Bouwsteen financiële prestaties genereert actuele stuurinformatie

advertisement
Benchmark gehandicaptensector
Bouwsteen
Financiële prestaties
en
GAP-analyse
Voorlichtingsbijeenkomsten
2007
PwC
INHOUD
1. Algemeen
2. Toelichting integraal benchmarkmodel
3. Bouwsteen Financiële prestaties
3a Aan te leveren informatie
3b Rapportage Bouwsteen Financiële prestaties
3c Planning
3d Proces rond gegevensaanlevering
4. GAP-analyse
4a Modelmatige opzet
4b Aan te leveren informatie
4c Rapportage GAP-analyse
4d Demonstratie GAP-analyse
4e Planning
4f Proces rond gegevensaanlevering
1. Bouwsteen financiële prestaties
genereert actuele stuurinformatie
over financiële positie, resultaat en
relaties tussen productie en kosten
2. Integraal benchmarkmodel
Strategische analyses
Input
Bouwstenen
Omgeving
Middelen
Historische
context
Resultaten
Branche
Financiële
prestaties
Identificeren
good
practices
Strategische
thema’s
Cliëntenoordeel
Medewerkersoordeel
Benchmarkstuurinformatie
Meetgegevens
Instelling
Organisatorische
eenheid
Identificeren good practice
Totaalscore financiële prestaties
20%
30%
Nettoresultaat
(AWBZ) zorg
Financiële positie
(budgetratio)
50%
Margeanalyse
• verhouding netto-
• verhouding eigen
• relatie kosten en
resultaat t.o.v.
netto-omzet
vermogen en
risicobudget
productie per
dienstengroep
Identificeren good practice
Totaalscore financiële prestaties
20%
30%
Nettoresultaat
(AWBZ) zorg
Financiële positie
(budgetratio)
50%
Margeanalyse
• verhouding netto-
• verhouding eigen
• relatie kosten en
resultaat t.o.v.
netto-omzet
vermogen en
risicobudget
productie per
dienstengroep
Identificeren good practice
Totaalscore financiële prestaties
20%
30%
Nettoresultaat
(AWBZ) zorg
Financiële positie
(budgetratio)
50%
Margeanalyse
• verhouding netto-
• verhouding eigen
• relatie kosten en
resultaat t.o.v.
netto-omzet
vermogen en
risicobudget
productie per
dienstengroep
Identificeren good practice
Totaalscore financiële prestaties
20%
30%
Nettoresultaat
(AWBZ) zorg
Financiële positie
(budgetratio)
50%
Margeanalyse
• verhouding netto-
• verhouding eigen
• relatie kosten en
resultaat t.o.v.
netto-omzet
vermogen en
risicobudget
productie per
dienstengroep
Identificeren good practice
Totaalscore financiële prestaties
20%
30%
Nettoresultaat
(AWBZ) zorg
Financiële positie
(budgetratio)
50%
Margeanalyse
• verhouding netto-
• verhouding eigen
• relatie kosten en
resultaat t.o.v.
netto-omzet
vermogen en
risicobudget
productie per
dienstengroep
• Gapanalyse
intramurale zorg
Analysemodel extramurale dagbesteding
kosten per dagdeel
Overheadkosten
-Leiding
-Staf
-Echte overhead
-Algemene kosten
-Materiele kosten
-Kapitaalslasten
Personeelskosten
cliëntgebonden
medewerkers
Budget
DB
Kosten DB
•
Marge
Peer groups
Aantal
geleverde
op basis
van
dagdelen
per
vergelijkbare
prestatie
productiemix
Kosten
per
betaaluur
Aantal betaaluren
cliëntgebonden
medewerkers per
deskundigheidsniveau:
-Personeel in
loondienst
-
Mensen
en middelen
Geleverde
dagdelen/betaaluren
Extramurale
Dagbesteding
Productie in dagdelen
per prestatie
Analysemodel extramurale zorg
kosten per uur
Overheadkosten
-Leiding
-Staf
-Echte overhead
-Algemene kosten
-Materiele kosten
Personeelskosten
cliëntgebonden
medewerkers
Budget
EZ
Kosten EZ
Marge
Peer groups
op basis van
productiemix
Kosten per
betaaluur
Aantal betaaluren
cliëntgebonden
medewerkers per
deskundigheidsniveau:
-Personeel in
loondienst (eigen)
-Personeel niet in
loondienst (inhuur)
Mensen
en middelen
Geleverde uren/
Extramurale
Zorg
Aantal geleverde
uren per
prestatie
Productie in uren
per prestatie
Analysemodel intramurale zorg
Marge o.b.v.
oude bekostiging
Huidig
budget
intramurale
zorg
Peergroups
Kosten
Wonen
Kosten
Behandeling
Kosten
Dagbesteding
Budgetverschil
Zie GAP-analyse
Cliënten
per ZZP
per
grondslag
X
NZA
tarief
=
Nieuw
budget
intramurale
zorg
3. Bouwsteen Financiële prestaties
 3a Aan te leveren informatie
 3b Rapportage Bouwsteen Financiële prestaties
 3c Demonstratie rapportage Financiële prestaties
 3d Planning
 3e Proces rond gegevensaanlevering
3a. Aan te leveren informatie: bronnen
Jaardocument
Nettoresultaat
(AWBZ) zorg
Financiële positie
(budgetratio)
Vragenlijst
Margeanalyse
• verhouding netto-
• verhouding eigen
• relatie kosten en
resultaat t.o.v.
netto-omzet
vermogen en
risicobudget
productie per
dienstengroep
• Gapanalyse
intramurale zorg
3a. Aan te leveren informatie: hoofdlijnen
 Productie intramuraal en extramuraal
 Omzet en kosten
- budget
- Personeelkosten per deskundigheidsniveau
- Materiele kosten
- Overhead
 Balans en resultatenrekening
 In principe sluit de aan te leveren informatie aan op het
jaardocument van de maatschappelijke verantwoording
- Definities zijn herkenbaar en uniform
- De definities sluiten aan op het jaardocument zorg
3b. Rapportage bouwsteen
“Financiële prestaties”
Impact rapportage op interne sturing: Financieel
 Inzicht in de omvang van de kosten ten opzichte van
de productie zowel intra- als extramuraal




Inzicht in de gemiddelde kosten per betaaluur
Inzicht in weerstandsvermogen en risicobudget
Inzicht in nettomarge
Inzicht in de kostenstructuur, bijvoorbeeld:




Wat is het % kosten direct zorgpersoneel
Wat is het % kosten ondersteunend en leidinggevenden zorg
Wat is het % materiele kosten
Wat is het % overhead
Impact rapportage op interne sturing: Personeel
 Inzicht in de gemiddelde deskundigheidsmix van de
instelling t.o.v. vergelijkbare instellingen
 Inzicht in de gemiddelde productiviteit van de
medewerkers t.o.v. vergelijkbare instellingen
 Inzicht in het inleenpercentage
Impact rapportage op interne sturing: Productie
 Inzicht in de gemiddelde productmix van de instelling
t.o.v. vergelijkbare instellingen (ZZPs, extramuraal)
 Inzicht in de relatie tussen productie en omzet
(productiemix)
Benchmark gehandicaptensector
3c. Planning bouwsteen Financiële prestaties
1 feb
1 maart
Ontwikkelen
instrumentarium
1 april
1 mei
1 juni
1 juli
1 aug.
1 sept.
Uiterste datum
aanleveren tarieven
door NZA
Vragenlijsten
uitzetten
bij pilot-instellingen
en valideren
Invullen vragenlijsten
Partiële
analyse
en rapportage
integrale analyse en
rapportage
3d. Hoofdlijnen planning Benchmark
 Aanleveren gegevens april – mei 2007
- Voor zomer 2007 eerste resultaten (jaardocument)
- Na zomer integraal rapport
 Indien NZA uiterlijk op 1 juni 2007 tarieven
beschikbaar heeft, kunnen de rapportages volgens de
nieuwe financieringssystematiek opgesteld worden
 Indien door deze planning op voorhand problemen
worden gesignaleerd wordt verzocht contact op te
nemen met het projectbureau van de VGN
3e. Aanleveren gegevens benchmark
 U ontvangt een invulinstructie en vragenlijst in de vorm van
een Excel-applicatie
 U vult de vragenlijst in, ondersteund door een supportdesk
 U voert een ‘zelfcontrole’ uit met behulp van de
geprogrammeerde redelijkheids- en verbandscontroles
 Een PwC-accountant controleert de aangeleverde gegevens en
valideert die samen met de instelling
 De gegevens worden verwerkt in de benchmarkdatabase
3e. Ten slotte: interne organisatie
 Het invullen van de vragenlijst kost 5 tot 7 dagen
 Instelling dient contactpersoon aan te wijzen
 Taak contactpersoon is het zorgdragen voor tijdige en
volledige informatie aanlevering aan PwC
4. GAP-analyse intramurale zorg
 4a Modelmatige opzet
 4b Aan te leveren informatie
 4c Rapportage GAP-analyse
 4d Demonstratie GAP-analyse
 4e Planning
 4f Proces rond gegevensaanlevering
4a. Gap-analyse intramurale zorg
Primaire GAP 2007
Budgetverschil
Componenten GAP-analyse
Indicatieeffect
Prijseffect
Wonen
Huidig
budget
intramurale
zorg
Behandeling
Dagbesteding
2006
Nieuw
budget
intramurale
zorg
Aantal
cliënten
per ZZP
2007
X
NZA
tarief per
ZZP
4a. Gap-analyse intramurale zorg
Productie 2006 + tarief 2007 + indicatie 2007
Begroting 2007
Nadere
Bijsturing
Primaire GAP
(Budgetverschil 2007)
€
%
Resterend
begrotingsverschil
Aantal
cliënten
per ZZP
Prijseffect
X
NZA
tarief per
ZZP
Indicatie-effect
Op orde
Bijsturing
Benchmark
Benchmark gehandicaptensector
Aandachtspunten
4a. Aandachtspunten bij uitvoeren GAP4a.
analyse
Randvoorwaarden uitvoeren GAP-analyse
Om de GAP te kunnen analyseren dient per erkenning:
 De oude financieringswijze helder te zijn (hoe is het budget
opgebouwd)
 De nieuwe financiering dient aan een cliënt gekoppeld te kunnen
worden – rekening houdend met indicatie
 De opbouw van de nieuwe tarieven per functie helder te zijn
Benchmark gehandicaptensector
Relatie GAP-analyse met benchmark
4a.
Relatie GAP-analyse
en benchmark
Aandachtspunten
bij uitvoeren
GAP-analyse
 Overeenkomsten:
- Informatie benodigd voor GAP-analyse is ook nodig voor
-
benchmark
In de benchmark wordt ook over de GAP-gerapporteerd
 Verschillen:
- Benchmark is uitgebreider (zie voorgaande plaatjes): meer
-
informatie nodig en uitgebreidere rapportage
GAP-analyse is ook een aparte scenario tool, minder harde data
vereist
Benchmark vereist eigen informatieverzameling
Benchmark gaat over boekjaar 2006
Andere planning
Benchmark gehandicaptensector
4a. Mogelijke ontstaansgronden GAP
 Meer of minder cliënten
 Mix verschillen tussen de functies en de norm opgenomen in de
ZZP
 Verschillen tussen kostprijs per functie en het tarief, door een
verscheidenheid aan oorzaken
 Verdwijnen van toeslagen (m.u.v. extreme zorgzwaarte – SGLVE)
 Effecten als gevolg van gewijzigde indicatie a.g.v. nieuwe
indicatieregels
 Extra zorgkosten als gevolg van andere (hogere) eisen ten
aanzien van de levering van zorg aan cliënten (Dagbesteding en
behandeling)
4b. Aan te leveren informatie GAP-analyse





Voor zowel de ‘oude’ als de ‘nieuwe’ situatie
Productie intramuraal (ZZP’s)
Omzet / budgetten / toeslagen
Aantallen en kosten personeel in loondienst
Kostenstructuur:
- Personeelkosten per deskundigheidsniveau
- Materiele kosten
- Overhead
 Definities zijn herkenbaar en uniform
 De definities sluiten aan op het jaardocument zorg
4c. Rapportage GAP-analyse
Analysestructuur GAP-analyse
4c. Denkraam rapportage GAP-analyse
Overige
opbrengsten
Opbrengsten
Nieuw
ZZP (Prijs)
Cliënten
(aantal)
Resultaat
Nieuw
Kosten
Nieuw
Personeels
kosten
Formatie
Materiële kosten en
overhead
Loonkosten
FWG
Inhuur
GAP
Kosten
Oud
Resultaat
Oud
Kapitaalslasten
Parameters * prijs
(bedden)
Opbrengsten
Oud
Toeslagen
Overige
opbrengsten
Eigen
personeel
4c. Rapportage GAP-analyse
 Algemeen
- Doorkliksysteem in Excel
- Scenario-analysetool met dynamische ‘solver’-functie
 Informatie
- Inzicht in de GAP
- Inzicht in de factoren die GAP veroorzaken, zoals
- Kosten per betaaluur
- Productiviteit
 Zie verder demonstratie
4d. Demonstratie rapportage GAP-analyse
 Zie demonstratie in Excel
Benchmark gehandicaptensector
4e. Planning GAP-analyse
1 feb
1 maart
1 april
1 mei
Ontwikkelen
instrumentarium
Vragenlijsten
uitzetten
bij pilot-instellingen
en valideren
Invullen vragenlijsten
Terugkoppeling en
rapportage brancheniveau
4e.
Hoofdlijnen
planning
GAP-analyse
Stand
van zaken
GAP-analyse
 Testen model bij pilotinstellingen in februari
 Uitzetten van de vragenlijst half februari
 Terugkoppeling basisrapportage in maart
 Terugkoppeling landelijke resultaten in april
4f. Aanleveren gegevens GAP-analyse
 Instellingen ontvangen een invulinstructie en vragenlijst in de
vorm van een Excel-applicatie met rekentool
 Instelling vult de vragenlijst in, ondersteund door een
supportdesk
 Instelling voert een ‘zelfcontrole’ uit met behulp van de
geprogrammeerde redelijkheids- en verbandscontroles
4f. Gegevensverwerking GAP-analyse
 Een PwC-accountant controleert de aangeleverde gegevens en
valideert die samen met de instelling
 De gegevens worden verwerkt in de benchmarkdatabase
(instelling ontvangt basisrapportage)
 Instelling kan m.b.v. de tool zelf What-If scenario’s
doorrekenen
Download