geven en nalaten

advertisement
Volmachtformulier voor een notariële schenking.
De ondergetekende(n):
Achternaam
: ....................................................................
Voornamen (voluit)
m/v
: ....................................................................
Adres : ....................................................................
Postcode en woonplaats
Telefoon
: ....................................................................
: ....................................................................
Voor toesturen conceptakte: E-mail .........................................................
Nummer paspoort/rijbewijs/identiteitskaart1: .....................................................
Geboortedatum
: ....................................................................
Geboorteplaats
: ....................................................................
Gehuwd met/geregistreerd partner2 van: ................................................... m/v
Achternaam
: ....................................................................
Voornamen (voluit)
: ....................................................................
Nummer paspoort/rijbewijs/identiteitskaart1: ....................................................
Geboortedatum
: ....................................................................
Geboorteplaats
: ....................................................................
Verklaart/verklaren hierbij volmacht te geven aan ………………………………3
(in te vullen door notariskantoor BarendseHaase te Dordrecht of door uw eigen
notaris), hierna te noemen: de gemachtigde, om namens hem/haar/hen een
lijfrenteschenking te doen aan de Stichting Vrienden van Ypsilon te Voorburg (KvKnummer 24357258) volgens artikel 6.34 van de Wet Inkomstenbelasting 2001.
Looptijd schenking (minimaal 5 jaar):
jaar
Bedrag schenking ………………. per jaar,
zegge …….
(bedrag voluit).
1
Voor het opmaken van de akte is het vereist dat u een kopie van een geldig legitimatiebewijs
(paspoort, rijbewijs of identiteitskaart (tweezijdig)) van beide ondertekenaars meestuurt.
2
3
Een notarieel vastgelegd samenlevingscontract is geen geregistreerd partnerschap.
Wie als gemachtigde zal optreden bepaalt u in overleg met de begunstigde en/of de notaris; indien u
zelf de notariële akte van schenking ten kantore van de notaris wilt ondertekenen gelieve dan deze
alinea door te halen.
Notariskantoor BarendseHaase ondersteunt de doelstellingen van Ypsilon en verleent daarom
belangeloos haar medewerking.
De gemachtigde zal voor en namens de schenker de notariële akte van
lijfrenteschenking ondertekenen, bij welke akte de schenking door de begunstigde
wordt aanvaard. Daarmee is de schenking een feit. De schenker en de Stichting
Vrienden van Ypsilon ontvangen van de notaris een afschrift van de officiële
schenkingsakte.
De ingangsdatum van de lijfrenteschenking is de dag van de notariële akte. De
overeenkomst eindigt op 31 december na verloop van het door schenker
vastgestelde aantal jaren. Als de schenker voor de vervaldatum overlijdt (of de
langstlevende van twee schenkers), dan vervalt de verplichting tot betalen van de
nog niet vervallen termijnen.
Wijze van betalen:
O Automatische incasso per o maand o kwartaal o halfjaar o jaar (in december)
Het bedrag kan afgeschreven worden van rekeningnummer: …………………
O Acceptgiro per
o kwartaal o halfjaar o jaar (in december)
Getekend te …………………………………op…………………………..200..
Handtekening schenker
------------------------------
Handtekening echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner
--------------------------------verklaart door medeondertekening de
involge artikel 88 boek 1 van het Burgerlijk
Wetboek vereiste toestemming te verlenen.
Dit ingevulde en ondertekende formulier samen met een kopie van een geldig
legitimatiebewijs (van beide ondertekenaars) sturen aan:
Stichting Vrienden van Ypsilon, Antwoordnummer 10022, 2270 VB Voorburg.
Bewaar een kopie.
Binnen 6 weken wordt de officiële schenkingsakte door de notaris opgemaakt en u
ontvangt een afschrift.
De jaarlijks te betalen bedragen zijn voor de belasting aftrekbaar. Op verzoek van de
fiscus kunt u met uw aangifte inkomstenbelasting een kopie van de schenkingsakte
meesturen. Voor de volledigheid kunt u ook nog een kopie van het bewuste bank- of
giroafschrift bijvoegen.
Download