Elementen vergunningaanvraag IJzersuppletie

advertisement
Protocol Flora- en Faunawet IJzersuppletie in laagveenplassen
Gerard ter Heerdt
2009
Door IJzersuppletie mogen flora en fauna niet worden geschaad. Daartoe moeten de volgende
richtlijnen worden gevolgd.
Vogels
In de omgeving komen vele soorten beschermde moerasvogels voor. Het project is gericht op
verbetering van het leefmilieu daarvan. Om verstoring van broedende of foeragerende vogels
te voorkomen worden de volgende regels in acht genomen:

Geen vaarbewegingen of andere activiteiten binnen 50 meter van de oever, behalve bij de
loswal.

Geen vaarbewegingen of andere activiteiten binnen 100 meter van de broedkolonie Zwarte
sterns. De nestvlotjes liggen op voldoende afstand.

Geen vaarbewegingen of andere activiteiten bij duisternis.

Geen gebruik van motoren, anders dan bij het varen van de ijzercontainer van en naar de
doseringsinstallatie eens per week.

Geen verlichting, tenzij bij noodgevallen

De gebruikte molen is een standaard poldermolen (bijlage), die geen risico’s voor vogels
levert.
Amfibieën, reptielen en insecten
In de omgeving komen vele beschermde soorten amfibieën, reptielen en insecten voor. Deze
houden zich alleen op in en op de oever. Bovenstaande regels zijn afdoende om verstoring te
voorkomen
Flora en vegetatie
In de omgeving komen geen beschermde plantensoorten voor.
1
Download