Art 48 vragen gemeentelijke kosten bouwplannen

advertisement
Betreft:Artikel48vragenmetbetrekkingtotgemeentelijkekostenbijbouwplannen
Maastricht,7februari2017
GeachtCollege,
Op6februariisdeministeriëleregelingPlankostenExploitatieplan2017indeStaatscourant
gepubliceerd.Binnendezeregeling,welke1april2017inwerkingzaltreden,heeftdeminister
bepaaldhoeveelgemeentenbijeenbouwprojectofverbouwingmaximaalinrekeningmogen
brengenvoorplankosten.
DeinvoeringvanderegelingPlankostenExploitatieplanisaanleidingvoorhetstellenvan
onderstaandevragen.
1. Kuntuaangevenwelkegevolgendezeministeriëleregelingheeftvoorlopendeen/of
toekomstigeplanontwikkelingenwaarvooreenexploitatieplanvantoepassingis?
2. Kuntubijinschattingaangevenwelkekostenenhetmaximumbedragvandeafzonderlijke
kostennoginrekeningmogenwordengebrachtbinneneenexploitatieplan?
3. Kuntuaangevenwelke(financiële)gevolgendeministeriëleregelingheeftvoordegemeente
inrelatietotkleinebouw-enverbouwplannen?
4. Kuntuaangevenofenzojainwelkematedezeregelingzalleidentoteenverminderingvan
inkomstenvoordegemeentedanweleenlastenverlichtingvoorburgersi.c.indienersvan
(ver)bouwingsplannen?
5. Kuntubijindicatieaangevenofmetdezeregelinginderdaadtijdwinstkanwordengeboekt
bijhetafgevenvanvergunningen?
Inafwachtingvanuwreactie,
NamensdeSeniorenPartijMaastricht
JohnSteijns,fractievoorzitter
Download