waar en hoe uw aanvraag indienen? - Provincie West

advertisement
WAAR EN HOE UW AANVRAAG INDIENEN?
Deze beslissingsboom helpt u op weg voor dossiers in te dienen van 23 februari tot en met 1 juni 2017.
1
Betreft het een Vlaams project?
De Vlaamse projecten (veelal grootschalige projecten en projecten van algemeen belang)
vindt u terug in de Vlaamse lijst.
Ook projecten op twee of meer provincies vallen hieronder.
uw dossier volgt de procedure omgevingsvergunning
u dient uw aanvraag verplicht digitaal in bij Vlaanderen via het omgevingsloket
(behalve in faciliteitengemeenten)
als stedenbouwkundige handelingen en exploitatie onlosmakelijk met elkaar
verbonden zijn, moet u 1 gemengde aanvraag indienen
Ja
Nee
2
Betreft het een Provinciaal project?
Provinciale lijst.
De provinciale projecten vindt u terug in de provinciale
Ook projecten op twee of meer gemeenten vallen hieronder.
Ja
Nee
3
Betreft het een klasse 1 ingedeelde richting
of activiteit of ermee verbonden stedenbouwkundige handelingen?
U gebruikt hiervoor de nieuwe indelingslijst met inbegrip van de wijzigingen die op 23
februari 2017 van kracht zijn.
Ja
Nee
4
uw dossier volgt de procedure omgevingsvergunning
u dient uw aanvraag verplicht digitaal in bij de deputatie via het omgevingsloket
(behalve in faciliteitengemeenten)
als stedenbouwkundige handelingen en exploitatie onlosmakelijk met elkaar
verbonden zijn, moet u 1 gemengde aanvraag indienen
Is de gemeente waar u de aanvraag moet indienen,
ingestapt in de omgevingsvergunning?
U vindt vanaf 20 februari 2017 de lijst van ingestapte en niet ingestapte gemeenten op
www.omgevingsloket.be
Ja
Nee
uw dossier volgt de procedure omgevingsvergunning
u dient uw aanvraag verplicht digitaal in bij de deputatie via het omgevingsloket
(behalve in faciliteitengemeenten)
als stedenbouwkundige handelingen en exploitatie onlosmakelijk met elkaar
verbonden zijn, moet u 1 gemengde aanvraag indienen
uw dossier volgt de procedure omgevingsvergunning
u dient uw aanvraag verplicht digitaal in bij het schepencollege via het
omgevingsloket, bij:
o projecten met verplichte medewerking van architect
o Ingedeelde inrichtingen of activiteiten van de tweede klasse
o verkavelingen
o bijstellingen van verkavelingen met wijziging van kavelgrenzen
u mag uw aanvraag analoog (op papier) indienen in andere gevallen en in faciliteitengemeenten
als stedenbouwkundige handelingen en exploitatie onlosmakelijk met elkaar verbonden
zijn, moet u 1 gemengde aanvraag indienen
uw dossier volgt de procedure omgevingsvergunning NIET. Gemengde aanvragen zijn niet mogelijk. U dient uw
aanvraag of aanvragen in zoals vroeger.
milieuvergunningsaanvragen tweede klasse dient u in bij het college van burgemeester en schepenen. (behalve de
aanvragen van openbare besturen en de door hen opgerichte instellingen, want die dient u in bij de deputatie). De
aanvragen worden behandeld volgens het Milieuvergunningsdecreet. U gebruikt wel de nieuwe indelingslijst. De
afgegeven milieuvergunning zal van onbepaalde duur zijn, tenzij de gemeente beslist om in limitatief opgesomde
gevallen een vergunning van bepaalde duur te verlenen.
aanvragen voor stedenbouwkundige handelingen dient u in bij het college als het de reguliere procedure betreft en bij
Vlaanderen als het de bijzondere procedure betreft.
U dient uw aanvraag verplicht digitaal in bij het college via het loket Digitale BouwAanvraag (DBA) als het projecten
met verplichte medewerking van architect betreft (behalve in faciliteitengemeenten).
Aanvragen die de bijzondere procedure volgen, worden verplicht digitaal ingediend via het DBA-loket (behalve in
faciliteitengemeenten).
Download