Inschrijvingsformulier

advertisement
INSCHRIJVINGSFORMULIER
voor
BIBLIOTHEEKASSISTENT(E)
Niveau C – statutair – deeltijds
(beslissing college 08.04.2013)
Naam en voornaam:
Geboorteplaats en –datum:
Adres:
e-mail·adres:
Telefoon of GSM nummer:
stelt zijn/haar kandidatuur voor de statutaire betrekking van bibliotheekassistent(e) met een
weekgemiddelde van 6 uren.
Hij/zij voegt hierbij :

kopie van het diploma van hoger middelbaar onderwijs of daarmee gelijkgesteld

een kopie van bijzondere bekwaamheidsakte: akte van bekwaamheid tot het houden van een
openbare bibliotheek (momenteel initiatie bibliotheek-, documentatie- en informatiekunde)
De houders van een bibliotheekschooldiploma zijn vrijgesteld van het bezitten van een akte van
bekwaamheid, Zij/zij voegen bij een kopie van bibliotheekdiploma.

een omstandig curriculum vitae.
Hij/zij verklaart kennis genomen te hebben van de aanwervingsvoorwaarden van hogervermelde
betrekking.
Wanneer wij er later om vragen zal hij/zij ons alle inlichtingen en documenten bezorgen die nodig zijn
om het dossier te vervolledigen, zoals een recent uittreksel uit het strafregister, een uittreksel uit
geboorteakte, attest gezondheidsbeoordeling.
Te ......................................... op ....................................... 2013.
Handtekening
De uiterste inschrijvingsdatum is 02.05.2013. Het inschrijvingsformulier, voorzien van de nodige bijlagen, wordt
aangetekend toegezonden aan het College van Burgemeester en Schepenen, Koningin Astridplein 12 te 2840
Rumst of wordt tegen ontvangstbewijs afgegeven op de personeelsdienst van het gemeentehuis.
De uiterste datum voor het bezorgen van een copy van het diploma is eveneens 02.05.2013.
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards