Toelichting Besluitformulier 2004 25941 Verzoek om financiële

advertisement
Besluitformulie
r
Arbeid, maatschappelijke dienstverlening, welzijn en zorg
Registratienummer
: 2004/12555
Paraaf hoofd
:
Datum
: 24 september 2004
Paraaf directeur
:
Opgesteld door
: H. Tangerink
Medeparaaf
:
Medeparaaf
:
Onderwerp:
Verzoek om financiële bijdrage voor de wielerronde van Alphen op 12-09-2004.
Voorstel:
1. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van een gemeentelijke regeling “ondersteuning
Evenementen” akkoord gaan met het verzoek van het organisatiecomité van de Wielerronde van
Alphen aan den Rijn voor het jaar 2004 een eenmalig bedrag van € 500,-- beschikbaar stellen.
2. Het comité Wielerronde middels bijgevoegde concept brief in kennis te stellen van het besluit.
Toelichting: bijgevoegd
Voorgestelde wijze
van afdoening
Openbaar: ja
Portefeuille
Afdoen
Raadsbehandeling
: stadspromotie
: door b & w via circulatiemap
: nee
door port.h: conform voorstel
Portefeuillehouder
Naar bestuur
door b en w: circulatie
Gemeentesecretaris
BO:
Weth.
Weth.
door b en w: vergadering
Burg.
Circulatie b en w
Weth.
Weth.
Weth.
Conform voorstel
Bespreken
- port.h:
Datum besluit
d.d.
- b en w: -circ.: d.d.
-verg.:besluitenlijst d.d.
,pnt
Weth.
TOELICHTING op het besluitformulier met registratienummer 2004/12555
Op 7 september (2004/12555) is een financiële aanvraag ontvangen van € 500,-- van het
organisatiecomité van de Ronde van Alphen die gehouden wordt op zondag 12 september
2004. (De ronde is inmiddels geweest.)
Dit jaar wordt de ronde al voor de 34ste keer onder verantwoordelijkheid van de
wielervereniging Avanti georganiseerd. Uitgezonderd vorig jaar maakt deze ronde de laatste
jaren een vast onderdeel uit van de “Alphense (Jaarmarkt) Dagen-week” rondom de derde
week van september. In die zin levert dit evenement een belangrijke bijdrage aan de
Alphense evenementenkalender.
Het organisatiecomité stelt, net als andere organisatoren, vast dat jarenlange sponsors als
gevolg van o.a. de economische ontwikkelingen het voor gezien houden. Voor het
organisatiecomité is er ook nog eens sprake van een extra stijging van kosten als gevolg van
de afdrachtkosten aan de KNWU (Koninklijke Nederlandse Wielren Unie). Na alle
inspanningen resulteert een tekort op de begroting van € 500,--.
Eind van het jaar 2004 zal het College een gemeentelijke regeling “ondersteuning
Evenementen” ter vaststelling worden aangeboden. Daarin worden criteria gesteld op grond
waarvan beoordeling kan plaatsvinden van incidentele en meer structurele aanvragen van
lokale evenementen.
Om die reden wordt nu voorgesteld deze aanvraag op gelijke wijze te beoordelen als die van
de Stichting Jaarmarkt, de Gondelvaart en de Oldtimerdag. Namelijk via “het gezond
verstand criterium” (geformuleerd als criterium voor de aanvragen in 2003). Daarbij worden
geen toezeggingen gedaan over voortzetting van een eventuele bijdrage voor het jaar 2005
en volgende jaren.
Bij de behandeling van de financiële positie 2002 – 2006 is een bedrag vrijgemaakt van €
50.000,-- om de structurele financiering van evenementen mogelijk te maken. Ook is
besloten dat het uit te voeren evenementenbeleid ondergebracht wordt bij de Directie
Bewoners i.c. afd. AMWZ. Het beschikbare budget van € 50.000,-- voor het jaar 2004 is
ondergebracht bij de afdeling AMWZ (incidenteel subsidie nr. 631034).
Voorgesteld wordt om de aanvraag positief te honoreren voor een eenmalige bijdrage van €
500,00.
versie d.d. 23 juli 2017
1
Download