Voorbeeldbrief laatste herinnering

advertisement
(naam)
(adres)
(postcode, plaatsnaam)
Betreft : Laatste herinnering openstaande factuur/facturen
Debiteurnr
:
Factuurnr
:
(Plaats, datum)
Geachte heer/mevrouw,
U heeft niet gereageerd op onze betalingsherinnering. Van onderstaande factuur/facturen is
geen betaling ontvangen:
Factuurnummer
Bedrag
Totaal
Daarom sommeren wij u binnen veertien dagen na heden alsnog het verschuldigde bedrag
voor deze facturen te voldoen door overboeking op onze bankrekening.
Geeft u ook aan deze laatste sommatie geen gevolg, dan stellen wij u nu reeds, voor zover nog
vereist, in gebreke. Vervolgens zijn wij dan genoodzaakt onze vordering zonder nadere
waarschuwing, uit handen te geven aan Maximus Gerechtsdeurwaarders en Incasso te
Barendrecht.
De hiermee gepaard gaande buitengerechtelijke incassokosten bedragen € (uitkomst
incassokostencalculator Exclusief BTW) en komen op grond van de wet voor uw rekening.
Deze kosten zijn gebaseerd op het Besluit vergoeding buitengerechtelijke kosten welke per 1
juli 2012 in werking is getreden.
Tevens maken wij aanspraak op de overeengekomen/wettelijke vertragingsrente.
Hoogachtend,
handtekening :
Download