CRITERIA EN REGLEMENTAIR KADER

advertisement
CRITERIA EN REGLEMENTAIR KADER
VOOR UITOEFENING
VERHUISACTIVITEIT
Voor meer info:
www.erkend-verhuizer.be
www.sociaalfonds-verhuizingen.be
www.mobilit.belgium.be
Los van de niet-specifieke formaliteiten die gelden voor de uitoefening van elke zelfstandige activiteit, dienen verhuisbedrijven zich te
houden aan een aantal specifieke criteria, waarvan hierna een beknopte samenvatting:
1. Op het vlak van de vervoersreglementering
De verhuisonderneming moet in de eerste plaats voldoen aan de specifieke voorwaarden voor de toegang tot het beroep van
wegvervoerder voor rekening van derden:
-
-
-
-
voldoen aan de eisen inzake vakbekwaamheid: ten minste één natuurlijke persoon, die de verhuiswerkzaamheden van de
onderneming daadwerkelijk leidt, moet houder zijn van een getuigschrift van vakbekwaamheid voor nationaal en internationaal
vervoer
voldoen aan de eisen inzake betrouwbaarheid: de natuurlijke personen, belast met de leiding van de verhuiswerkzaamheden, mogen
geen ernstige en/of herhaalde veroordelingen hebben opgelopen
voldoen aan de eisen inzake financiële draagkracht: de verhuisonderneming moet aantonen dat zij een borgtocht heeft gesteld van
9.000 euro voor het eerste motorvoertuig (eerste kopie van haar vervoervergunning) en 5.000 euro voor elk bijkomend motorvoertuig
(d.w.z. voor elke bijkomende kopie van haar vervoervergunning) – deze borgtocht moet worden gesteld door een kredietinstelling of
verzekeringsonderneming
in het bezit zijn van de vereiste vervoervergunning
om te kunnen optreden als tussenpersoon in het goederenvervoer dient elke onderneming (natuurlijke of rechtspersoon) bovendien
in het bezit te zijn van een vergunning van vervoer-commissionair – deze vergunning is verplicht voor elke onderneming die ten
aanzien van een opdrachtgever tegen vergoeding de verbintenis aangaat om in haar eigen naam (verhuis)goederen te laten
vervoeren door derden. - vooraleer de vergunning en het (de) getuigschrift(en) kan (kunnen) toegekend worden, dient een
bankwaarborg te worden gesteld ten bedrage van € 12.395 – voor verhuisbedrijven met eigen vervoermaterieel en in het bezit van
een vervoervergunning, die trajecten afstaan aan een andere verhuizer of vervoerder, is de vergunning van vervoercommissionair
niet verplicht.
ingeval van onderaanneming dienen hoe dan ook de wettelijke voorschriften m.b.t. de mede-verantwoordelijkheid van de
opdrachtgevers en de tussenpersonen te worden gerespecteerd
2. Op sociaal vlak
àlle werknemers dienen in Dimona te worden geregistreerd
wat de verhuisarbeiders betreft: loon- en arbeidsvoorwaarden ressorteren onder Paritair Comité 140.05 (= inschrijving bij de RSZ
onder het kengetal 084),
verhuisarbeiders dienen in het bezit te zijn van een P-verhuizerskaart (indien ze voor onbepaalde duur zijn aangeworven) of een Sverhuizerskaart (ingeval van tijdelijke tewerkstelling): de verhuizerskaaarten dienen door de werkgever te worden aangevraagd bij
het Sociaal Fonds Verhuizingen
aangepaste kledij voor werk en veiligheid is verplicht (cfr. Codex over het Welzijn op het Werk)
3. Op technisch vlak
verhuiswerkzaamheden worden uitgevoerd met speciaal daartoe uitgeruste en luchtgeveerde voertuigen en die beantwoorden aan
de voorschriften op het vlak van onderhoud en technische keuring
idem dito voor wat betreft de gebruikte ladderliften en andere hulpmiddelen
4. Op juridisch en administratief vlak
De verhuisactiviteit wordt uitgeoefend op basis van een schriftelijke overeenkomst met de klant; leden van de BKV werken onder
toepassing van de Algemene Voorwaarden van de Belgische Verhuizers van de BKV
Als begeleidend vervoerdocument voor verhuisgoederen dient de wettelijk erkende verhuisvrachtbrief te worden gebruikt
Het verhuisbedrijf dient zich correct te verzekeren (burgerlijke aansprakelijkheid + de in de algemene voorwaarden voorziene
beperkte aansprakelijkheid ingeval van schade) – de optie van een bijkomende ‘all risk’ verzekering dient door de verhuisfirma aan
de klant te worden voorgesteld
5. Op kwalitatief vlak
Verhuisbedrijven die lid zijn van de Belgische Kamer der Verhuizers beantwoorden aan de criteria als “Official Mover” en gaan als
dusdanig een 10-punten engagement aan ten opzichte van hun cliënteel
CRITERIA EN REGLEMENTAIR KADER
VOOR UITOEFENING
VERHUISACTIVITEIT
Voor meer info:
www.erkend-verhuizer.be
www.sociaalfonds-verhuizingen.be
www.mobilit.belgium.be
CONTROLE DOCUMENTEN
TER STAVING
Uittreksel uit handelsregister
Recente jaarrekening (i.v.m. financiële draagkracht & sociale balans)
Recent RSZ-attest
Kopie vervoervergunning
Kopie vergunning vervoercommissionair (indien nodig)
Bewijs van goed zedelijk gedrag van zaakvoerder
Kopie van de P- en/of S-verhuizerskaarten
Bewijs van verzekering
Attest van lidmaatschap bij Belgische Kamer der Verhuizers
Download