Boslandschap - Gemeente Ede

advertisement
Kiezen voor een fraaie omgeving
Streekeigen beplanting in het buitengebied van Ede
Boslandschap
Gebiedskenmerk
Algemeen: groot besloten bosgebied (1),
open heidegebied en enkele enclaves (2).
­Er zijn onverharde wegen.
Bebouwing: in het bos en aan de rand
van het bos staat de bebouwing zoals vrij­
staande woningen, instellingen, recreatie­
bebouwing, een enkele buitenplaats en in
de enclaves boerderijen, voormalige
boerderijen en woningen.
Grondgebruik: gemengd bos en heide­
velden, grasland en bouwland.
Beplanting van het gebied: gebied van eik,
beuk, berk, lijsterbes en naaldboom.
Erfbeplanting: 1. door een rand van bos
met bladverliezende en bladhoudende
inheemse bomen en struiken omgeven of
2. beplanting kenmerkend voor boeren­
erven met een haag, fruitbomen en één of
meerdere parkbomen. Achter op het erf
staat over het algemeen weinig
beplanting.
Handhaaf en versterk het bosa­
chtige karakter van de rand
van uw terrein.
Algemene aanbevelingen
Streekeigen beplanting in het
­buitengebied van Ede
De gemeente Ede streeft naar het behoud
van een aantrekkelijk landschap in al zijn
verscheidenheid. Het duidelijker maken
van de verschillen aan landschappen.
Belangrijk is dat de beplanting langs erven
en tuinen past in het landschap er
omheen. Wat u kan doen om daar aan
mee te werken is aangegeven aan de
andere zijde. De informatie is specifiek
voor één van de vijf landschappen in de
gemeente. Wilt u meer weten dan kunt u
het voorbeeldboek ‘Kiezen voor een fraaie
omgeving’ aanvragen of ophalen bij de
gemeente.
In het algemeen
Wij raden u aan om vergezeld van een
bouwplan een inrichtings- en beplanting­
splan te maken.
hagen en parkbomen, soms nog de moes­
tuin en de boomgaard. ‘Achter‘ is
onderdeel van het omringende landschap.
Er staan bomen en struiken die ook in de
omgeving groeien. Het verschil tussen
beide gebieden is kenmerkend voor een
boerenerf.
Boerderijen in agrarisch gebruik
Het boerenerf in het algemeen
Het boerenerf heeft en had altijd een
verdeling in een ‘voor’ en een ‘achter’.
‘Voor’ bevinden zich de siertuin met
Een goede landschappelijke inpassing is
altijd gewenst. Kies voor een houtwal of
een houtsingel. Plant ‘voor’ op het erf vol­
doende hoogopgaande bomen. Zorg voor
gebouwen die kwaliteit hebben, zodat de
beplanting minder nodig is. Kies voor
donkere kleuren en zo weinig mogelijk
opvallende erfverharding en rasters.
Boerderijen of bebouwing met een andere functie
Woningen maken steeds meer deel uit van
het buitengebied. Sluit bij de terrein­
inrichting aan bij de in het gebied voor­
komende gebiedskenmerk en bij de
­inrichting van het voorerf van een
boerderij.
Veel reclame, teveel schreeuwende kleur­
en, teveel harde bestrating en te weinig
beplanting schrikt menig klant af. Het
beeld van de omgeving kan belangrijk zijn
voor uw klant zoals bijv. bij een
horecagelegenheid en daarom raden wij
een landelijke en streekeigen inrichting
rond uw bedrijf aan. Voor het stallen van
caravans, verkoop van auto’s e.d. is het
landschap bijzaak. Het is dan zaak dat het
& tips
bedrijf het landschap juist niet negatief
beïnvloedt.
Woning met een tuin
Sluit bij de inrichting van uw tuin aan
bij de tuinen van de boerderijen en de
inrichting van het landschap. Laat
­schut­tingen uit het zicht door beplanting.
Nieuwe woning met extra grondbezit
Maak gecombineerd met het bouwplan
een tuin- en landschapsplan. De omge­
ving en de toekomstige inrichting kunnen
belangrijke invloed uitoefenen op dat
bouwplan. Versterk het in het gebied
voorkomende gebiedskenmerk, vooral
aan de rand van uw perceel.
Verlichting Vermijd overvloedige verlichting.
Aantrekkelijk voor dieren Gebruik voor dieren
Plaats de verlichting zo laag mogelijk bij de
grond.
Verharding Verhard niet meer dan strikt
noodzakelijk is.
Waterschap Waterschappen stellen als voor­
waarde dat naast sommige watergangen
een strook vrij blijft van beplanting en ande­
re obstakels. Neem zo nodig contact op met
het waterschap.
Hoge bomen Plant hoge bomen aan de oostzijde, dat geeft ‘s avonds geen schaduw op
het terras. Plant de bomen minimaal twee
meter van de erfscheiding.
aantrekkelijke soorten die nectar, bessen,
noten of holten voor vogels en zoogdieren
leveren. Van nestkasten en een takkenhoop
profiteren ook veel dieren.
Schotels Plaats de schotel op de grond, met
een enkele struik eromheen.
Plant op vier hoekpunten Zorg ervoor dat er op
alle vier hoekpunten van uw erf streekeigen
beplanting staat, zoals op de tekening.
Coniferen Plant ze in de tuin en niet als erfs­
cheiding.
Bomen met opvallend bladkleur Plant ze in de
tuin en niet bij de erfgrens.
Wilt u meer weten
U kunt contact opnemen met mede­
werkers van landschapsbeheer van de
gemeente Ede, telefoon; 0318 - 68 06 74.
Internet: www.edegelderland.nl
Hekwerken en afrastering Sluit het erf niet
on­nodig af met hekken en afrastering. Laat
nood­zakelijke afrastering door beplanting
wegvallen (zie foto). Kies voor een houten hek
en gekloofde eikenpalen, of palen van kastan­
je- of Robiniahout. Maak een paardenbak niet
opzichtig. Kies voor bruin of groen schriklint.
Alle jonge bomen in een weide moeten wel
eerst worden uitgerasterd.
Wonen en
recreëren in het
boslandschap.
Wat planten?
In en aan de rand van het bos: loofbomen
zoals eik, beuk, berk en lijsterbes. Tussen
deze bomen is het mogelijk hulst en taxus
te planten.
Struiken langs de bosrand: een mantel met
meidoorn, Gelderse roos, hondsroos,
­hazelaar, vuilboom, taxus, hulst en kam­
per­­­foelie. Deze mantel met een ruigterand
­verhoogt de ecologische waarde.
Solitair: hier en daar een krent.
Hekken: klimop en kamperfoelie tegen
hekken planten. (zie foto)
Losse struiken: geschoren hagen passen
minder in dit landschap; kies voor meer
losse struiken.
In de oude enclaves: op dezelfde wijze
­inrichten en beplanten zoals in het
Kampenlandschap.
In de jonge enclaves: op dezelfde wijze
­inrichten en beplanten zoals in het
Heideontginningslandschap.
Streven
Behoud het bosachtige karakter rondom
alle percelen met bebouwing, in het bos
en aan de rand van bos en heide. Laat
de enclaves als uitzondering in het bosgebied open en plant daarom erfbeplanting rond de bebouwing.
Klimop en kamperfoelie tegen hekken
planten.
Download