participatieladder

advertisement
VOORBEELD TOEGANG VOLGENS DE PARTICIPATIELADDER
Participatieladder voor samenhang tussen werk, zorg en (passend) onderwijs
•Zorg, welzijn, werk en inkomen en onderwijs komen samen in één participatieladder.
•Doel is burgers zo hoog mogelijk op de ladder te laten participeren. De participatieladder kan als basis dienen voor het inrichten van de
toegang, bekostiging en het aanbod.
De 6 treden van de participatieladder
1. De burger is geïsoleerd en heeft weinig tot geen sociaal contact. De burger participeert niet in de maatschappij.
2. Sociale contacten buitenshuis; de burger is bijvoorbeeld (on)vrijwillig werkloos of voert gezinstaken uit. In dit geval kan sprake zijn
van inkomensondersteuning.
3. Deelname aan georganiseerde activiteiten; dit kan in cursus- of verenigingsverband maar ook een vorm van dagbesteding: in het
onderwijs, begeleiding uit de Wmo of bezoek aan buurthuizen. De gemeente biedt ondersteuning wat betreft inkomen of activiteiten (al
dan niet in het onderwijs).
4. De burger heeft onbetaald werk; hij of zij doet bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of loopt stage/werkstage. De gemeente kan
inkomensondersteuning bieden, hulp bij een leer/werktraject of een opleiding.
5. De burger heeft werk met ondersteuning. Denk hierbij aan job coaches, proefplaatsing of een SW-bedrijf.
6.De burger heeft betaald werk, vast of flexibel.
De participatieladder kan als basis dienen voor het inrichten van de toegang, bekostiging en het aanbod.
Kort overzicht participatieladder uit presentatie Deloitte, ledenbijeenkomst 6 november 2012
Download