een erf
- aanleg en onderhoud van sloten
- vensters en balkons
- regenwater
- bevoegdheid tuin af te sluiten
- hoogopgaande bomen
Aflevering De rijdende rechter
http://www.eerstehulpbijrecht.nl/de-rijdenderechter/uitzending-gemist/helse-heining
Buren Groeneveld en Oosthoek hebben ruzie om
de erfgrens. Groeneveld beroept zich op een
mondelinge afspraak, maar Oosthoek wil de
kadastrale lijn aanhouden. Beide buren
beschuldigen elkaar van landjepik en de
spanningen lopen hoog op. De coniferenhaag die
eerst de erven van elkaar scheidde, maakt plaats
voor een ijzeren gordijn. Waar ligt de grens en wie
moet grond inleveren? Meester Visser gaat op
onderzoek uit en komt tot een verrassende
conclusie.
Aflevering De Rijdende Rechter
http://www.eerstehulpbijrecht.nl/de-rijdenderechter/uitzending-gemist/de-rijdende-rechteroh-oh-denneboom
Vorige week zagen we Kees Geluk strijden
tegen zijn buren over een schutting. Vandaag
gaat hij de strijd aan met zijn andere buurman.
Deze keer gaat het over een boom, een uit zijn
krachten gegroeide kerstboom. Die boom
brengt nogal wat schade toe aan zijn bezit.
Meneer Geluk wil van het onding af, maar voor
zijn buurman, de heer Klaver, vertegenwoordigt
de boom een grote sentimentele waarde.
Flora- en faunawet
• Bescherming van planten- en diersoorten
• Uitgangspunt: geen schade mag worden gedaan
aan beschermde dieren of planten, tenzij dit
uitdrukkelijk is toegestaan
• Zorgplicht: iedereen ‘voldoende zorg’ in acht
moet nemen voor alle in het wild voorkomende
dieren (en dus niet alleen beschermde) en hun
leefomgeving
• Vrijstelling: een algemeen geldende uitzondering
op een wettelijk verbod voor een (bepaalde)
categorie van gevallen
• Ontheffing: een besluit waarin in een individueel
concreet geval een uitzondering op een wettelijk
verbod wordt gemaakt
Omgevingsvergunning
• In sommige gemeenten verboden bomen te
kappen. Ook als ze op particuliere grond
staan
• Vroeger kapvergunning, sinds 1 oktober
2010 ‘omgevingsvergunning voor het vellen
van houtopstand’ of kortweg
omgevingsvergunning
• Per gemeente is dit verschillend
Wet- en regelgeving
• Boswet
20 juli 1961 door Ministerie Landbouw en Visserij
• Doel: voorkomen van dat het bestaande
bosareaal verder zou nemen in oppervlakte.
• Bosareaal: bossen die uit 10 are of meer
bestaan of rijbeplanting van ten minste 20
bomen.
• Bos op eigen perceel kappen, ten minste maand
voor kap schriftelijk melding van doen. Binnen 3
jaar herplant. Mag ook ergens anders, dit heet
compensatie.
Wet- en regelgeving
• Natuurbeschermingswet
1967 vastgesteld, 1998 ingrijpend gewijzigd
• Doel: Natuurbescherming van specifieke
gebieden geregeld
• Gebieden:
- Natura 2000-gebieden
- Beschermde natuurmonumenten
- Wetlands
Recht en wet
• De wet van het hoveniersbedrijf
• A.O.V.-diploma; van 1 jan. 2001 niet meer
nodig
• Vestigingswetgeving
• Rechtsvorm: eenmanszaak, de
vennootschap onder firma, de
commanditaire vennootschap en de besloten
vennootschap
• Andere eisen: milieuwetgeving,
ondernemersplan, algemene leverings- en
betalingsvoorwaarden
Overeenkomsten
• Overeenkomst worden rechten en plichten
geregeld.
• Tegenover ieder recht staat een verplichting
van de tegenpartij = een verbintenis
• Rechtsverhouding tussen twee personen,
ene persoon iets gerechtigd en andere
persoon tot iets verplicht
• Zowel mondeling als schriftelijk
• Schriftelijk vastleggen: opstellen akte,
ondertekenen door belanghebbende partijen
• Onderwijsovereenkomst – BPVovereenkomst
Overeenkomsten
• Arbeidsovereenkomst:
- verbindt zich de ene partij, de werknemer, om
in dienst van de andere partij, de werkgever,
tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te
verrichten
• CAO:
- Voor een gelijke groep afgesloten: Collectieve
ArbeidsOvereenkomst
- Regelt lonen en arbeidsvoorwaarden, zoals
vakantieregeling, vrije dagen, kort verzuim met of
zonder behoud van loon, arbeids- en rusttijden,
enzovoort
- Alle werkgevers en werknemers zijn verplicht
zich aan de geldende cao te houden
CAO
• Branchevereniging VHG
Vereniging voor hoveniers,
groenvoorzieners, boomspecialisten, dak- en
gevelbegroeners en interieurbeplanters.
• VHG behartigt de collectieve en individuele
belangen van haar leden op sociaaleconomisch en bedrijfsmatig gebied.
• VHG bestaat uit vakgroepen, regionale
afdelingen, een ledenraad, het bestuur en
een landelijk bureau
www.vhg.org
Vragen en opdrachten
• Wetten en beplanting
- Opdracht 1 en 2
• Wet- en regelgeving
- Opdracht 1 Flora- en faunawet
- Opdracht 2 Omgevingsvergunning voor je
eigen woonplaats
• Recht en wet
- Opdracht 1 De cao voor een
hoveniersbedrijf
Vragen? Opmerkingen?
Download