PowerPoint-presentatie

advertisement
De burger aan zet
-van controle naar loslaten-
Werkorganisatie DEAL
• Vergunning, Toezicht, Handhaving
Centrale vragen
1. Wat is voor ons, als overheid, belangrijk
om te regelen (op toe te zien)
2. Wat kunnen burgers en bedrijven zelf
aan verantwoordelijkheid aan
Organisatie ingericht
Frontoffice – KCC gemeenten
Backoffice – werkorganisatie DEAL (VTH)
Organisatie ingericht
Frontoffice
–
–
–
Generalisten
Klantgerichtheid
Nabijheid
Backoffice
–
–
–
Specialisten
Deskundigheid
Efficiënt en snelheid
Organisatie ingericht
Kwantitatief
Minder risico: weinig tot geen controle
voor vergunning maar ook voor toezicht
Meer risico: meer en gerichtere controle
op vergunning en ook op toezicht
Organisatie ingericht
Kwalitatief
• Spreek met elkaar af wat belangrijk is,
wees duidelijk over de verwachting
• Stel regels op
• Check waarover toezicht wordt gehouden
• Spreek uit waar de verantwoordelijkheden
liggen
Tafel van 11/risicomatrix
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Niveau van kennis van de regels
Kosten- batenafweging
Mate van acceptatie van de regels (begrip)
Normgetrouwheid van de doelgroep
Mate van informele controle
Kans op een informele melding
Kans op controle door de overheid
Kans dat de overtreding bij controle aan het licht komt
Selectiviteit (worden overtreders eerder gecontroleerd
dan degenen die de regels wel naleven?)
10. Kans op een sanctie
11. Ernst van een sanctie.
Beleidswijziging
• Nieuwe regels worden eerst uitgelegd
• Aansluiten bij landelijke lijn meer
meldingsplichtige/vergunningsvrije zaken
• Waar vergunning wel noodzakelijk is,
meer specialisme en tijd
• Verantwoording neerleggen waar die hoort
te liggen
Voorbeelden
APV
• Meldingsplicht voor kleinschalige
evenementen
• Afschaffen terrasvergunning
• Afschaffen reclamevergunning
• Ontwikkelen meerjarenvergunning
evenementen
• Focus op veiligheid grootschalige
evenementen
Voorbeelden
Milieutoezicht
• Categorie I/MKB, kantoren worden niet
meer structureel bezocht
• Categorie II/ 1 x 5 jaren
Bouwtoezicht
• Onderzoek naar vermindering
bouwtoezicht loopt momenteel
De burger aan zet
Bijstelling van beleid is nu gericht op beter en
concreter voor de burger en bedrijven!
• Continu de invloed van de omgeving meenemen
• Onze eigen ervaringen
• Wellicht invloeden van wet- en regelgeving
• Communicatie/voorlichting burger
Download