Interview-protocol-bewoner-2

advertisement
Interview protocol –Het burgersensornetwerk van Nijmegen
Beste heer/mevrouw,
Mijn naam is Ellen Klein Gunnewiek, ik ben master student aan de Wageningen Universiteit en ik wil u
graag interviewen voor mijn afstudeeronderzoek. Ik doe onderzoek naar hoe een burgersensornetwerk
mogelijkheden biedt voor het maken van gezamenlijk milieubeleid en hoe het op deze manier dan
bijdraagt aan de verbetering van het besluitvormingsproces. Dit betekent dat ik ga kijken of het
burgersensornetwerk als ‘methode voor beleid maken’ leidt tot het maken van kwalitatief beter beleid
voor ons allemaal. Ik ben me ervan bewust en wil u er ook van bewust maken dat dit project een
pilotproject is en daardoor op dit moment niet direct beleidsmatig doorwerking heeft, maar wel potentie
hiervoor heeft in onze nabije toekomst. Ik vind het met name interessant om uit te zoeken hoe dit in de
toekomst ook waarde kan hebben, voor het projectteam, gemeente maar ook voor u als bewoner.
Daarom ben ik aan het uitzoeken wat het ons tot nu toe heeft opgeleverd en tot welke inzichten de
samenwerking in een burgersensornetwerk heeft geleid.
Dit onderzoek ik onder andere door u en leden binnen het projectteam van het burgersensornetwerk in
Nijmegen te interviewen. Graag verneem ik dan ook van u uw kennis en ervaring die u hebt opgedaan
binnen het netwerk. Ik verzeker u dat wanneer u meedoet aan dit interview dat ik zorgvuldig omga met
uw gegevens. Uw gegevens zullen enkel en alleen voor dit onderzoek worden gebruikt en geen ander
doeleinde. U mag ook aan mij aangeven of u anoniem wilt blijven of dat ik uw gegevens voor het
onderzoek mag gebruiken. Mocht u graag mijn onderzoek naderhand ontvangen is dit geen enkel
probleem, ik stuur het u graag toe.
Ik ontvang graag of u akkoord bent met gebruik van uw gegevens voor dit onderzoek
JA
Daarnaast ontvang ik graag uw handtekening op onderstaande stippellijn zodat u bevestigt dat u
bovenstaande tekst heeft gelezen.
Handtekening:
Ik heb bovenstaande tekst gelezen. Heb nog geen gedigitaliseerde handtekening.
PB…………………………………………………………………………………………………………….
Mocht u het onderzoek naderhand willen ontvangen? Dan zal deze bekend worden gemaakt op de
website van Smart Emission. Daarnaast kan ik u deze per email versturen, dan mag u uw emailadres op
onderstaande stippellijn doorgeven:
Emailadres:
[email protected]………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….
De actoren in het burgersensornetwerk
Vraag 1: Waarom bent u betrokken bij het burgersensornetwerk?
Omdat ik in het algemeen geïnteresseerd ben in de kwaliteit van lucht die burgers inademen ook in
verband met hun gezondheid en ook in de last die burgers hebben van lawaai en geluidsintensiteiten uit
de omgeving waar men woont. Verder interesseert mij het doen van onderzoek op zich zeer.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vraag 2: Hoe bent u in aanraking gekomen met het burgersensornetwerk?
Ik heb de oproep in “de Gelderlander” gelezen en heb ik mij aangemeld. Vervolgens heb ik een sensor
ontvangen..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vraag 3: Kunt u mij aangeven welke rol u vervult binnen het burgersensornetwerk?
Ik ben als burger sensorviewer 58.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vraag 4A: Welke belangen van bewoners spelen volgens u een belangrijke of grote rol in het
sensornetwerk?
Ik denk dat de (persoonlijke) leefbaarheid in/ van de directe woonomgeving bij de meesten die als
burger aan het project meedoen de belangrijkste component is bijv. een houtkachel waar men last van
heeft of uitstoot, geur of vuile stank of veel lawaai, vanuit de directe omgeving. Minder de problematiek
in ruime zin of algemeen. Minder ook het beleid, denk ik.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vraag 4B: Is dit ook uw belang? JA en NEE
Ook de algemeenheid om de burger bij een dergelijk project te betrekken vind ik belangrijk alsook het
algemene en grotere belang.
Vraag 5A: Welke partijen hebben volgens u de meeste invloed op keuzes die worden gemaakt?
Welke keuzes? Over het algemeen heeft de burger geen keuze. De overheid bepaalt over het algemeen
hoe alles verloopt en of er überhaupt naar je geluisterd wordt. De overheid, dus ook de gemeente,
bepaalt waarbij de bedrijven een zeer grote invloed hebben en die bepalen mede de keuzes die men
maakt, minder de burger.
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vraag 5B:. Welke partijen hebben volgens u de minste invloed op keuzes die worden gemaakt?
De burger.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C. Kunt u deze partijen plaatsen op de bijgevoegde diagram? Z.O.Z.
Burger
7,3 (waarde X-as, Y-as)
Bedrijven en instellingen
6,8
Overheid, gemeente
8,6
Actoren diagram
10
9
8
7
6
5
4
Mate van inlvoed
3
2
1
0
0
1
2
Mate van belangrijkheid
3
4
5
6
7
8
9
10
Waarde van het sensornetwerk
Vraag 6: Wat zijn voor u de belangrijkste data die uw sensor tot nu toe laat zien?
Alles interesseert mij, alleen ik moet nog leren wat de data precies voorstellen, hoe de data
geïnterpreteerd moeten worden en hoe ze geanalyseerd en gecomprimeerd kunnen worden om echt
inzicht te verkrijgen.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vraag 7: Wat doet u met de data die uw sensor verzamelt? (Analyseert u deze door bijv. Tabellen,
grafieken te maken of deelt u deze met uw vrienden, familie, buurt, projectteam van Smart Emission
etc.)
Dat ga ik wel proberen bijv. door middel van tijdreeksanalyse waar ik nog te weinig van afweet. Je moet
theoretisch onderlegd zijn of worden en van daaruit hypothesen opstellen van wat je verwacht dat de
data laten zien.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vraag 8: Hebben de data van de sensoren tot nieuwe inzichten voor u geleid? Zo ja, welke? Zo nee,
waarom niet?
Nog niet omdat er nog niet geanalyseerd is.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vraag 9: Hebt u informatie- en bewonersavonden bezocht? Zo ja, waarom wel en zo nee, waarom niet? .
Ja, uit interesse. Een enkele keer kon ik niet.
………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Heeft u JA geantwoord, ga door naar vraag 10, heeft u NEE geantwoord ga door naar vraag 11.
Vraag 10A: Wat is voor u de toegevoegde waarde van de informatie- bewonersavonden?
Contact met andere burgers met sensoren die mogelijk wel meer weten van de items van onderzoek. En
de (algemene) informatie natuurlijk.
………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vraag 10B: Hebben de bewonersavonden nog tot nieuwe inzichten geleid? Zo ja, welke?
Neen, dan alleen dat de sensorviewers meer op zichzelf georiënteerd waren dan op het algemeen belang
en inzicht verkrijgen.
………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vraag 11: Wat heeft u geleerd van het participeren in een sensornetwerk?
Dat ik aan deskundigen vragen kan voorleggen die mij een mogelijk beter inzicht in de verkregen data
kunnen geven.
………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vraag 12: Wat is uw beeld van de gemeente Nijmegen? Is deze veranderd doordat u participeert in het
sensornetwerk?
Ik hoop dat mijn beeld wel verandert omdat ik vind dat de individuele burger te weinig gehoord wordt
en ook te weinig naar geluisterd wordt. Er zijn ook te veel formele belemmeringen.
………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vraag 13: Zou u in de toekomst graag weer willen participeren in een sensornetwerk? Zo ja, waarom wel,
zo nee, waarom niet?
Ja, ik vind het wel mooi om hieraan mee te doen en te bekijken hoe de inzichten en belangen van
burgers meer betrokken kunnen worden bij het beleid dat vaak op afstand gemaakt wordt.
………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zo JA, ga door naar vraag 14 zo, NEE ga door naar vraag 15 z.o.z.
Vraag 14A: Welke rol zou u in de toekomst graag willen aannemen? Zou u bijv. ergens meer of minder
invloed op uit willen oefenen of zou u wat meer verantwoording willen of juist minder, of puur
informatie willen verkrijgen.
Dat is moeilijk om nu al aan te geven maar mee werken in geïnteresseerde groepen lijkt mij wel wat,
………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vraag 14B: Heeft u dan ook voorwaarden om mee te doen? (Denk hierbij aan. 1 keer per maand een
bijeenkomst, een vergoeding, andere rol, meer/minder verantwoording ed.)
Een keer per maand lijkt me wel wat. Als van je werkelijk verwacht wordt het beleid mee gestalte te
geven mag er ook iets tegenover staan. Ik zat eens in eens in de Seniorenraad van een gemeente en daar
gaf men een vrijwilligersbijdrage.
………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vraag 14C: Denkt u dat wanneer u voorwaarden mag stellen uw betrokkenheid en
verantwoordelijkheidsgevoel groter zullen zijn?
Primair is natuurlijk de persoonlijke betrokkenheid op dit terrein. Dat laat juist de inzet zien. Daarnaast
kan ik mij bij burgers voorstellen dat men eerder wil als er wat tegenover staat.
.………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vraag 15: Zou u als het burgersensornetwerk stopt, zelf actie ondernemen om iets te doen voor (bijv. de
luchtkwaliteit, veiligheid of geluidsoverlast) in uw buurt?
Zoiets moet natuurlijk wel altijd vanuit hogere echelons ondersteund worden want anders doe je het
voor niets, zo lijkt mij. Maar interesse is er wel degelijk.
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Vraag 16: Heeft u nog ideeën/opmerkingen en/of aanvullingen die beter of anders kunnen in het
sensornetwerk? Deze horen we graag!
Laten we groepjes van geïnteresseerden vormen, wel of niet onderscheiden naar items van onderzoek.
Daarnaast moet er meer scholing komen voor de geïnteresseerde burgerviewer. De problematiek is
complex en zelfs als je een hogere opleiding hebt gehad is het heel moeilijk de problematiek te
operationaliseren en (voor je) inzichtelijk te maken.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NB. Ik vond deze enquête toch ook moeilijk in te vullen. De vragen waren voor mij niet altijd even
duidelijk. Ik denk ook dat burgerviewers, zoals ik, op computergebied toch zeker ook problemen
ondervinden en van bepaalde dingen onkundig zijn bijv. bij het positioneren van de belangengroepen in
het Actorendiagram. Dat is mij niet gelukt.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Download