Powerpoint transitie VG

advertisement
Transitie VG
In 2015 vervalt de AWBZaanspraak voor mensen met een
verstandelijke beperking met een
ZZP 1,2 en gedeeltelijk 3.
Toerustingstafel VG
Programma Toerustingsagenda
VG
Achmea
Toerustingsagenda VG
Ambtenaren WZS, Cliëntenbelang, Zorgaanbieders ,
Amsterdam, MEE Amstel en Zaan
Welzijnswerk
Programmateam
Voorzitter (veld), Secretaris (Wzs),
Trekkers van de werkgroepen, Cliëntenbelang
Preventie
Ondersteuning en
huisvesting
Passende
daginvulling
LVB Licht
Verst.
Beperkt
entree
Klankbordgroep
Achterban
Sturing en
financiën
Schema ondersteuning VG
Diversiteit doelgroep VG
1. Redzaamheid in het
dagelijks leven
(algemeen)
2. Redzaamheid thuis
3. Redzaamheid bij
zichzelf verzorgen
4. Redzaamheid bij
meedoen in de
samenleving
-
5. Bijkomende
psychische problemen
6. Bijkomende
gezondheidsproblemen
-
7. Omstandigheden
(van invloed op de
vertaling van
redzaamheidsproblemen
naar
ondersteuningsvraag)
-
zelf een dagindeling kunnen regelen
zelf besluiten kunnen nemen
vaardigheden hebben voor contacten
wel / geen voortdurend nabij toezicht nodig
zelf in staat tot voeren van een huishouden
zelf maaltijden kunnen verzorgen
zelf geldzaken en administratie kunnen doen
zelf persoonlijke verzorging kunnen doen
zelf eigen gezondheid in de gaten houden(“ADL”)
zelf van A naar B kunnen komen (vervoer)
zelfstandig in clubs en verenigingen kunnen meedoen
(vrije tijd)
aan gewoon werk of begeleid werk kunnen deelnemen
ernstige psychische stoornis die onder meer tot
probleemgedrag leidt
ernstige en langdurige verslaving
ernstige chronische aandoening (somatisch) die
gezondheid schaadt
noodzaak van verpleging (bijv. diabetes die niet onder
controle is)
woonsituatie
sociaal netwerk
inkomenspositie
contact met justitie
Wijkzorgteams
• Een deel van de mensen met een lvb zal zorg mijden omdat ze niet
gestigmatiseerd willen worden. De benaming is daarom niet goed van
deze teams omdat het woord ‘zorg’ erin zit
• Er is in de 0e lijn een buurtlocatie nodig waar je zonder afspraak naar
binnen kunt voor activiteiten en vragen voor deze groep lvb-ers die zorg
mijden
• Een ander deel van de mensen met lvb komt niet bij het welzijnswerk of
buurthuis zonder hulp van een ander
• Na 2014 zullen mensen met lvb zonder indicatie moeilijker vindbaar zijn
terwijl dat wel moet om problemen te voorkomen
• Naast kennis en kunde vraagt het een aangepaste werkwijze in het
welzijnswerk maar ook bij hulpverleners, zoals het letterlijk erop uit gaan
Participeren
• Mensen met een licht verstandelijke beperking
kunnen soms met minimale individuele
ondersteuning zelfstandig wonen
• Als je die ondersteuning wegneemt worden de
problemen groter en de zorgvraag ook
• Een collectief aanbod vanuit de Wmo kan vaker
ongeschikt zijn voor hen
• De mantelzorgers van mensen met een
verstandelijke beperking zijn bijzonder
Van dagbesteding naar betaald
werk?
• De overheid wil een beweging van
dagbesteding naar betaald werk; voor veel
mensen met een Verstandelijke Beperking
is dat niet haalbaar
• Dagbesteding is voor mensen met een
Verstandelijke Beperking noodzakelijk
• Dagbesteding moet door deskundige
mensen worden ondersteund
Onafhankelijke cliëntondersteuning
Het is nodig dat mensen met een lvb onafhankelijk worden
geholpen met hun hulpvraagverduidelijking
•
•
•
Soms hebben ze tijdelijk geïndiceerde zorg nodig in de 1e of 2e lijn of uit de AWBZ,
dat proces moet goed worden ondersteund
Er zijn deskundige mensen nodig in de sector welzijn (0e lijn) en in de
wijkzorgteams (of hoe ze ook gaan heten) in de 1e lijn.
De gemeente wil mensen zoveel mogelijk in de 0e lijn onderbrengen, daarom is het
belangrijk dat er deskundig kan worden ingeschat waar iemand het beste kan
worden geholpen. Hier geldt ook: goedkoop is duurkoop!
Download