Dossierbelasting n.a.v. de omgevingsvergunning

advertisement
Belasting omgevingsvergunningen
Werkdocument VVSG (versie na Cotax 07.03.2017)
Beste lezer,
Dit is een werkdocument opgesteld door stafmedewerkers van de VVSG gebaseerd op
bestaande reglementen.
Dit document bevat geen bedragen.
Toelichtingen bij de artikels zijn in rood met rechte haken vermeld en horen niet in uw
definitief reglement thuis.
De blauwe tekst is optioneel : we hebben de vergunningen inzake springstoffen en
ioniserende stralingen mee opgenomen omdat die erg vergelijkbaar zijn met
milieuvergunningen.
Hebt u suggesties of opmerkingen, laat ze gerust weten aan Xavier Buijs
([email protected]) of Steven Verbanck ([email protected])
Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad
Openbare zitting van …
Aanwezig: …
De Gemeenteraad van …
Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 en 43, § 2, 15° van het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Overwegende dat het behandelen van meldingen en aanvragen in het kader van het
omgevingsvergunningsdecreet en daarmee vergelijkbare procedures inzake ioniserende
stralingen en springstoffen een aanzienlijke inzet vergt van de gemeentelijke middelen en het
billijk is deze inzet door te rekenen aan degene op wiens initiatief en in wiens voordeel de
meldings- en vergunningsprocedures worden doorlopen.
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Na beraadslaging,
Besluit:
1 Belastbaar feit
De gemeente … heft voor de aanslagjaren … een belasting op de meldingen en aanvragen
bedoeld in het Decreet 25.04.2014 betreffende de omgevingsvergunning, het K.B. 23.09.1958
houdende algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden,
verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen en het K.B. 20.07.2001 houdende
15 december 2016 - 1/6
algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het
leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen.
2 Belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door degene die de aanvraag of melding heeft ingediend en bij
gebreke daarvan de vergunninghouder of exploitant.
3 Berekeningsgrondslag en tarief
De belasting bestaat uit een bedrag per dossiertype (3.1) verhoogd met een bedrag per
procedurestap (0).
3.1 Belasting per dossiertype
gemeente is
Vlaamse
vergunning-
overheid of
verlenende
provincie is
overheid
vergunningverlenende
overheid
melding van een ingedeelde inrichting of activiteit
(nul)
melding voor het uitvoeren van stedenbouwkundige
(nul)
handelingen
aanvraag voor het houden van een projectvergadering (art. 8
omgevingsvergunningsdecreet)
aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het uitvoeren
van stedenbouwkundige handelingen :
- gewone procedure
- vereenvoudigde procedure
[ev. gedifferentieerd naar gebouwentype (bv. wonen versus
andere functies), en/of naar oppervlakte of volume]
aanvraag van een omgevingsvergunning voor een ingedeelde
inrichting of activiteit :
- gewone procedure
- vereenvoudigde procedure [o.a. beperkte verandering of
tijdelijke activiteit]
[omzetten van vergunning op proef naar definitieve vergunning :
procedure start ambtshalve en wordt niet belast]
aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het verkavelen
van gronden :
- met wegenis
- zonder wegenis [ev. gedifferentieerd naar aantal loten]
15 december 2016 - 2/6
vraag tot omzetting van een milieuvergunning verleend voor 20
jaar naar een permanente vergunning (art. 390
omgevingsvergunningsdecreet)
bekendmaking van het verstrijken van elke geldigheidsperiode
van twintig jaar van een omgevingsvergunning van onbepaalde
duur (art. 83, § 1, lid 3 omgevingsvergunningsdecreet)
[weliswaar ambtshalve maar komt in de plaats van hernieuwing,
kan aanleiding geven tot bijstelling voorwerp/duur vergunning]
verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden
[alleen belast indien op vraag exploitant, kan ook ambtshalve of
op vraag van derden; gerichte evaluaties starten ambtshalve,
zie art. 1.4.2 Vlarem II]
verzoek tot bijstelling van een verkavelingsvergunning
Afstand van de omgevingsvergunning voor het verkavelen van
gronden (art. 104 omgevingsvergunningsdecreet)
melding van de overdracht van de vergunning voor een
(nul)
ingedeelde inrichting of activiteit
- volledige overdracht [eenvoudigst]
- gedeeltelijke overdracht [want de gemeente moet de
vergunningstoestand actualiseren, zie art. 97 § 2
omgevingsvergunningsbesluit]
aanvraag van een stedenbouwkundig attest (art. 5.3.1 VCRO)
aanvraag van een planologisch attest (art. 4.4.24 e.v. VCRO)
vergunningsaanvraag springstoffen (K.B. 23.09.1958)
vergunningsaanvraag ioniserende stralingen (K.B. 20.07.2001)
Zijn meerdere bedragen uit deze tabel van toepassing, dan geldt alleen het hoogste bedrag.
[bv. gemengd milieu & R.O., bv. verschillende klassen, bv. deels overname en/of bijstelling
voorwaarden, deels nieuw] [Een gemeente kan er ook voor opteren om de bedragen
cumulatief toe te passen]
3.2 Belasting per procedurestap
- voor het digitaliseren van een analoog ingediend dossier (art. 156
omgevingsvergunningsbesluit) : [bedragen afhankelijk van aantal pagina’s]
- indien ingediend door een architect of indien ingedeelde inrichting of activiteit of
indien verkaveling : … euro;
- in andere gevallen :… euro
[het afdrukken van digitale dossierstukken wordt best geregeld in een retributiereglement over
de afgifte van bestuursdocumenten]
- voor het wijzigingen van het voorwerp van de aanvraag (art. 30 of 45
omgevingsvergunningsdecreet) : … euro
15 december 2016 - 3/6
[Als de gemeenten ook voor de volgende bedragen per procedurestap kiest, dan kan ze niet
kiezen voor contante inning want de aanvrager kan moeilijk op voorhand inschatten hoeveel
hij zal moeten betalen. In dat geval kiest de gemeente best volledig voor een kohierbelasting.
De gemeente kan er ook voor kiezen onderstaande kosten niet één-op-één door te rekenen
maar te verwerken in een hoger forfaitair bedrag in de tabel hierboven.]
- voor het aanplakken van een bericht van bekendmaking in het kader van een openbaar
onderzoek of bij een genomen beslissing (o.a. art. 20 en 59 omgevingsvergunningsbesluit) : …
euro
- voor het publiceren van berichten in dag- of weekbladen (o.a. art. 22 en 61
omgevingsvergunningsbesluit) : … euro
- voor het aangetekend verzenden van een beslissing : … euro [forfait of bedrag per
geadresseerde]
- voor het in kennis brengen van kadastrale eigenaars en omwonenden (o.a. art. 23 en 62
omgevingsvergunningsbesluit) : … euro [forfait of bedrag per geadresseerde, ev. onderscheid
tussen al dan niet aangetekend versturen]
- voor het organiseren van een informatievergadering (art. 25 omgevingsvergunningsbesluit) :
… euro
4 Verminderingen en verhogingen
1. De belasting is slechts voor …% verschuldigd als de melding of aanvraag wordt afgewezen
als onontvankelijk of ten gronde volledig wordt geweigerd.
2. Voor de projecten die slechts gedeeltelijk op het grondgebied van de gemeente gelegen zijn
wordt de belasting verminderd in dezelfde verhouding als deze welke bestaat tussen de
oppervlakte van het gedeelte buiten de gemeente en de ganse oppervlakte.
3. Voor regularisatievergunningen (art. 81 omgevingsvergunningsdecreet) wordt de
verschuldigde belasting met …% verhoogd.
5 Vrijstellingen
Er is vrijstelling van belasting voor: [dit zijn suggesties, geen enkele is verplicht]
a) [Statuut aanvrager]
Meldingen en aanvragen:
- door overheden [ev. te beperken tot aanvragen ingediend door de eigen gemeente, het eigen
OCMW, de eigen autonome gemeentebedrijven, de politiezone, de hulpverleningszone en
andere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waar de eigen gemeente deel van
uitmaakt]
- voor de bouw van sociale huurwoningen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
(VMSW) en de door haar erkende sociale huisvestingsmaatschappijen.
b) [Wat ‘milieuvriendelijk’ is]
[ter inspiratie is er een lijst te vinden in het reglement van Houthalen-Helchteren :
http://www.houthalen-helchteren.be/belasting-hinderlijke-inrichtingen]
15 december 2016 - 4/6
c) [Procedurele redenen]
- Dossiers die niet op vraag van de vergunningshouder werden opgestart [bv. omzetting
vergunning op proef, gerichte evaluatie, bijstelling voorwaarden, schorsing/opheffing, …], met
uitzondering van de bekendmaking van het verstrijken van elke geldigheidsperiode van twintig
jaar van een omgevingsvergunning van onbepaalde duur (art. 83, § 1, lid 3
omgevingsvergunningsdecreet)
- Dossiers waarin de gemeente niet tijdig een beslissing nam (stilzwijgende weigering, art. 32,
§ 4 en 46, § 2 omgevingsvergunningsdecreet)
- Procedurestappen die worden overgedaan als gevolg van een administratieve lus (art. 13
omgevingsvergunningsdecreet) [want veronderstelt fout gemeente]
6 Invordering : contant indien mogelijk, zoniet kohier
[Als de gemeenten ook voor sommige bedragen per procedurestap kiest, dan kan ze niet
kiezen voor contante inning want de aanvrager kan moeilijk op voorhand inschatten hoeveel
hij zal moeten betalen. In dat geval kiest de gemeente best volledig voor een kohierbelasting]
Bij aanvragen en meldingen bij de gemeente wordt deze belasting contant geïnd tegen afgifte
van een betalingsbewijs. [Dit betalingsbewijs moet de aanvrager toevoegen als bijlage F2 bij
zijn omgevingsvergunningsaanvraag of melding] Bij gebrek aan contante inning en bij
aanvragen en meldingen die niet bij de gemeente gebeuren, wordt de belasting ingevorderd
door middel van een kohier. De kohieren worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het
college van burgemeester en schepenen.
De kohierbelasting moet worden betaald binnen de twee maanden vanaf de datum van
verzending van het aanslagbiljet.
7 Indienen van bezwaren
De belastingschuldige kan tegen de aanslag een bezwaarschrift indienen bij het college van
burgemeester en schepenen (t.a.v. dienst …, p.a. …) Het bezwaarschrift kan ook online
ingediend worden via website …
Dit moet gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag
volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de datum van de contante
inning.
Het bezwaarschrift moet schriftelijk ingediend, gemotiveerd en ondertekend zijn. Als de
belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger wil uitgenodigd worden op de hoorzitting moet dit
in het bezwaarschrift worden gevraagd.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding verstuurd, binnen vijftien kalenderdagen
na de indiening ervan.
15 december 2016 - 5/6
8 Vestiging en invordering
Onverminderd het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen van titel 7, hoofdstukken 1, 3,
4 en 6 tot en met 9bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en van artikel 126 tot en
met 175 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen, van toepassing, voor zover ze niet specifiek de inkomstenbelastingen
betreffen.
9 Geldingsduur
Dit reglement geldt voor meldingen en aanvragen ingediend vanaf de inwerkingtreding het
omgevingsvergunningsdecreet. Het geldt tot en met … / voor de aanslagjaren …
10 Opheffingen
Op het moment van haar inwerkingtreding vervangt dit reglement volgende reglementen : …
[N.a.v. de nogal complexe gefaseerde inwerkingtreding van de omgevingsvergunning, waarbij
tijdelijk beide soorten aanvragen naast elkaar zullen voorkomen, kregen we opmerkingen over
de precieze datum die moest ingevuld worden voor de inwerkingtreding van het nieuwe
reglement (preciezer dan ‘vanaf aanslagjaar 2017’) en voor de opheffing van de oude
reglementen. We zijn tot de conclusie gekomen dat zo’n precieze datum niet nodig was. De
oude reglementen sterven geruisloos omdat er geen milieuvergunningen en
stedenbouwkundige vergunningen meer kunnen aangevraagd worden en er dus geen
aanvragen meer onder het toepassingsgebied van het oude reglement zullen vallen. Het
nieuwe reglement komt langzaam tot leven naarmate er omgevingsvergunningsaanvragen
worden ingediend die onder haar toepassingsgebied zullen vallen.]
11 Bekendmaking
Dit reglement wordt afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186
gemeentedecreet en wordt verzonden aan de gouverneur overeenkomstig art. 253, § 1, 3°
gemeentedecreet.
Namens de raad,
de secretaris
de voorzitter
voor eensluidend afschrift
de secretaris
de burgemeester
-*-
15 december 2016 - 6/6
Download