notulen ledenvergadering 2013

advertisement
Notulen van de jaarvergadering gehouden op 22 maart 2013 in de zaal bij Café van der
Zwaag.
Aanwezig 53 personen.
1. Opening.
Voorzitter Sjouke Mulder opent de vergadering rond 20.00 uur en heet een ieder welkom, in
het bijzonder wethouders Schouwerwou en Durksz, Karien Aardema (dorpencoördinator) en
Wietze van der Duin namens de gemeente/wijkbeheer, de mensen van de diverse politieke
partijen, en ook Bé de Winter, die er nu in een andere functie zit. Wel wordt Piet Klompmaker
gemist, die er zo’n 25 jaar altijd bij is geweest.
De voorzitter geeft aan dat 2013 het jaar van de overgang wordt, de Friese Meren in wording.
Dit zal voor een ieder invloed hebben. Samenvoegen en samenwerken is altijd een dilemma,
het wordt moeilijker om alles in stand te houden. Faillissementen over en weer. De Gebo in
zwaar weer, Noppert en Van der Werf.
Zonder iemand te kort te willen doen, staat voorzitter nog even stil bij het overlijden van
Lamkje Bakker, een markant mens, die als een soort deurwaarder langs de deuren ging om de
contributie te innen voor Dorpengemeenschap Sint Johannesga e.o. (hierna: ‘DGS’).
2.Notulen.
-Pagina 1: Voorzitter wil nogmaals benadrukken dat Wethouder Benedictus beaamt dat
Sintjohannesga e.o. speciale dorpen zijn. Voorzitter: dit wil ik nog eens extra benadrukken.
-Pagina 2: Voorzitter merkt op dat vastgesteld kan worden dat de herinrichting Molenstelle
goed geslaagd is.
-Pagina 4: Voorzitter meldt dat de volleybalnetten geregeld zijn en dat het bootje achter
mevrouw Stuiver is weggehaald. De notulen worden vastgesteld.
3.Mededelingen en ingekomen stukken.
Afgemeld voor de vergadering Rinny Hulzebos, Folkert Feenstra en Mannus Bosma.
Laatstgenoemde wilde nog wel graag gemeld hebben dat het bord op de Streek er komt. Geen
ingekomen stukken.
4.Bespreking gemeentelijke aangelegenheden.
Voorzitter geeft direct het woord aan Karien Aardema, dorpencoördinator. Met de komst van
de Friese Meren zijn er dorpencoördinatoren aangesteld, om de afstanden tot de dorpen klein
te houden. Met name de zorg is een groot punt van aandacht. Burgers moeten veel meer zelf
doen. Een dorpencoördinator is met name bereikbaar voor de plaatselijke belangen.
1
Voorz.: Het is moeilijk om het effect van de fusie in te schatten, er zijn veel meer inwoners,
meer kernen, betekent dat minder aandacht voor Sintjohannesga e.o. die toch een behoorlijk
ondernemerschap heeft, een groot inwonertal en 2 grote scholen?
Weth. Schouwerwou: Elk dorp is nu één van de 50. Er is gekozen voor een fusie tussen
Skarsterlân, Lemsterland en Gaasterlân-Sleat, omdat deze qua karakter op elkaar lijken, en
deze gemeenten gewend zijn rekening te houden met dorpen. In principe zijn we nu nog
gemeente Skarsterlân, pas per 1 januari 2014 de Friese Meren, dit heeft te maken met de Wet
Herindeling Leeuwarden, Heerenveen en Friese Meren. De Friese Meren is nu een
uitvoeringsorganisatie, waarin het personeel werkt voor alle drie gemeenten. Het personeel is
bij elkaar geschoven, er zitten bijvoorbeeld nu 3 burgemeesters op 1 kamer. Er wordt veel
samengewerkt. Elke raad beslist echter wel apart over de voorstellen. Wat er verandert voor
de burgers is dat Joure een gemeentehuis heeft en dat de andere gemeentes servicepunten
hebben. In 2014 kan men eventueel ook bij zo’n servicepunt zijn paspoort ophalen, mits dit is
afgesproken. Het contact met de dorpen gaat via 4 dorpencoördinatoren (i.p.v. een
dorpencoördinator van 40%), die de ogen, oren en voelsprieten zijn voor de gemeente.
Voorz: Hoe komt het met het geld: er moet bezuinigd worden, wat betekent dat voor de
dorpen zelf?
Weth. Durkz (wethouder financiën): Er moet fors bezuinigd worden vanuit de landelijke
overheid. Voor het komend jaar moet er nog eens 8 miljoen extra bezuinigd worden. Concreet
betekent dit dat de taken die verplicht uitgevoerd moeten worden, ook uitgevoerd zullen
worden maar dat men ten aanzien van andere taken keuzes moet maken. Dat is afhankelijk
van de begroting. De drie huidige raden doen wel voorbereidingen, maar maken geen
besluiten. Voor de dorpen is de regeling ‘laaghangend fruit’ in het leven geroepen, een bedrag
waarover plaatselijk belangen kunnen beschikken. Het voornemen is er om deze regeling
voort te zetten, gezien de positieve ervaringen.
Voorz: Dat betekent een bedrag van ± € 3.100,-- per jaar per dorp, maar dat is niet de kern
van de discussie. Dat is juist of de infrastructuur hetzelfde blijft, wordt er bijvoorbeeld nog
gestrooid in de winter, het is belangrijk dat deze diensten blijven.
Weth. Durksz: De eerste ronde bezuinigingen raakt de burger nog niet, de tweede ronde wel.
Dan moeten er keuzes gemaakt worden tussen ruimte, onderhoud, plantsoenen maaien of de
sociale voorzieningen op peil houden. Wat gevoeld zal worden binnen de gemeenschap is hoe
deze invulling zal zijn en daarbij de wettelijke verplichtingen. Wethouder Durksz spreekt zijn
zorg hierover uit.
Jan Meine Bijker: Hoeveel wordt er bespaard op het ambtelijk apparaat?
Weth. Durksz: 2,5 miljoen op de lange termijn en 6 miljoen op het ambtelijk apparaat. Er
zullen 50 ambtenaren minder werkzaam zijn in 3 gemeenten.
Wiebe Bijker: In Sneek is 9,5 ton uitgekeerd aan wachtgeldregeling.
Weth. Schouwerwou: Na de verkiezing zullen er minder burgemeesters en wethouders zijn,
dan zal er wachtgeld uitgekeerd worden. Dit is hetzelfde als een werkloosheidsregeling,
uitkering wachtgeld met de plicht om te solliciteren, dit is wettelijk bepaald en is voor een
periode van maximaal 3 jaar en 2 maanden.
Voorz.: Het is een feit dat nieuwe verkiezingen, nieuwe mensen brengt die gaan besturen en
dat dat ons allemaal gaat raken, als er maar duidelijk wordt aangegeven waar de burger aan
toe is.
Wiebe Hoekstra: Met de verkiezingen zijn we hiermee bezig.
Sietse Drenth: Heerenveen wil niet betalen aan de herindeling industrieterrein.
2
Durksz: Daarover is een geschil met Heerenveen, we zijn in overleg hierover. Zoals het nu
staat, gaat het naar Heerenveen, tenzij de overheid voor 1 mei anders besluit. Het
industrieterrein is niet verkocht.
Wiebe Bijker: Hoe kan dat dan dat het industrieterrein naar Heerenveen gaat, gezien de
ligging aan onze kant?
Weth. Durksz: Daarover wil ik verder niet in discussie gaan, dan zijn we niet voor 12 uur
klaar.
Voorz: We ronden dit af, maar ik wil toch graag benadrukken dat duidelijke communicatie
belangrijk is.
Sietse Drenth: Wat wordt er gedaan met het onderhoud van de vijver bij de Doarpsfinne, die
groeit helemaal dicht, wat heb je aan een vijver waar je niks mee kan?
Anne van der Zee: dit geldt ook voor het water bij de Ringfeart.
Weth. Durksz: Deze begroeiing betreft zogenaamde exoten, dit zijn planten waar we flink last
van hebben, dit geldt bijvoorbeeld ook voor het Nannewiid. Regulier onderhoud volstaat niet.
Er is in Joure nu een proef met graskarpers, en er moet afgewacht worden doe dit loopt.
Wietze van der Duin noteert dit en gaat ermee aan de slag. Tot nu toe is er nog geen goede
oplossing voor.
Bonne Hylkema: Kan er de volgende keer dat de Badweg afgesloten wordt een duidelijke
aankondiging komen, nu is die datum ineens opgeschoven.
Weth. Durksz: Er wordt groot onderhoud aan de brug gepleegd. Vanaf 2 april gaat de Badweg
twee weken dicht, dit wordt van tevoren aangekondigd.
Bonne Hylkema: Voor bedrijven is het niet handig dat de datum dan zomaar opgeschoven
wordt, andere bedrijven moeten dan opgebeld worden en dat kost veel tijd.
Dhr. Gatsonides: Het wordt nog wel later dan april, als het blijft vriezen.
Dhr. Bos: Op de Streek staan tegenwoordig steeds auto’s geparkeerd op het trottoir. Kan er
niet eens politie gestuurd worden om bekeuringen uit te delen?
Sietse Drenth: De Streek is breed genoeg, er hoeven geen auto’s op het trottoir.
Voorz.: Kan de gemeente hier iets aan doen?
Weth. Durksz: De gemeente heeft hier geen taak in. Bovendien heeft dit bij de politie geen
prioriteit, maar ze willen het wel doorgeven (Karien Aardema neemt dit mee).
Sietse Drenth: Die auto’s op het trottoir is niet echt een manier van bezuinigen, het trottoir
gaat kapot, dus misschien toch een taak voor de gemeente.
Weth. Schouwerwou: Bij een ander dorp was er hetzelfde probleem, daar heeft plaatselijk
belang samen met bestuur dorpshuis briefjes door de deur gedaan.
Dhr. Bos: Er zijn al briefjes door de deur gedaan.
Voorz: Misschien dat we de politie eens moeten uitnodigen in een vergadering om dit te
bespreken.
Roelie Bijker: Kan er ook eens gekeken worden naar overhangende takken die gesnoeid
moeten worden.
Peter Hulzebos: En hoe komt dat met het schelpenpad bij De Trieme?
Hierop wordt geantwoord dat de gemeente hier geen tegelpad wil.
Voorz.: Even terugkomende op hetgeen wethouder Schouwerwou zojuist zei over bestuur
dorpsbelang en bestuur dorpshuis, dan moet er wel een dorpshuis zijn!
Voorz.: We hebben een brief ontvangen dat de gelden tot 30 juni 2013 gereserveerd staan, is
dit een begaanbare weg? Anders is het zonde van de tijd en het geld. Met andere woorden:
wat is de kans van slagen gelet op het indienen van een goed plan?
Weth. Schouwerwou: Het plan dat is ingediend gaf aanleiding om de gelden langer te laten
staan. Het plan moet echter meer concreet gemaakt worden. Indien DGS 30 juni met een goed
3
en degelijk plan + exploitatie komt, dan kan er worden doorgegaan met het plan, want
gereserveerd=gereserveerd. De Friese Meren gaat geen bijdrage leveren aan exploitatie.
Voorz.: De jeu de boules baan creëert binding en het is mooi dat dat gerealiseerd is.
Penningmeester: Even over de gaswinning Tjeukemeer. Tijdens het vooroverleg met de
gemeente werd ons een tekening getoond met een cirkel om het Tjeukemeer, zijnde het gebied
dat mogelijk effecten zou kunnen ondervinden bij gaswinning. Wat is de situatie? Hoe komt
het?
Karien Aardema: Ik weet daar inhoudelijk niet veel van. De gemeente is in onderhandeling
met Vermillion. Volgende week is er een afspraak binnen het bestuur. De cirkel rondom het
Tjeukemeer, zijnde het gebied wat effecten kan ondervinden bij gaswinning, heeft de volle
aandacht. De gemeente wil goede afspraken met het bedrijf dat gaat boren. Als er niet aan die
voorwaarden kan worden voldaan, gaat het niet door.
Herman van Zwol: Als er geboord gaat worden, krijgt de gemeente daar dan geld voor?
Weth. Durksz: Het geld gaat niet naar een specifieke gemeente, maar de baten gaan naar de
staatskas.
Voorz.: Nog een punt dat speelt is de nieuwbouw. Hoe zit het met de afronding ervan nu het
nagenoeg vol is. Komt de definitieve bestrating al bijna, is het zinvol om een nieuwe lokatie
te bekijken?
Weth. Durksz: Er is onlangs een kortingsactie geweest, nu is er 1 kavel voor vrijstaande
woning verkocht, voor 1 is er serieuze belangstelling. Er is nog 1 kavel vrij, en nog een kavel
voor een twee-onder-één-kap. Daarna komt pas de definitieve bestrating, dit kan niet te vroeg
i.v.m. het bouwverkeer. Aan de westkant van Sintjohannesga ligt grond richting de Kadijk,
deze grond is verkocht maar in principe beschikbaar voor nieuwbouw. Echter, het loopt niet
zo hard meer tegenwoordig. Beleid is nu alleen nieuwbouw, als daarvoor serieuze
belangstelling is. Betreft dus de grond achter de Doarpsfinne/ Nieuweweg.
Sietse Drenth: Maar er moet toch een plan zijn, zodat men kan laten zien hoe een en ander er
uit ziet.
Weth. Durksz: Plannen kunnen vlot genoeg worden uitgewerkt, er zijn nu nog 4 kavels te
koop.
Voorz.: Maar om vraag te stimuleren, is het belangrijk om de ontwikkeling van een dorp te
kunnen laten zien.
Weth. Durksz: Mee eens, maar er wordt pas weer ontwikkeld, als de kavels verkocht zijn.
Voorz.: Wij willen geen slaapdorp worden.
Weth. Durksz: Dit is nu eenmaal het beleid en daar houden we ons aan, dit geldt voor alle
dorpen.
Herman van Zwol: Er moet vast ergens een tekening liggen.
Weth. Durksz: In hoofdlijnen ligt dat er.
Dhr. Bos: Iemand die particulier wil verkopen, heeft meer kans om te verkopen als het nieuwe
plan niet komt.
Voorz.: Het is duidelijk, maar wel teleurstellend.
Voorz.: 30 april, Koningsdag of Koninginnedag, dan gaan we iets organiseren. Hoe stimuleert
de gemeente dit, zijn er gelden voor?
Weth. Durksz: Daar is geen extra financiering voor. Er zijn wel koningslindes voor het dorp
met het leukste idee.
Voorz.: We hebben nog een boom die geplant moet worden…
Voorzitter geeft wethouder Durksz voor de pauze nog het woord, die van de gelegenheid
gebruik maakt om Bertus en Johannes te bedanken voor hun jarenlange inzet in het bestuur.
Het vertrek van deze twee heren is een aderlating voor het bestuur. Er gaat een boel geweten, ,
geheugen en geschiedenis weg. Wethouder Schouwerwou overhandigt hen namens de
gemeente een attentie.
4
Voorzitter bedankt de mensen van de gemeente voor hun komst.
5.Pauze.
Tijd voor een consumptie.
6.Jaarverslag secretaris.
Secretaris leest het jaarverslag voor.
Na een opmerking over de hoogte van het gereserveerde bedrag, wordt het verslag
goedgekeurd.
7.Verslag penningmeester.
Penningmeester deelt het financieel overzicht uit. Naar aanleiding hiervan merkt de
penningmeester op dat het bedrag bij de inkomsten jeu de boule te maken heeft met de diverse
schenkingen die Ale Mulder heeft geregeld. Volgens Ale Mulder zijn er allerlei bijdragen
voor ouderen in beweging. Herman van Zwol vraagt of het financieel overzicht van vorig jaar
er bij kan. Maar dit is volgens Johannes een bewuste keus.
Yntema??????: Er is meer contributie binnengekomen, is er een ledengroei?
Johannes: Heeft te maken met de teruggaaf van Geart Oane Bos, i.v.m. de internetsite
Sintjut.nl die opgeheven is.
8.Verslag en benoeming kascommissie.
Bestaat uit Wietze Zwart en Remon Postma.
Wietze: Op een klein rekenfoutje na, goedgekeurd. De nieuwe kascommissie is Remon
Postma en Jacob Bijker, reserve Peter Hulzebos. Lokatie: bij Johannes.
Door de vergadering wordt de penningmeester hierna decharge verleend.
9.Bestuursverkiezing.
Aftredend en niet herkiesbaar Bertus van Zwol en Johannes Hogenberg. Door het bestuur
worden kandidaat gesteld Anne van der Zee als bestuurslid en Anne Bijker als
penningmeester. Voorzitter bedankt beide heren voor hun inzet gedurende respectievelijk 12
en 16 jaar. Bertus, de man die in het begin niet zoveel zegt, maar als ie wat zegt dan is het
raak. En Johannes, die vooral goed is in evaluatie, die een gave heeft als het om nadoen van
beelden, stemmen en mimiek gaat. Beide heren wilden voor het dorp goede dingen doen, en
hebben zeker een heel belangrijke bijdrage geleverd. Voorzitter overhandigt de heren een
cadeaubon en een bos bloemen wordt door de secretaris overhandigd. Johannes neemt het
woord en Bertus sluit zich daar meteen bij aan: Altijd plezier gehad in de diverse besturen. Nu
nog steeds vind ik het leuk, en dat is een mooi moment om te stoppen.
Aangezien er geen tegenkandidaten zijn aangemeld, wordt de benoeming van Anne van der
Zee en Anne Bijker door de vergadering goedgekeurd.
10.Presentatie M.F.A.
We zijn nu op een punt dat er een tekening ligt betreffende een aanpassing van het gymlokaal.
DBF, de partij die onderzoek doet, wil ook nog een keer onderzoeken wat voor rol het café
hierin zou kunnen betekenen. Geld voor individuele verenigingen is niet bespreekbaar
volgens de gemeente, geld wordt alleen gestoken in een Multifunctionele Accommodatie.
Dhr Bos: Wat houdt dat café scenario in?
Voorz.: Het is een feit dat het café te koop is. Niemand weet hoe dat uitpakt, het is zonde voor
een dorp dat een café verdwijnt, een dorp moet een café en een kerk hebben. Dan volgt een
powerpointpresentatie, die Johannes toelicht.
5
Dhr. Bos: Wat zijn de kosten van zo’n MFA.
Johannes: 8 ton. Maar een gebouw neerzetten is niet het probleem, maar daarna.
Sietse Drenth: Mooi plan, maar dat betekent wel het einde van het café.
Johannes: Klopt ja, maar als een particulier het café koopt, dan ook.
Voorz.: Binnen zes weken weten we meer, of het realiseerbaar is of niet. Voor 30 juni moet er
een compleet plan klaar zijn. Maar we hebben net van Wethouder Schouwerwou gehoord, als
het plan en de exploitatie rond is, kunnen we bouwen.
Remon Postma???: Er is maar € 225.000? Past de gemeente nog € 575.000,-- bij?
Johannes: Er zijn potjes bij de provincie voor subsidies. DBF onderzoekt een en ander, dit is
een onafhankelijke partij.
Yntema?????DBF, wat is dat?
Johannes: Een overkoepelende organisatie. Voorz.: Dorpen Bedriuw Fryslân, een organisatie
die gericht is op stimuleren van de leefbaarheid, zij weten bepaalde ingangen, zij weten ook
van alles over fondsenwerving.
11.Rondvraag.
Er zijn geen vragen meer.
12.Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 22.45 uur en bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid.
Tot slot krijgen de aanwezigen nog een consumptie aangeboden.
Sintjohannesga, ………………….. 2014
Voorzitter:
Secretaris:
6
Download