Folder: dorpsontwikkeling

advertisement
Stichting Vangamarthy
Dorpsontwikkeling
“Werken aan een beter dorpsleven”
Achtergronden van de doelgroep in India
De dorpen en gehuchten waar Vangamarthy en haar Indiase partnerorganisatie Sanjeevani werken,
liggen in een gebied dat economisch en sociaal erg achtergebleven is. Een meerderheid van de
bevolking leeft in stamverband, vooral Lambadi's; er wonen ook veel mensen uit de laagste kasten of
outcasts. Omdat deze groepen afgelegen wonen en zich in het verleden ook zelf terugtrokken van 'de
bewoonde wereld', zijn ze lang verstoken gebleven van basisvoorzieningen als onderwijs,
gezondheidszorg, veilig drinkwater, goede huisvesting. Men is er erg arm en leeft van dag tot dag: "als
we vandaag maar te eten hebben......"
Met name de stammen en de outcasts zijn achtergesteld en kansarm: zij staan aan de rand van de
maatschappij, wonen ook letterlijk aan de rand van een dorp of buiten het dorp en worden beschouwd
als het uitschot van de maatschappij.
De belangrijkste bron van inkomsten is landbouw en het hoeden van schapen en geiten. Veel gezinnen
hebben een klein stukje land in bezit. Voor de oogst is men grotendeels afhankelijk van de
moessonregens, maar het Nalgonda gebied is berucht om de soms jarenlange droogte. De gemiddelde
regenval is hier de op één na laagste van heel India. Door de droogte is het gebied steeds armer
geworden en is het economisch leven bijna doodgebloed. Omdat er nauwelijks geletterde mensen
woonden en er al helemaal geen sprake was van geschoolde arbeidslieden, is er nooit handel of
industrie opgekomen. Het was geen interessant gebied voor overheid en investeerders. Het ontwikkelen
van alternatieve werkgelegenheid is inmiddels noodzaak geworden!
Wat doet Vangamarthy aan dorpsontwikkeling
Om de gezinnen in de dorpen op weg te helpen naar een beter bestaan is een brede aanpak van de
problemen nodig. Naast het aanbod van onderwijs en gezondheidszorg wordt dan ook in de dorpen zelf
het nodige gedaan om vooruitgang mogelijk te maken.
Uiteraard zijn er medewerkers nodig om de werkzaamheden ‘ín het veld’ uit te voeren.
Bewustwording
Bewustwording vormt de basis van het werk in de dorpen: de dorpelingen organiseren, hen
samenbrengen om gemeenschappelijke problemen te bespreken en samen naar oplossingen te zoeken.
Er zijn dorpsverenigingen opgericht en met name de vrouwengroepen zijn erg actief. Het werken met
deze vrouwengroepen brengt sociale verandering teweeg, een veranderende positie van vrouwen; dit
gebeurt natuurlijk niet van de ene dag op de andere, het is een heel langzaam proces, maar de
veranderingen zijn merkbaar in de dorpen. Vrouwen krijgen trainingen in leiderschap en je ziet dat ze
ook niet bang zijn om dat in de praktijk te brengen. Dit werkt vraag veel investering: medewerkers die
de dorpen intrekken om de groepen te begeleiden en hun te motiveren; transport, want de werkers
moeten naar de dorpen toe; het kost ook veel reistijd want de dorpen liggen afgelegen. Soms krijgen
dorpelingen die erg actief meewerken een onkostenvergoeding, want de tijd die ze besteden aan hun
groep of dorp
kunnen ze niet gebruiken om uit te gaan werken en geld te verdienen voor hun dagelijkse voedsel; en
zoiets kan men zich niet al te vaak permitteren.
Voorlichting
Geregeld wordt voorlichting gegeven door deskundige buitenstaanders over allerlei onderwerpen die
belangrijk voor hun zijn, zoals verbetering van landbouw en veeteelt, betere voeding, hygiëne,
maatregelen van de overheid, juridische informatie als men recht heeft op bepaalde
overheidsvoorzieningen, en noem maar op. Er worden af en toe ook uitgebreidere cursussen geven over
de genoemde onderwerpen.
Economische ontwikkeling
Economische ontwikkeling wordt mede mogelijk dankzij de coöperatieve kredietbank van
Sanjeevani, waar groepsleden terecht kunnen voor een lening tegen redelijke rente.
Sociaal-economische verbetering van de positie van vrouwen
Sociaal-economische verbetering van de positie van vrouwen gebeurt niet alleen via allerlei
trainingen maar ook door een speciaal programma voor inkomstenverwerving; hierbij kunnen de
vrouwen om beurten renteloze leningen krijgen om werk/inkomsten voor zichzelf te creëren. Vaak
schaffen ze dan fokvee aan, soms beginnen zij een winkeltje, gaan kleren naaien en verkopen, of
verbeteren hun traditionele beroep - bijvoorbeeld mandenvlechten – door de aanschaf van goede
materialen.
Verbetering van infrastructuur
Verbetering van infrastructuur is natuurlijk ook noodzakelijk maar kan slechts bij stukje en beetje
gerealiseerd worden als de financiële middelen daartoe voor handen zijn. Hierbij valt te denken aan
drinkwatervoorzieningen voor schoon drinkwater. De bouw van kleine stenen huizen voor de gezinnen
ter vervanging van de onhygiënische en brandgevaarlijke lemen hutten met strooien daken. Verbetering
van de toegangspaden naar de dorpen. Verbetering van hygiëne door de open riolen aan te pakken (als
er al riolen zijn!).
Verbetering van de leefomgeving
Verbetering van de leefomgeving gebeurt onder andere door de aanplant van struiken en bomen
om het probleem van de toenemende ontbossing enigszins tegen te gaan. Bovendien worden bij de
hutten en huizen groentetuintjes aangelegd wat niet alleen meer groen in het dorp brengt maar ook een
belangrijke bijdrage levert aan betere voeding.
Download