De doelstellingen van het rechtssysteem

advertisement
De sociale genese van het recht
De invloed van maatschappelijke ontwikkelingen op
het ontstaan en veranderingen in het recht
De sociale productie van recht
-sociale genese benadering• De jurist kijkt vooral naar interne rechtsbronnen
• Voor de rechtssociologie zijn de maatschappelijke
bronnen relevant, zoals:




De politieke machtsverhoudingen
Economisch-technologische ontwikkelingen
Het functioneren van de juridische professionals
De rechtscultuur en rechtsopvattingen van burgers
Ontwikkelingen in het positieve recht
-sociale genese benadering• Schuyt (Reader)
Tendensen in het positieve recht:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Van orde naar ordening
Van ruilrechtvaardigheid naar verdelende rechtvaardigheid
Collectivering in het privaatrecht
Emancipatie van de vrouw en losser gezinsverband
Van onderdaan naar burger
Van straf naar resocialisatie
Van orde naar ordening
-algemeen(Schuyt-Reader)
a) toename van aantal regels: grotere regeldichtheid
b) de aard van de regels veranderd: meer kaderwetgeving
c) het doel van de regels veranderd: van codificatie naar modificatie
d) differentiatie en specialisatie: de eenheid van regelgeving vermindert
(verschillende wetsfamilies)
e) globalisering: toenemende internationalisering van regel-geving
Van ‘orde naar ordening’:
het recht wordt steeds meer pro-actief door de overheid ingezet om het
gedrag van de burgers te sturen
Van orde naar ordening
-algemeen• Van liberale nachtwakerstaat naar sociale verzorgingsstaat

Van passieve naar actieve overheid en toenemende staatsinterventie
(maakbaarheid van de samenleving)
• van codificatie naar modificatie

Van individuele verantwoordelijkheid naar collectieve verantwoordelijkheid
(solidariteit)
 Van vrijspel voor de markt naar correcties waar het marktmechanisme
tekortschiet
• Van verzorgingsstaat naar verzekeringsstaat

Toenemende invloed neo-liberalisme en afbraak communistische staten
 Deregulering: terugtredende overheid
 Weer meer nadruk op individuele verantwoordelijkheid van de burger voor zijn
eigen welzijn
 Privatiseren van overheidsdiensten (o.a. van nutsbedrijven en sociale
verzekeringen)
Van ruilrechtvaardigheid naar verdelende rechtvaardigheid
-sociale wetgeving• ruilrechtvaardigheid

Past bij de liberale nachtwakerstaat
 evenwichtig ruilproces tussen twee individuele partijen, waarbij evenwicht
tussen prestatie en beloning
 Het individu is zelf verantwoordelijk voor zijn lot
• verdelende rechtvaardigheid (anonieme solidariteit)





Past bij de verzorgingsstaat:
sociale (verdelende) rechtvaardigheid bekommert zich om de achtergestelde groepen in de samenleving
de individuele basis wordt losgelaten; men richt zich op sociale categorieen
koppeling tussen prestatie en beloning en tussen schuld en schadeverdeling
wordt losgelaten
opkomst sociale verzekeringen en sociale wetgeving
Collectivering en risico-aansprakelijkheid
- privaatrecht • toenemende deelname van rechtspersonen in het
maatschappelijk verkeer (NV’s, stichtingen, verenigingen.
etc.)
• samenleving wordt steeds meer samenleving van
organisaties
• toegenomen organisatiegraad gaat gepaard met
bureaucratisering en rationalisering
• collectivering van arbeidsovereenkomsten (CAO)
• toenemend belang van standaardcontracten
• schadeverdeling bij wettelijke aansprakelijkheid: van schuld
naar risico-aansprakelijkheid

Risico veronderstelt een groter vertrouwen in beheersing van
omgeving en menselijke verhoudingen
 Bij risico vindt afweging plaats tussen categorieen van personen
i.p.v. tussen individuen (dader en slachtoffer)
 Van verwijt naar beleid: bij risico wordt voor de schadeverdeling
niet teruggeblikt naar de (individuele) morele verwijtbaarheid,
maar juist vooruit geblikt naar gewenste maatschappelijke
Van ondergeschiktheid naar gelijkheid
-familierecht-
• emancipatie van de vrouw





opheffing handelingsonbekwaamheid van de vrouw
het schrappen van de man als hoofd van het gezin
nieuwe echtscheidingsrecht versterkt positie vrouw
Namenrecht
Gelijkberechtiging in sociale zekerheid
• emancipatie van het kind



beperking onderhoudsplicht kinderen t.o.v. ouders
kinderen eerder (financieel) zelfstandig c.q. meerderjarig
hoorrecht van minderjarigen o.a. bij scheiding, adoptie
• losser wordend gezinsverband

erkenning van andere samenlevingsverbanden (b.v. geregistreerd
partnerschap, homohuwelijk)
Van onderdaan naar burger
-administratief recht• van ondergeschiktheid naar medezeggenschap

opkomst van het actieve burgerschap (actiegroepen, demonstraties)
 rechtsbescherming van burgers tegen beslissingen van de overheid en
andere publiekrechtelijke organisaties (LAR)
 toenemende roep om inspraak en medezeggenschap in particuliere
instellingen (bedrijven, stichtingen, verenigingen)
 machtsverschuivingen binnen Trias Politica
• Grotere macht voor uitvoeringsorganisaties en belangenbehartigende
organisaties (4e en 5e macht)
• Grotere macht voor rechterlijke macht: tussen staat en burger
• Reflexief recht – onderhandelend bestuur: scheppen van draagvlak
• Rechtspluralisme
Van onderdaan naar burger

Schwitters hfdst. 2: De sociale genese van recht en legitimiteit

Van formeel rationeel recht naar materieel rationeel recht

Formeel rationeel recht
• Top-down benadering
• ‘Neutraal’ stelsels van regels (contractenrecht)
• Sluitend systematisch geordend geheel van regels
• Algemeenheid van de regels

Materieel rationeel recht
• Recht als instrument: middel om maatschappelijk gewenste
doeleinden te realiseren (m.n. bescherming zwakke groepen)
• Categoraal recht: grotere rol voor belangengroepen

Responsief recht
• horizontalisering: flexibel recht dat rekening houdt met sociale
verhoudingen en grotere mondigheid van de burgers
• Onderhandelend bestuur (scheppen van draagvlak)
• Meer bottom-up benadering (poldermodel)
Van onderdaan naar burger

Reflexief recht

Machtsverschuivingen binnen Trias Politica
• Het recht ‘concurreert’ met andere regelsystemen: het recht
moet niet rechtstreeks willen ingrijpen in andere SASV’s
• Moet meer de randvoorwaarden scheppen voor subsystemen
om op basis van zelfregulering de gewenste doeleinden te
bereiken (grotere betrokkenheid van SASV bij normstelling en
normhandhaving)
• Grotere macht voor uitvoeringsorganisaties en belangenbehartigende organisaties (4e en 5e macht) ten koste van
volksvertegenwoordiging
• Grotere invloed voor rechterlijke macht: tussen staat en burger
• Rechtspluralisme
Van straf naar resocialisatie
-strafrecht• toename van aantal strafbepalingen,

voornamelijk bij wetgeving op sociaal-economisch en bestuurlijk
gebied (recht als instrument)
• humanisering van strafrecht



terugdringen doodstraf, lijfstraffen en vrijheidsstraffen ten gunste van
geldboete en alternatieve straffen (dienstverlening)
doel van bestraffing verandert: van vergelding naar resocialisatie
uitbreiding rechten gedetineerden
Ontwikkelingen in de rechtsinstellingen
• rationalisering



met name steeds verdergaande specialisatie (zowel bij rechterlijke
macht, OM als advocatuur)
Schaalvergroting; samenwerking met andere disciplines, m.n. bij
advocatuur
scherpere kostenbeheersing en automatisering
• grotere accountability (afleggen van verantwoording)

grotere openheid, b.v. in de vorm van jaarverslagen, beleidsnota’s
• toenemende democratisering qua samenstelling


grotere spreiding qua sociaal-economische klassen
toenemend aantal vrouwen
Het opmaken van de balans
-doelstellingen en functies• Balans van de afgelopen decennia:



grote aandacht voor de doelstelling rechtvaardige verdeling
rechtssysteem heeft bijgedragen tot geweldloze conflictoplossing
rechtssysteem draagt bij tot kanalisering van sociale verandering
• Met name door aandacht voor rechtvaardige verdeling
(staatsinterventie), steeds grotere spanning wat betreft garanderen
individuele ontplooiing en de autonomie van burgers
Download