Toelichting Besluitformulier 2006 21626 Vragen ex art. 43

advertisement
Besluitformulier
Economische Ontwikkeling en Grondzaken
Registratienummer
: 2006/1998
Paraaf hoofd
:
Datum
: 14 maart 2006
Paraaf directeur
:
Opgesteld door
: Michiel P.J. Bunnik
Medeparaaf FIN:
nee
:
Onderwerp:
Vragen ex art. 43 Raadsreglement van Orde betreffende het beleid inzake vermindering van
administratieve lasten
Voorstel:
De vragen van de heer Gebel van de VVD, gesteld op grond van artikel 43 Raadsreglement van Orde,
over het gemeentelijk beleid inzake vermindering van administratieve lasten beantwoorden conform
bijgevoegde conceptbrief.
Toelichting: bijgevoegd
Openbaar: ja
Behandeling door OR/GO: nee
Voorgestelde wijze
van afdoening
Portefeuille
Afdoen
Raadsbehandeling
: economische zaken
: door b & w via circulatiemap
: nee
Door port.h: conform voorstel
Portefeuillehouder
Gemeentesecretaris
Door b en w: circulatie
Door b en w: vergadering
Burg.
Circulatie b en w
Weth.
Weth.
Weth.
Weth.
Naar bestuur
BO:
Weth.
Weth.
Conform voorstel
Bespreken
- Portefeuillehouder d.d.
- b en w:
Besluit
-circulatie d.d.
-vergadering, besluitenlijst d.d. 28-3-2006, punt 3a
- omschrijving besluit:
Het college is trots op de vooruitgang die is geboekt en op de reputatie die
de gemeente Alphen heeft, maar constateert dat er ook nog
verbeterpunten gerealiseerd moeten worden en verdere verbeteringen te
realiseren zijn.
- akkoord portefeuillehouder met de wijzigingen op grond van besluit b en w:
TOELICHTING op het besluitformulier met registratienummer 2006/1998
_________________________________________________________________________________
___
De heer Gebel heeft namens de VVD vragen gesteld naar aanleiding van de door het MKB
Nederland opgestelde beleidsnota ‘Lokale vergunningen uitgelicht’.
U wordt geadviseerd de heer Gebel conform bijgevoegde conceptantwoordbrief te
informeren.
versie d.d. 21 juli 2017
1
Download