TE BEZUINIGEN VERMINDEREN REGELDRUK We gaan een

advertisement
TE BEZUINIGEN
VERMINDEREN REGELDRUK
We gaan een aantal taken overdragen aan de RUD. Een goed moment te kijken wat we beleidsmatig
willen. Uiteraard een adequate vergunningverlening en handhaving. Maar wat is adequaat. We lijken
nu bijvoorbeeld fors in te zetten op Welstand. Extra werk voor de medewerkers, extra regels voor de
aanvragers. En dat terwijl de bijdrage van welstand (anders dan een exces bepaling) landelijk ter
discussie staat.
Er wordt landelijk gekeken naar anders met bouwvergunningen om te gaan (o.a. Eindhoven).
Breng de ambitie in overeenstemming met de capaciteit.
Kijk in hoeverre hetgeen door leges gedekt kan worden ook daadwerkelijk door leges gedekt wordt.
D66 verwacht geen financiële wonderen, maar geen beleid in deze gaat wel veel geld kosten.
OPENBARE RUIMTE
Er wordt al gekeken naar inventieve aanbestedingen. Ook naar het onttrekken van wegen aan de
openbaarheid (of alleen het in stand houden van fietspad als openbare bestemming).
Kijk eens naar alle voorliggende plannen. Ga met de dorpen in overleg over de middelen voor
dorpsontwikkelingsplannen. De dorpen lijden onder achterstallig onderhoud. Met meerdere dorpen
valt af te spreken dat vanuit de middelen voor (nieuwe) dorpsontwikkelingen eerst achterstallig
onderhoud weggewerkt kan worden. (bouw geen serre aan het huis terwijl, veel belangrijker, het dak
lek is). De dorpsplannen zijn uit jaren dat de middelen nu eenmaal minder schaars waren.
In het verlengde hiervan past het volgende voorstel:
VOER DORPSBUDGETTEN IN
D66 zal voorstellen dorps- en wijkbudgetten in te voeren.
Iedere wijk, ieder dorp heeft recht op voorzieningen en onderhoud. Echter wie beter dan de
bewoners kunnen bepalen wat nodig is?
De gemeente draagt zorg voor een minimum. Daarnaast krijgt de wijk/het dorp een budget waaruit
zij bij de gemeente/Synergon extra onderhoud in kunnen kopen of een steunstee open kunnen
houden of ………
Hoe meer inzet van de bewoners hoe meer mogelijk is. Ook hier kan gekeken worden naar het
activeren van mensen die zo weer midden in de samenleving komen.
Ook hier zal in eerste instantie geen directe bezuiniging uit voortvloeien. Wel zal voor gelijk geld een
hogere woonkwaliteit van dorpen en wijken bereikt worden.
HEFFINGEN
De VNG geeft in modellen aan welke kosten onder heffingen gebracht mogen worden. Daarbinnen is
ook enige beleidsvrijheid.
Zoek de ruimte. Dit schept de broodnodige ruimte in het onderhoudsbudget.
Kijk ook of alle objecten waar het kan een aanslag krijgen (verbrede rioolheffing geldt ook voor
garageboxen of trafo’s)
SPORT
We gaan herstructureren. Maak een sprong voorwaarts en werk aan een omnisportcentrum.
Bijvoorbeeld aan de Udesweg of in Blauwestad. Breng daar alle sportvoorzieningen bijeen. Laat in de
dorpen alleen die voorzieningen achter die door het dorp zelf overeind gehouden kunnen worden
(veelal voetbal)
SYNERGON
Synergon heeft behoefte aan werk. Werk verminderd de kosten voor Synergon. Nu is Synergon
preferred supplier. Dat is een eerste stap. Maar kijk ook of onverwachte werkzaamheden naar
Synergon kunnen. Denk aan de schoonmaak van gemeentelijke gebouwen.
Maar denk ook aan nieuw te creëren werk. Bij de afvalinzameling kan ook gebruik worden gemaakt
van Synergon. Mogelijk is het inzamelen van kunststof op zich alleen niet aantrekkelijk, maar
gecombineerd met het voordeel van de inzet van Synergon medewerkers daarbij wel?! Datzelfde
geldt voor de inzameling van papier. Neem dit mee bij de evaluatie van de afvalinzameling.
GRIP OP SYNERGON
D66 is van mening dat Oldambt als grootste betaler ook de grootste zeggenschap over Synergon
moet hebben. Hierover zullen wij met een voorstel komen.
ACTIVEREND MINIMABELEID
Verschillende voorzieningen zijn bedoeld om minima mee te laten doen in de maatschappij. Veel
daarvan hebben in de praktijk het gevolg dat mensen die afhankelijk zijn van een uitkering in die
situatie ‘gevangen’ zitten. Inzet op het activeren van mensen die afhankelijk zijn van de steun van de
gemeenschap is gewenst. De wet geeft mogelijkheden. Niet met dwang, wel met drang. Dit in het
belang van de betrokkene om ‘er weer bij te horen’. Dit op de wijze zoals al eerder aangeven in de
door het college overgenomen motie van D66 en anderen.
De financiële bijdrage zal niet gelijk enorm zijn. Alhoewel iedere % uitstroom al een forse besparing
oplevert. Door het anders inzetten van de diverse middelen kan hier een bijdrage geleverd worden.
Geen nieuwe fiets voor de brugklasser maar een fatsoenlijke fiets zolang hij/zij naar school gaat.
Geen gratis lidmaatschap, maar vrijwilligerswerk waardoor de vereniging graag het lidmaatschap
aanbied, etc.
Ook Plato kan verder uitgewerkt worden.
WENSEN DIE GELD KOSTEN
OMNISPORTCENTRUM
Op korte termijn kost een omnisportcentrum geld. De besparing ligt in de toekomst. Maar gezien het
belang van de sport voor activering is dit van groot belang.
WEGWERKEN ACHTERSTALLIG ONDERHOUD KUNSTWERKEN
Er zal een structurele aanpak moeten komen om de achterstand in te lopen. Daarvoor is geld
noodzakelijk.
ONDERSTEUNING ZELFSTANDIGEN
Ook zelfstandigen moeten toegang hebben tot de maatregelen voor minima. De regels moeten
zodanig aangepast worden dat dit kan op het moment dat het nodig is. Niet pas een jaar later als de
jaarrekening is opgemaakt…..
START VOOR DORPSBUDGETTEN
Een andere aanpak kost tijd. Dorpen zouden zowel technisch als organisatorisch daar 1 a 2 jaar bij
ondersteund moeten worden.
REVOLVING KRIMPFONDS
We lopen tegen de situatie aan dat her en der panden staan te verkrotten. Dit is slecht voor het
aangezicht en lijkt als een besmettelijke ziekte om zich heen te grijpen. De beste remedie lijkt dan de
rotte plek weg te halen.
Het idee is om met een vast jaarlijks bedrag de ergste situaties aan te pakken. De opbrengst bij het
weer verkopen van het opgeknapte pand of de grond moet weer terug in het fonds.
Download