Toelichting Besluitformulier 2005 19082 Lidmaatschap Europese

advertisement
Besluitformulie
r
Staf bmf
Registratienummer
: 2005/540
Paraaf hoofd
:
Datum
: 13 januari 2005
Paraaf directeur
:
Opgesteld door
: E.J. Kuin
Medeparaaf
:
Medeparaaf
:
Onderwerp:
lidmaatschap europese netwerkorganisatie
Voorstel:
1. Een lidmaatschap in de vorm van een “associated partnership” voor de periode van 3 jaar
aangaan bij de deelorganisatie Telecities, dat gekoppeld is als ICT platform aan het Eurocities
netwerk.
2. Het meedoen aan het europees benchmarkrapport e-citizenship in 2005.
3. Kennisnemen van de jaarlijkste kosten van 6700 euro gedekt binnen het ICT (informatiebeleid)
budget directie BMF.
Besluit b&w d.d. 1 maart 2005
Conform
Toelichting: bijgevoegd
Voorgestelde wijze
van afdoening
Openbaar: ja
Portefeuille
Afdoen
Raadsbehandeling
: info.voorz. en automatisering
: door b & w in circulatie
: nee
door port.h: conform voorstel
Portefeuillehouder
Naar bestuur
door b en w: circulatie
Gemeentesecretaris
BO:
Weth.
Weth.
door b en w: vergadering
Burg.
Circulatie b en w
Weth.
Weth.
Weth.
Conform voorstel
Bespreken
- port.h:
Datum besluit
d.d.
- b en w: -circ.: d.d.
-verg.:besluitenlijst d.d.
,pnt
Weth.
TOELICHTING op het besluitformulier met registratienummer 2005/540
Aanleiding
Onze huisaccountant Deloitte (verder: D&T) heeft wethouder Lyczak half december 2004
geattendeerd op de mogelijkheid mee te doen aan een schriftelijke enquete onder europese
gemeenten over de inzet van ICT voor de stad. Daarnaast heeft D&T gewezen op het
bestaan van een europese ICT netwerkorganisatie voor overheden.
Het netwerk wordt nu gedomineerd door grote gemeenten, maar D&T geeft aan dat ook op
europees niveau gemeenten met een inwonersaantal tussen 50 en 150 duizend inwoners de
hoofdmoot uitmaken. Hun missie is met name deze gemeenten te stimuleren en met name
Nederlandse gemeenten, omdat juist de afwezigheid van Nederland ten opzichte van andere
landen opvalt. Overigens zijn ook de grote ICT leveranciers lid van het netwerk.
Naar aanleiding hiervan is de volgende notitie opgesteld.
Analyse
E-citizenship is een benchmark initiatief van Deloitte (D&T) onder leden van een Europese
netwerkorganisatie van grote gemeenten (EUROCITIES Knowledge Society Forum –
TeleCities, verder: Telecities) omtrent strategische inzet van ICT om doelen voor de stad te
bereiken.
De benchmark heeft een kwalitatieve insteek en levert geen kostenvergelijking op. Dus in
termen “wat levert het op”, “wat zijn de lessons learned”, “wat werkt er wel en niet”. De
deadline voor het onderzoek voor 2004 (benchmark) is 31-12-20041, de deadline voor de
“awards en de prijzen” is reeds verstreken. Het onderzoeksrapport wordt begin 2005
opgeleverd, dat in het kader van e-Europa 2005 publicitair belicht wordt. Voor 2005 kan
natuurlijk voor de awards ingeschreven worden, waarvoor alleen prijzen gewonnen kunnen
worden door leden van Telecities.
Zoals eerder gesteld komt dit voort uit het telecities-netwerk, waarvan het doel is (citaat in
het engels):




Influence the European Agenda to ensure that the interests of cities are taken into
account in policy making
Foster exchange of experience and knowledge transfer amongst cities. Co-operation
and networking with South European and CEE cities is also pursued to contribute to
the enlargement goals of the European Union
Inform members on policies, programmes and initiatives at EU and local level
Facilitate and support the development of EU funded projects relevant to the
members and the network
Op de agenda staat:
1
Meedoen aan een dergelijk onderzoek is een dag werk, waarbij ook de organisatie nodig is voor het
verzamelen van de informatie. Voor het draagvlak is het belangrijk het DO en PO mee te nemen in het
beantwoorden van de vragen. Dit kan niet in de “kerst”-periode i.v.m. verlof.
versie d.d. 23 juli 2017
1





Implementing local public online services integrated into re-engineered processes
(=zoals onze I-visie)
Promoting the right to eSecurity for all European citizens
Implementing eDemocracy through new forms of citizens’ participation and
community empowerment
Ensuring that all European citizens are digitally literate and able to profit from the
benefits of the knowledge society
Benchmarking and learning from the eStrategies of cities and their practical
implementation
EU-gemeenten met minder dan 250.000 inwoners wordt een “associated partnership”
aangeboden, wat inhoudt: een lidmaatschap van € 6700 per jaar zonder instemmingsrecht
op de jaarlijkse ledenvergadering.
Wat kan het voor Alphen betekenen?
Binnen het programma democratisch functioneren (deelprogramma bestuurlijk handelen) wil
Alphen een positieve beeldvorming van de gemeente binnen en buiten de stad stimuleren en
werken aan het verbeteren van de externe oriëntatie. Een netwerk van lokale Europese
ambtenaren, gericht op strategische inzet van ICT om het democratisch functioneren te
stimuleren, past binnen beiden doelen.
Binnen het deelprogramma kwaliteit van de dienstverlening heeft Alphen in de I-visie
gekozen voor met name een versterking van de dienstverlening en niet van de E-democratie
(bv participatie). Voor de uitvoering van de I-visie is gekozen voor een “volg”-strategie; we
willen niet voorop lopen, maar zeker ook niet als hekkensluiter fungeren. In die zin heeft
deelname aan een onderzoek alleen zin als “inspiratiebron”. Het is overigens goed om te
weten dat Nederland zeker niet in de europese voorhoede is wat betreft strategische inzet
van ICT voor de stad. Landen als Engeland en de Scandinavische landen lopen hierop
duidelijk voorop. We zijn als Alphen al lid van nederlandse ICT netwerkorganisaties; zoals
bijvoorbeeld EPN. Tot nu brengt dit geen “nieuwe” inzichten. Daarmee is de stelling dat een
deelname aan Telecities een netwerk is om aanvullende ideeën op te doen en onze
problemen op de kaart te zetten.
Vanuit de fondsenwerving gedachte is het telecitie-netwerk een nuttig platform; in de praktijk
blijken EU ambtenaren op sleutelposities de telecitie-organisatie als hun netwerk te
gebruiken. Het laatste nieuws is dat er een nieuwe call uitgeschreven is voor ICT gelieerde
projecten, maar deze moeten een onderzoeksonderdeel in zich hebben. Hiervoor komen met
name nieuwe Europesche landen in aanmerking. Uiteraard is het goed deze lobby-gedachte
in breder kader te bekijken, voor Public Affairs heeft CBO een aanpak in 2005 voor
opgesteld (gekoppeld aan de fondsenwerver).
Monitoring
Gelet op de bovenstaande overwegingen is deelname aan het netwerk en benchmark
rapport nuttig, maar is een jaarlijke evaluatie (aan de wethouder) wenselijk.
versie d.d. 23 juli 2017
2
Download