Position Paper netwerk Gewoon meedoen

advertisement
Position Paper netwerk Gewoon meedoen
Het netwerk Gewoon meedoen
Het landelijke netwerk Gewoon meedoen bestaat uit twaalf (branche) -organisaties die
samenwerken en eraan bijdragen dat jongeren met een licht verstandelijke beperking
(LVB) naar vermogen participeren in de samenleving.
Gevolgen decentralisaties voor LVB jongeren
De gemeente krijgt niet alleen nieuwe maar ook meer taken en verantwoordelijkheden rond
de jeugdzorg, AWBZ, onderwijs en de Participatiewet . Daarbij moeten zij het met minder
geld doen als gevolg van de bezuinigingen. Het netwerk Gewoon meedoen verwacht dat in
het bijzonder mensen met een licht verstandelijke beperking , hun gezin en het sociale
netwerk waarvan zij deel uitmaken de negatieve effecten hiervan zullen ondervinden.
Voorkomen moet worden dat zij tussen wal en schip vallen .
Integrale aanpak voor participatie van LVB jongeren
Het netwerk heeft de hele keten van begeleiding, ondersteuning, behandeling en zorg voor
kinderen, jongeren en jongvolwassenen met LVB geïnventariseerd. Het resultaat is een
gezamenlijke integrale aanpak. Jongeren met LVB willen gewoon me edoen in de samenleving.
Velen kunnen en willen ook werken. Ze hebben veel talenten, maar om zich te kunnen
ontwikkelen hebben ze op gezette tijden wel de juiste (informele en
professionele) ondersteuning nodig. De integrale aanpak die het netwerk heeft uitgewerkt,
bestaat uit drie pijlers: vroegtijdige signalering , duurzame (gezins)ondersteuning en
gespecialiseerde ondersteuning als het moet .
Het netwerk pleit er voor om te investeren in :
Herkennen van en communiceren met LVB-jongeren door professionals. Dit
voorkomt (gedrags)problemen op latere leeftijd.
Passende (arbeids)ondersteuning voor LVB-jongeren uitgaande van de eigen kracht
en de mogelijkheden van hun socia al netwerk. De inzet van passende ondersteuning
voorkomt duurdere zorg en daarmee maatschappelijke kosten en het ontstaan en
toenemende problemen.
Gespecialiseerde ondersteuning bij ernstige problemen. Niet alle problemen zijn te
voorkomen, bij meervoudige of zware problematiek is tijdig passende gespecialiseerde
ondersteuning nodig.
Plan voor uitwerking integrale aanpak
Met het oog op de transitie Jeugd heeft het netwerk Gewoon meedoen
aan het ministerie van VWS, het ministerie van Veiligheid en Justitie en de VNG een plan van
aanpak voorgelegd. Dit plan hee ft tot doel om samen met de netwerkpartners te komen tot
goede informatievoorziening over LVB (door o.a. een handreiking voor professionals en
gemeenten), het stimuleren van gemeentelijk beleid, het stimuleren van vroegsignalering bij
kinderen met LVB door professionals en onderzoek naar bijvoorbeeld geschikte
screeningsinstrumenten.
Een uitgebreide toelichting vindt u in bijgevoegde brochure ‘Zag je het maar’. Deze
brochure gaat in op de drie pijlers en illustreert deze met casussen.
Leden van het netwerk Gewoon meedoen: Platform VG, LFB, MEE Nederland, PO -Raad, MOgroep,
Vereniging Gehandicapten zorg Nederland (VGN), Nederlands Centrum Jeugdge zondheid (NCJ), Actiz, GGD
Nederland, VOBC en de William Schrikker Groep (WSG).
Download