Toelichting bijlage 1 - bevindingen veldbezoek burg. Waardenburg

advertisement
Ecologie & landschap
Partners Ro
M. Tiekstra
Julianaplein 8
5211 BC Den Bosch
Notitie
ons kenmerk
datum
onderwerp
uw kenmerk
aantal blz.
15-809/15.07619/PauBo
7 december 2015
Bevindingen veldbezoek Udolaan, Kortenhoef
gunning per mail dd. 26 november 2015
3
Geachte mevrouw Tiekstra,
PartnersRO zijn betrokken bij het plan om vier woningen te realiseren in de tuin van de
Antonius van Paduakerk te Kortenhoef. Bureau Waardenburg heeft op basis van
veldonderzoek (d.d. 7 december) en bronnenonderzoek de effecten van deze ingreep
beoordeeld in het kader van de Flora- en faunawet.
Het plangebied heeft geen betekenis voor (strikt) beschermde soorten van Tabel 2/3 van de
Flora- en faunawet. Een ontheffing van de Flora- en faunawet wordt daarom niet noodzakelijk
geacht. Deze conclusie wordt hieronder toegelicht.
Randvoorwaarden FFwet bij uitvoering werkzaamheden
• Verstoring van broedvogels dient voorkomen te worden. Dit kan door bomen en struiken
buiten het broedseizoen te verwijderen. Het rooien van beplanting binnen het broedseizoen
is mogelijk indien is vastgesteld dat er met deze werkzaamheden geen nesten van
broedvogels worden verstoord. Voor het broedseizoen wordt in het kader van de Flora- en
faunawet geen standaard periode gehanteerd. Het broedseizoen verschilt per soort. Globaal
moet rekening gehouden worden met de periode eind februari tot en met september.
• Wanneer bij het rooien van bomen egels worden aangetroffen, kunnen deze voorzichtig
verplaatst worden naar het deel van de tuin dat behouden blijft.
Toelichting
Plangebied en werkzaamheden
Het plangebied betreft het oostelijke deel van de kerktuin van circa 35 x 50 meter. De tuin
bestaat voor ongeveer de helft uit intensief gemaaid gazon en is voor de helft begroeid met
heesters en bomen. Het gaat vooral om coniferen, naaldbomen en soorten als hulst en
laurierkers. Onder de bomen is de bodem grotendeels kaal. Op een locatie was een berg
Het kwaliteitsmanagementsysteem van Bureau Waardenburg bv is door CERTIKED gecertificeerd overeenkomstig ISO 9001: 2008
Lid Netwerk Groene Bureaus
Postadres:
Telefoon:
Fax:
e-mail:
internet:
Postbus 365, 4100 AJ Culemborg
0345 - 51 27 10
0345 - 51 98 49
[email protected]
www.buwa.nl
Bezoekadres:
Handelsregister:
BTW-nummer:
Bank:
Varkensmarkt 9, 4101 CK Culemborg
KvK 11028826
NL8057.82.059.B.05
ABN-AMRO 55 93 19 576 IBAN NL57ABNA0559319576
ING 710572
IBAN NL47INGB0000710572
BIC ABNANL2A
BIC INGBNL2A
Ecologie & landschap
bijeengeveegde bladeren aanwezig.
In het kader van het plan zal de bestaande beplanting verdwijnen en worden vier woningen
gerealiseerd.
Methodiek
Het plangebied is op 7 december bezocht. Tijdens het terreinbezoek is zoveel mogelijk
concrete informatie verzameld met betrekking tot de aan- of afwezigheid van beschermde
soorten (zicht- en geluidswaarnemingen, sporenonderzoek naar de aanwezigheid van
pootafdrukken, nesten, holen, uitwerpselen, haren, etc). Op basis van terreinkenmerken en
expert judgement is beoordeeld of het terrein geschikt is voor de in de regio voorkomende
beschermde soorten.
Aanvullend op het terreinbezoek heeft beperkt bronnenonderzoek plaatsgevonden. Voor een
actueel overzicht van beschermde soorten die in de regio voorkomen zijn online beschikbare
bronnen geraadpleegd, waaronder de NDFF (telmee.nl, waarneming.nl).
Resultaten
Planten
In het plangebied zijn geen beschermde soorten planten aangetroffen. De ondergroei ven
randen an de boschages is matig geschikt voor de licht beschermde brede wespenorchis en
gewone vogelmelk (Tabel 1). Het veldbezoek vond plaats in het seizoen waarin de soorten
niet boven de grond zichtbaar zijn.
Ongewervelden
Voor de uit de regio bekende beschermde soorten ongewervelden (libellensoorten, platte
schijfhoren en dergelijke) ontbreekt geschikt habitat.
Vissen
Er is geen water aanwezig in het plangebied. Aanwezigheid van vis kan worden uitgesloten.
Amfibieën en reptielen
Voortplantingswater voor amfibieen ontbreekt in het plangebied. Als landhabitat is de tuin
geschikt voor de licht beschermde gewone pad en bruine kikker (Tabel 1). Voor strikt
beschermde amfibiesoorten en de ringslang, die bekend zijn uit de regio van het plangebied
vormt het plangebied en omgeving geen geschikt habitat.
Grondgebonden zoogdieren
De tuin is geschikt als leefgebied voor algemene zoogdiersoorten als bosmuis, huisspitsmuis
en kan onderdeel zijn van het territorium van een egel (allen Tabel 1).
Vleermuizen
De bomen zijn geinspecteerd op holtes en scheuren; deze zijn niet aanwezig. Verblijfplaatsen
pagina 2 van 3
Ecologie & landschap
van vleermuizen kunnen worden uitgesloten. De tuin kan een klein onderdeel zijn van het
foerageergebied van gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger en gewone
grootoorvleermuis. Voor alle soorten geldt dat het plangebied gezien de beperkte grootte geen
esentieel foerageergebied betreft.
Vogels met jaarrond beschermde nestplaats
Er zijn geen nesten of sporen (braakballen) van vogels met een jaarrond beschermde
nestplaats waargenomen. Coniferen en naaldbomen in tuinen worden soms gebruikt als nestof roestplaats door ransuilen, maar er zijn geen braakballen aangetroffen.
Effecten
Als gevolg van de ingreep kunnen algemene soorten van stedelijke omgeving, waaronder
enkele licht beschermde soorten, hun leefgebied verliezen.
Conclusie
Er vindt geen overtreding plaats ten aanzien van strikt beschermde soorten. Een ontheffing is
niet noodzakelijk. Voor het verlies van leefgebied van tabel 1 soorten wordt vrijstelling
verleend (AMvB 2005) en hoeft dus geen ontheffing te worden aangevraagd.
Voor vragen over deze notitie kunt u contact opnemen met ondergetekende.
Opgesteld door:
ing. P.H.N. Boddeke.
Bureau Waardenburg bv is niet aansprakelijk voor gevolgschade, alsmede voor schade welke voortvloeit uit toepassingen van de
resultaten van werkzaamheden of andere gegevens verkregen van Bureau Waardenburg bv; opdrachtgever vrijwaart Bureau
Waardenburg bv voor aanspraken van derden in verband met deze toepassing.
© Bureau Waardenburg bv / PartnersRO
Dit rapport is vervaardigd op verzoek van opdrachtgever hierboven aangegeven en is zijn eigendom. Niets uit dit rapport mag worden
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever hierboven aangegeven en Bureau Waardenburg bv, noch mag het
zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd.
Het kwaliteitsmanagementsysteem van Bureau Waardenburg bv is door CERTIKED gecertificeerd
overeenkomstig ISO 9001:2008.
pagina 3 van 3
Download