Presentatie Joop Hofman

advertisement
Joop Hofman
Participatie
Participatie en krimp
Die hele mooie voorbeelden ontleden
1960/
1970
1
Democratisering. Maatschappelijke roep om invloed (Werkgroep 2000)
Centralisering
Ontzuiling
Politiek op verschillende schalen (land, gemeente, provincie)
INSPRAAK
1980
1990
2
Professionalisering middenveld
Apparaatsgroei overheden
Centrale planningsmodellen (Welzijnsplanning, Stadsvernieuwing)
PARTICIPATIE (meedoen, oog en oor, buurtbeheer)
Decentralisatie van beleid en uitvoering en terug naar de stad (Verzelfstandiging corporaties,
Sociale Vernieuwingsbeleid)
Multiculturele samenleving
Burger: co-producent als (lokaal) deskundige (Internet)
Poldermodel (samen met iedereen)
INTERACTIEVE BELEIDSVORMING (meepraten en oordelen, workshops, coproducties)
2000
2010
3
4
Dynamische netwerksamenleving
Contactkloof systeemwereld en leefwereld (Fortuyn-revolte, dualisme, opkomst lokale partijen)
Omslag naar meer wisselwerking en ‘het sociale’
Druk in de buurt met professionals en bureau’s
Beroep op eigen inzet en verantwoordelijkheid (WMO)
INITIATIEFKRACHT, CREATIE (eigen oplossingen, bewonersbudgetten,..)
BURGERBESTUUR/BURGERREGIE
… een reflectieve en initiatiefrijke samenleving met betrokken
samenredzame burgers, bedrijven en organisaties.
Burgers hebben de regie en bepalen hoe teruggetreden de overheid is.
De overheid signaleert en alarmeert wanneer maatschappelijke
vraagstukken blijven liggen.
Met maatschappelijk rendement als uitgangspunt zijn er nieuwe
verhoudingen tussen mensen en tussen individuen en organisaties.
Instituties zijn niet langer instituties maar organisaties van en
voor de samenleving.
Micro-economie is belangrijk.
Veel bedrijven gaan voor maatschappelijke winst.
Raad, krimp en participatie
(Nieuwe) informatie voor betere eindkeuze
•informatie en kennis
•oplossingscreativiteit
•draagvlak
•keuzeangst verminderen
•voorkomen politieke schade
Maatschappelijk democratisch proces
•democratisch principe
Eigenaarschap
•hun voorziening
•hun buren
•hun dorp
•hun omgeving
•hun habitat
Keuzeprocessen met inwoners:
•Afwegingen met maatschappelijke impact
•Onderwerpen die overstijgen (domein, lokaal,..)
•Spanning (winst/verlies)
•Langere horizon
•Bereidheid tot maken nieuwe, onorthodoxe oplossingen en coalities
Sociale
Socialeomgeving
omgeving, netwerk, naasten, familie
Methoden van benadering
Methode
Relatie professional – burger
Relatie
Verwachtingen burger
Verwachting
40%
15%
15%
30%
Bronnen: Lambert 1992, Miller, Duncan Hubble 1997, Asay,Lambert 1999
Deliberatie
met zijn allen
voorstellen
uitwisselen
onderhandelen
schuiven
kiezen
Eigenaarschap
moreel
toe-eigening
deelhebber
weet wat er speelt
invloed op processen
belang in en bij goede ontwikkelingen
Buurten, wijken, dorpen met eenduidige sociale meerderheden naar losse netwerken
Agendasettend
wat er toe doet, doet er toe
Gangmakers
inspirerend leiderschap
lokale netwerkmakers
met eigen kracht
drijfveer: voortgang
verandering ontstaat door doen
zorg
voedselproductie
energie
kleine touch
Depolitiserend
voortgang gemeenschap mogelijk maken
geen partijpunten scoren
primaat  finaliteit
Overheid: algemeen belang is van ons
Overheid:
algemeen
belang
dominater
organiseren
Samenleving
richt zich op
deelbelangen
en eigen
belang
Samenleving verhoudt zich steeds minder tot algemeen
belang (regels, houding, verantwoordelijkheid, inzet …..)
Doen
verbanden
inzichten
coalities
kansen
oplossingen
Deliberatie in de samenleving
Eigenaarschap bij de samenleving
Agenda setten door de samenleving
Depolitiseren tov eigen proces van de samenleving
Gangmakers van de samenleving aan het front
Snel DOEN…. met de samenleving
"Tot men zich werkelijk inzet, is er aarzeling, de kans om zich terug
te trekken, en altijd ondoelmatigheid bij alles wat men onderneemt
of creëert.
Zodra men iets onherroepelijk op zich neemt en zijn schouders er
onder zet, komt de Voorzienigheid in beweging.
Het besluit brengt een hele reeks gebeurtenissen voort.
Wat u ook kunt doen,of denkt dat u kunt doen, begin er aan.
In durf liggen genialiteit, kracht en magie besloten”
Goethe
Stelling:
Stop met harkjes overleggen gericht op
voorbereide draagvlakverzameling, ga wel
agenderen door open in de samenleving te
praten en te luisteren vanuit de vraag wat de
brede samenleving vindt wat er toe doet voor
een goede gemeenschap
Download