Lammers, Moderne Sociologie

advertisement
HET STARRE BEGRIPPENSTELSEL VAN
SOCIOLOGIE
MODERNE
EN DE TWEE LATER STILLETJES DOOR LAMMERS
GEOPENDE WAAIERS VAN VRAGEN
WOUT ULTEE
RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN
MIDDAG OVER HET WERK VAN COR LAMMERS
UNIVERSITEIT LEIDEN
25 MAART 2011
DEZE POWERPOINT STAAT OOK OP MIJN WEBSITE
TIK IN GOOGLE: WOUT ULTEE
KLIK OP EERSTE HIT
GA NAAR PRESENTATIES, NEDERLANDSE, LEIDEN 2011
TIJDENS MIJN STUDIE
SOCIOLOGIE TE
UTRECHT IN 1966
HOORDE IK VAN EEN
MEDESTUDENT
DAT LEIDSE
SOCIOLOGEN
DE UTRECHTSE
SOCIOLOGIE
BESCHOUWDEN
ALS HET STAPHORST
VAN DE NEDERLANDSE
SOCIOLOGIE
MODERNE SOCIOLOGIE
WAS IN LEIDEN
PROPEDEUSESTOF
EN IN UTRECHT STOF
VOOR HET CANDIDAATS
MIJN OUDE KRITIEK OP MS: HET IS EEN BEGRIPPENSTELSEL
MIJN GROTERE NIEUWE VRAAG:
WAAR ZIJN IN MS DE VRAGEN, UITSPRAKEN EN BEVINDINGEN?
ARISTOTELISCHE
WETENSCHAPSTHEORIE:
POPPERIAANSE
WETENSCHAPTHEORIE:
OBJECTAFBAKENING
PROBLEMEN
GEDEFINIEERDE BEGRIPPEN
PROPOSITIESTELSELS
ANALYSE VAN VOORBEELDEN
TEGENVOORBEELDEN
POPPER 1945:
DE ACHTERLIJKHEID VAN DE SOCIALE WETENSCHAPPEN
IS TERUG TE VOEREN OP HET ZOEKEN NAAR HET WEZEN
VAN VERSCHIJNSELEN
EN HET SAMENVATTEN VAN ESSENTIES IN DEFINITIES
WAT GEBEURT ER IN
SOCIOLOGIE UIT 1992
VAN ULTEE, ARTS & FLAP?
GEEN BEGRIPPENLIJST
HOOFDVRAGEN EN
DEELVRAGEN
KERNUITSPRAKEN EN
BIJBEHORENDE INVULLINGEN
THEORIEËN MET MEER EN
MINDER ALGEMENE
PROPOSITIES
TEGENVOORBEELDEN EN
TABELLEN
DRIE HOOFDVRAGEN:
ONGELIJKHEID
COHESIE
RATIONALISERING
1. DEFINITIES BIJ WEBER EN DURKHEIM
2. CIJFERANALYSES IN MODERNE SOCIOLOGIE
3. ANALYSES DOOR VOORBEELDEN IN MS
4. MS ALS EEN BEGRIPPENSTELSEL OF
ÉÉN UITSPRAAK OVER DE BESTANDELEN VAN
GROEPERINGEN?
ALS
5. PROPOSITIES IN MS
6. GAAT SOCIOLOGIE OVER GROEPERINGEN, SOCIALE
SYSTEMEN, SAMENLEVINGEN OF ORGANISATIES?
7. MS ALS EEN SOCIOLOGIE ZONDER HOOFDVRAGEN
8. DE DRIE VRAGEN VAN PENS MODERNE ECONOMIE
EN PEN ALS MODERNSTE SOCIOLOOG
9. LAMMERS’ EERSTE EN LATERE
ORGANISATIESOCIOLOGIE:
ÉÉN HOOFDVRAAG EN TWEE BIJVRAGEN
10. LAMMERS’ TWEE WAAIERS VAN VRAGEN
VERGELEKEN
WEBER WILDE IN
RELIGIONSSOZIOLOGIE
NIET DEFINIËREN
MAAR WIRTSCHAFT UND
GESELLSCHAFT BEGON
MET WASLIJSTEN VAN
DEFINITIES
WEBER GELOOFT NIET IN
DE ESSENTIE VAN
VERSCHIJNSELEN
DEFINIËREN IS KWESTIE
VAN EERLIJKHEID:
ZONDER DEFINITIES
VOORAF WORDEN
TEGENVOORBEELDEN TE
GEMAKKELIJK
WEGGEPRAAT
ÉÉN VAN DE REGELS VAN
DURKHEIMS METHODE:
DEFINIEER TERMEN
VOORAF MET EEN BEROEP
OP WAARNEEMBARE
VERSCHIJNSELEN
DAT DEED DURKHEIM IN LE
SUICIDE EN IN LES FORMES
ÉLÉMENTAIRES DE LA
RELIGION
IN LES FORMES LIJKT
DURKHEIM IN HET WEZEN
VAN VERSCHIJNSELEN TE
GELOVEN
DURKHEIM BEROEMD DOOR DE BEGRIPPEN
INDIVIDUALISME EN ANOMIE
MAAR DIE TERMEN DEFINIEERT HIJ ACHTERAF EN
BESLIST NIET OPERATIONEEL IN LE SUICIDE
MET DE TERMEN EGOÏSME EN ALTRUÏSME
VERHULT DURKHEIM DE KWESTIE HOE DE
EGOÏSME-PROPOSITIE EN DE ALTRUÏSMEPROPOSITIE UIT EEN MEER ALGEMENE
UITSPRAAK MOET WORDEN AFGELEID
IDEM MET DE TERMEN ANOMIE EN FATALISME
INVOERING BEGRIPPEN ACHTERAF BRENGT
LATERE GENERATIES MINDER GEMAKKELIJK OP
DE GEDACHTE DAT PROPOSITIESTELSELS
MOETEN WORDEN OPGETROKKEN
IN HET BEGIN VAN LES FORMES WIJDT
DURKHEIM 35 BLADZIJDEN AAN EEN
DEFINITIE VAN RELIGIEUZE
VERSCHIJNSELEN
1. EERST WORDT DE DEFINITIE
VERWORPEN DIE RELIGIE VASTPINT OP HET
GELOOF IN EEN SCHEPPERGOD
2. DAN DE DEFINITIE DIE UITGAAT VAN EEN
MACHTIGE GOD
3. VERVOLGENS DE DEFINITIE DIE UITGAAT
VAN GODEN OF GEESTEN
TELKENS WORDT EEN DEFINITIE VERRUIMD
OMDAT GEDACHTEN DIE DURKHEIM ALS
RELIGIEUS WIL TELLEN ER NIET ONDER
VALLEN
DURKHEIM SLAAT DAN EEN NOG RUIMERE DEFINITIE OVER:
4. GELOOF IN BIJZONDERE KRACHTEN
DURKHEIM KIEST VOOR
5. HET ONDERSCHEID TUSSEN HEILIGE EN PROFANDE DINGEN
DAT KAN WORDEN AFGELEID UIT HET BESTAAN VAN RITEN DIE
DINGEN WIJDEN
DURKHEIM ZEGT ER NIET BIJ DAT HET GELOOF IN EEN
SCHEPPERGOD ALTIJD GEPAARD GAAT MET HET
ONDERSCHEID TUSSEN HEILIG EN PROFAAN
EN HIJ ZEGT OOK NIET DAT VOLGENS DE BOEDDHA EN
CONFUCIUS BEPAALDE DINGEN HEILIG ZIJN
DURKHEIM WILDE GEWOON DAT ZICH IN ELKE SAMENLEVING
GODSDIENSTIGE VERSCHIJNSELEN VOORDOEN, NIET ALLEEN
BIJ AUSTRALISCHE STAMMEN MAAR OOK IN HET FRANKRIJK
VAN ZIJN TIJD
JUIST MET VOORAF DEFINITIES KAN WORDEN GEKNOEID
DE ONDERTITEL VAN MS UIT 1959 IS:
SYSTEMATIEK EN ANALYSE
DIE ONDERTITEL VERDWEEN IN 1976
IN 1985 ZEI LAMMERS DAT DIE VERDWEEN
OMDAT IN MS 1959 MEER CIJFERS HADDEN
MOETEN STAAN, MAAR HIJ ER NIET AAN
TOE WAS GEKOMEN
DE OUDE MS ANALYSEERT NUMERIEKE
GEGEVENS, MAAR NIET GOED
HIERBIJ CIJFERS UIT DRIE STUDIES OVER
KERKELIJK GEMENGD HUWEN
KERKELIJK GEMENGD HUWEN ALS EEN
AANWIJZING VOOR DE DESTIJDS
MAATSCHAPPELIJK VAN BELANG ZIJNDE
VRAAG OVER DE MATE VAN VERZUING VAN
NEDERLAND
CIJFERS UIT GROENMANS STAPHORST,
VOOR DE GESLOTEN HUWELIJKEN IN DIE
GEMEENTE TUSSEN 1935 EN 1938
EEN MOOIE VIERKANTE TABEL
NATUURLIJK NIET GEANALYSEERD MET
DE TOEN NOG ONBEKENDE ODDS RATIO’S
CIJFERS OVER KERKELIJK GEMENGD HUWEN UIT
KRUIJTS STUDIE OVER VERZUILING IN HET
SOCIOLOGISCH JAARBOEK VAN 1957
GEEN ODDS RATIO’S, WEL CIJFERS VOOR
AFZONDERLIJKE GEZINDTEN
DE CIJFERS
UIT MS
ZEGGEN
NOG MINDER
DAN DIE VAN
KRUIJT
STAPHORST
WAS ZO
ACHTERLIJK
NIET
MEER ANALYSES UIT DE OUDE MS:
DE ZAAK ANNEKE BEEKMAN EN DE
HAARLEMSE HUWELIJKEN ZIJN
SYMPTOMATISCH VOOR EEN
CONFLICT TUSSEN NORMSYSTEMEN
CONFLICT TUSSEN WELKE
NORMEN?
HET IS GOED DESTIJDS ACTUELE
KWESTIES OP EEN ALGEMENE
NOEMER TE BRENGEN
NEDERLAND WAS EEN VERZUILDE SAMENLEVING
IN ZO’N SAMENLEVING LEVEN DE LEDEN VAN DE
AFZONDERLIJKE ZUILEN LANGS ELKAAR HEEN
(GEEN KERKELIJK GEMENGDE HUWELIJKEN)
EN ZORGEN DE LEIDERS VAN DE ZUILEN ERVOOR
DAT DE BOEL BIJ ELKAAR WORDT GEHOUDEN
DE TWEE GEVALLEN WIJZEN EROP DAT DE
LEIDERS VAN ÉÉN ZUIL DE SAMENLEVING OP
SCHERP ZETTEN
DE TWEE VOORBEELDEN VOOR HET BEGRIP
NORMCONFLICT WAREN TEGENVOORBEELDEN BIJ
EEN GANGBARE HYPOTHESE
HET GING IN DE TWEE
VOORBEELDEN OM CONFLICTEN
TUSSEN DE NORMEN VAN DE
KATHOLIEKE KERK EN DIE VAN DE
NEDERLANDSE STAAT
IN DE ZAAK ANNNEKE BEEKMAN
EN DE ZAAK REBECCA MELJADO
WEIGERDEN KATHOLIEKE
PLEEGSOUDERS JOODSE
ONDERDUIKKINDEREN NA DE
TWEEDE WERELDOORLOG AAN
DE JOODSE VOOGDIJ AF TE
STAAN, HOEWEL DE RECHTER
TOT AFSTAAN HAD BEVOLEN
DE KINDEREN BLEKEN LATER IN
IN EEN BELGISCH KLOOSTER TE
ZIJN VERBORGEN, MET KENNIS
VAN DE KLOOSTERLEIDING
UITGEGEVEN DOOR HET
NIK EN HET PIK IN 1954
BIJ DE HAARLEMSE HUWELIJKEN ZEGENDE EEN
KATHOLIEK GEESTELIJKE EEN HUWELIJK VAN
TWEE KATHOLIEKEN IN, TERWIJL ÉÉN VAN DE
BETROKKENEN NOG MET EEN NIET-KATHOLIEK
IEMAND GEHUWD WAS
KNIPSELS UIT DE NIEUWE ROTTERDAMSCHE
COURANT VAN 30 MAART 1955
DE BISSCHOP VAN HAARLEM SCHREEF OOK
NOG EENS DE NIET-KATHOLIEKE VROUW AAN
VOLGENS DE OUDE MS ZIJN ZOWEL DEZE
KERK ALS DIE STAAT SOCIALE SYSTEMEN
DAT MAG ZO ZIJN, MAAR HET ENE SYSTEEM
HEEFT HET MONOPOLIE OP DE
GEWELDSMIDDELEN EN HET ANDERE
SYSTEEM NIET
DAT MAG MS NIET VERWAARLOZEN
DE HERDRUKTE MS ZEGT DAT DE MATERIËLE
PRODUCTEN VAN EEN CULTUUR (WU:
WAARONDER GEWELDSMIDDELEN) SLECHTS
INDIRECT DOOR SOCIOLOGEN WORDEN
BESTUDEERD
WU: HET AANTONEN VAN DIE INDIRECTHEID
WERD VERSTARREND
WU: EN WAPENGEKLETTER VERMINDERT
HET GEZAG VAN EEN BEZETTER
HET BEGRIPPENSTELSEL VAN MS IS MINDER INCONSISTENT
DAN DAT VAN BIJVOORBEELD WEBER
DE BELANGRIJKSTE PIJLERS ZIJN DE BEGRIPPEN
STRUCTUUR EN CULTUUR
MAAR HET BEGRIPPENSTELSEL RAMMELT TWEE MAAL:
HET BEGRIP GROEPERING WORDT BINNENGESMOKKELD,
TERWIJL NOU NET MACROBEGRIPPEN IN INDIVIDUELE
TERMEN GEDEFINIEERD MOESTEN WORDEN
EN DE DEFINITIE VAN SOCIALE VERANDERING IS
MERKWAARDIG OMDAT HET GAAT OM GEVOLGEN VAN DE
VERANDERINGEN IN EEN SOCIAAL SYSTEEM VOOR DE
STRUCTUUR EN HET FUNCTIONEREN VAN EEN SYSTEEM,
MAAR NIET OM GEVOLGEN VOOR DE CULTUUR
TERWIJL DE TERM FUNCTIONEREN UIT DE LUCHT VALT
BEHALVE WAT IS … VRAGEN
ZIJN WAARUIT BESTAAT … VRAGEN MOGELIJK
EVENALS ZIJN … BIJZONDERE GEVALLEN VAN WAT
ANDERS VRAGEN
MENSENMAATSCHAPPIJEN ZIJN EEN BIJZONDER
GEVAL VAN POPULATIES
DAT ZEGT MS NIET
ELKE SAMENLEVING BESTAAT UIT MENSEN DIE
MET ELKAAR OMGAAN, WAT LEIDT TOT ÉÉN OF
ANDERE CULTUUR EN ÉÉN OF ANDERE
STRUCTUUR, EN ELKE CULTUUR BESTAAT UIT
BEPAALDE WAARDEN EN BEPAALDE NORMEN
DAT ZEGT MS WEL
DAARMEE IS HET BEGRIPPENSTELSEL VAN MS EEN
KERNUITSPRAAK DIE DE VRAAG WAARUIT
SAMENLEVINGEN BESTAAN BEANTWOORDT
DE KERNUITSPRAAK BLIJFT ECHTER NAAKT
EEN BOEK MET ALLEEN BEGRIPPEN
IS ONMOGELIJK
OOK ZO’N BOEK ZAL ALTIJD WEL EEN
AANTAL PROPOSITIES BEVATTEN
VOLGENS LAMMERS 1985 IS DE
THEORIE VAN SOCIALE
VERANDERING EEN MOOI
PROPOSITIESTELSEL
EVENALS DE THEORIE VAN
INSTITUTIONALISERING
MERWAARDIG GENOEG WORDEN
HIER VERSCHIJNSELEN UIT HET
BEGRIPPENSTELSEL VERKLAARD
TERWIJL DAT STELSEL ALS
VERKLARING MOEST DIENEN
DE VRAAG NAAR SOCIALE VERANDERING IS VAAG
OMDAT ALTIJD GEZEGD MOET WORDEN
VERANDERING ONDER WELK GEZICHTSPUNT
LAMMERS PUNT DAT EEN THEORIE DIE
BESTENDIGHEID VERKLAART OOK VERANDERING
KAN VERKLAREN IS TERECHT
DE AANGEWEZEN OORZAKEN VAN VERANDERING
VERSCHUIVEN SLECHTS DE VRAAG:
MISLUKTE CULTUUROVERDRACHT
SANCTIES DIE KRACHT VERLOREN
VERDWENEN COLLECTIEVE RITUELEN
HAPERENDE POSITIETOEWIJZING
VIJF OORZAKEN VAN INSTUTIONALISERING:
FREQUENTIE VAN INTERACTIE
COÖRDINATIE VAN INTERACTIE
AANWEZIGHEID DRINGEND PROBLEEM
GEDEELDE CULTUUR
BESCHIKBAARHEID LEIDERS
DE FEBRUARISTAKING IN AMSTERDAM IN 1941
MISLUKTE VOLGENS MS GEZIEN DE GEGEVENS
VAN SIJES OVER DE GERINGE FREQUENTIE VAN
INTERACTIE TUSSEN DE STAKERS
DIE WERD WAARSCHIJNLIJK VEROORZAAKT
DOOR DE VERWACHTING DAT DE DUITSE
BEZETTER REPRESAILLES ZOU UITVOEREN
DIE REPRESAILLES WERDEN ECHTER NIET
ALLEEN VERWACHT, ZE WERDEN VOLGENS SIJES
OOK UITGEVOERD
LIJST MET DODEN EN GEWONDEN VAN DE GGD
EEN BOEK ZONDER VRAGEN
(PROBLEEMSTELLINGEN) IS NET ZO ONMOGELIJK
ALS EEN BOEK ZONDER PROPOSITIES
MS VERWERPT OP BLZ. 18 SAMENLEVINGEN ALS HET
(TEGENWOORDIG GANGBARE) OBJECT VAN DE
SOCIOLOGIE
ALS DAT ZOU GEBEUREN, WORDT DE
TEGENSTELLING TUSSEN INDIVIDU EN
MAATSCHAPPIJ AANVAARD, TERWIJL DIE
TEGENSTELLING SCHIJN IS
MS ZEGT OP BLZ. 198 (VAN DE 368) MET HET BEGRIP
SOCIAAL SYSTEEM TOE TE ZIJN AAN HET
EIGENLIJKE OBJECT VAN DE SOCIOLOGIE
TERWIJL HET BEGRIPPENSTELSEL VAN MS DE
INDRUK WEKT DAT HET OBJECT VAN DE SOCIOLOGIE
NIET SOCIALE SYSTEMEN ZIJN MAAR
GROEPERINGEN
BIJ DE LATERE LAMMERS WERDEN ORGANISATIES
BELANGRIJKE OBJECTEN VAN SOCIOLOGISCHE
UITSPRAKEN
EEN OBJECTAFBAKENING IS ECHTER NOG GEEN
VOLGROEID PROBLEEM
HOOFDVRAGEN OF IETS DERGELIJKS NOEMT MS NIET
OP BLZ. 298 WORDT GESTELD DAT HET
VERBAZINGWEKKEND IS DAT CHINA TECHNOLOGISCH
LANG OP EUROPA VOORLAG, MAAR IN DE 19DE EEUW
DOOR EUROPA WAS INGEHAALD
DIE VRAAG WORDT ONTLEEND AAN VAN HEEK EN
DUIJVENDAK
DEZE VRAAG IS ECHTER EEN ONDERDEEL VAN WEBERS
RATIONALISERINGSVRAAG
WEBERS STUK DAAROVER IS VOLGENS EEN VOETNOOT
MAGISTRAAL
MAAR NIET WEGENS DE ALGEMENE VRAAG EN HAAR
ONDERDELEN, MAAR WEGENS EEN VERONDERSTELDE
(VAGE) HYPOTHESE
WEBER STELDE IN DE INLEIDING BIJ DE
RELIGIONSSOZIOLOGIE
DE VRAAG NAAR DE MATE WAARIN ZICH IN SAMENLEVINGEN
OP MEERDERE TERREINEN RATIONALISERINGSPROCESSEN
HEBBEN VOLTROKKEN
DE DEELVRAGEN HADDEN BETREKKING OP
1. OPKOMST VAN DE WETENSCHAP
2. VOORUITGANG IN DE TECHNIEK
3. BOUWKUNST DIE GROTERE RUIMTEN OVERSPANT
4. SCHILDERKUNST DIE WERKELIJKHEIDSGETROUWER WORDT
5. OVERGANG VAN EEN PATRIMONIALE NAAR EEN BUREAUCRATISCHE STAAT
6. OVERGANG NAAR EEN KAPITALISTISCHE ECONOMIE
(7. AFNAME VAN MAGISCHE HEILSMIDDELEN BIJ GODSDIENSTEN)
ER IS GEEN RECHTSTREEKSE LIJN VAN WEBERS
BUREAUCRATISCHE STAAT NAAR LAMMERS’ ORGANISATIES
ER IS EEN LIJN VAN WEBER NAAR FORMAL ORGANIZATIONS
VAN BLAU & SCOTT EN EEN LIJN VAN DAAR NAAR LAMMERS
MAAR WEINIG ANDERE KLASSIEKE SOCIOLOGEN
STELDEN VRAGEN DIE ZE UITDRUKKELIJK IN
DEELVRAGEN UITEENLEGDEN
ENGELS EN MARX DEDEN DAT NIET MET HET
ONGELIJKHEIDSPROBLEEM
DAARVOOR MOET EEN LEZER TERUG NAAR
FERGUSON EN MILLAR
DURKHEIM STIERF TE VROEG OM DE CONCRETE VRAGEN
VAN ZIJN BOEKEN ALS ONDERDELEN VAN DE
COHESIEVRAAG TE PRESENTEREN
MAAR ZE GAAN OVER
ECONOMISCHE BANDEN TUSSEN SAMENLEVINGSLEDEN
HET DOORSNIJDEN VAN ALLE MOGELIJKE BANDEN
GODSDIENSTIGE BANDEN DOOR GEZAMENLIJKE RITEN
FAMILIEBANDEN
THURLINGS’ LEERBOEK UIT
1977 DAT ZEGT DAT DE
SOCIOLOGIE DRIE
HOOFDVRAGEN HEEFT
IN 1980 LEGDE THURLINGS
HET
VERDELINGSVRAAGSTUK
UITEEN IN HET
ONGELIJKHEIDSVRAAGSTUK
EN HET
MOBILITEITSVRAAGSTUK
LAEYENDECKERS
LEERBOEK UIT 1980 DAT
DE NAMEN VAN DE DRIE
HOOFDVRAGEN VAN DE
SOCIOLOGIE
IN DE TITEL OPNEEMT
VAN DOORN & LAMMERS’ MS UIT
1959
HAD EEN GROTE BROER:
PENS MODERNE ECONOMIE UIT 1958
DE ONDERTITEL VAN MODERNE ECONOMIE BEVAT
DRIE VRAGEN:
WAT BEPAALT
HET NATIONALE INKOMEN
DE WELVAART
EN DE WERKGELEGENHEID?
HET IDEE VAN VRAGEN WAS ER DUS WEL BIJ DE
GROTE BROER
MODERNE ECONOMIE BEHANDELDE ZELFS DRIE
VRAGEN
VAN DOORN & LAMMERS HADDEN EEN VROEGE
HERDRUK VAN MODERNE SOCIOLOGIE ALS
ONDERTITEL KUNNEN GEVEN:
WAT BEPAALT
HET GEBOORTENIVEAU (VAN HEEK 1954)
DE ONTZUILING (J.P. KRUIJT 1957)
DE ZELFDODING (C.S. KRUIJT 1960)
EN DE SOCIALE STIJGING (VAN TULDER 1962)
?
MODERNE ECONOMIE DEFINIEERT
GEEN BEGRIPPEN MAAR ZET TWEE
THEORIEËN TEGEN ELKAAR AF:
DE PRODUCTIECAPACITEIT BEPAALT
HET NATIONALE INKOMEN
EN
DE AFZET BEPAALT HET NATIONALE
INKOMEN
OP TENTAMEN OVER DIT BOEK MOEST
IK UITREKENEN MET HOEVEEL DE
WERKGELEGENHIED ZOU TOENEMEN
ALS DE OVERHEIDSINVESTERINGEN
MET EEN BEPAALD BEDRAG ZOUDEN
TOENEMEN
PENS VRAGEN UIT
MODERNE ECONOMIE ZIJN
EEN ONDERDEEL VAN
WEBERS
RATIONALISERINGSVRAAG
PEN SCHREEF OOK EEN
BOEK OVER EEN
ONDERDEEL VAN HET
COHESIEPROBLEEM IN DE
SOCIOLOGIE:
HARMONIE EN CONFLICT
UIT 1962
PEN SCHREEF OOK NOG
EENS EEN BOEK OVER EEN
ONDERDEEL VAN HET
ONGELIJKHEIDSPROBLEEM
IN DE SOCIOLOGIE:
INCOME DISTRIBUTION UIT
1971
PEN ALS EEN MODERNER
SOCIOLOOG DAN VAN
DOORN EN LAMMERS!
ÉÉN MAAL LAMMERS’
ORGANISATIESOCIOLOGIE
‘FORMAL ORGANIZATIONS’ UIT 1967
‘STRIKES AND MUTINIES’ UIT 1969
‘STUDENT UNIONISM’ UIT 1971
‘FACULTY RESPONSE’ UIT 1974
DE NIEUWE KERNUITSPRAAK VOLGENS
‘FORMAL ORGANIZATIONS’:
ELKE ORGANISATIE BESTAAT UIT MINSTENS
TWEE GELEDINGEN
MET TEGENGESTELDE BELANGEN
DIT LEIDT TOT STRIJD
GEDEELTELIJKE INVULLING:
DE GELEDINGEN ZIJN DE FORMELE LEIDERS
EN DE LEDEN
WAARBIJ DE BESLISSINGSMACHT EN HET
INKOMEN VAN DE LEIDERS HOGER ZIJN DAN
DE BESLISSINGSMACHT EN HET INKOMEN
VAN DE LEDEN
DEZE STRIJD VERMINDERT DE
DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID
VAN ORGANISATIES
DEZE FIGUUR VERBEELDT DE HYPOTHESE DAT
MINDER ONEVENWICHTIGE
MACHTSVERHOUDINGEN TUSSEN DE LEIDERS
EN LEDEN VAN EEN ORGANISATIE
LANGS TWEE WEGEN DE DOELTREFFENDHEID
EN DOELMATIGHEID VAN ORGANISATIES
VERHOOGT
MACHT IS GEEN NUL-SOM SPEL
LAMMERS BEROEPT ZICH HIER OP DE
ECONOMEN GALBRAITH EN PEN
DE HAMVRAAG VAN DE
ORGANISATIESOCIOLOGIE IS DE VRAAG NAAR
DE DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID
VAN ORGANISATIES
‘STRIKES AND MUTINIES’:
STAKINGEN ZIJN EEN VORM VAN STRIJD
BINNEN BEDRIJFSORGANISATIES
MUITERIJEN ZIJN EEN VORM VAN STRIJD
OP MARINESCHEPEN, ANDERE
ORGANISATIES
ZIJN DE FACTOREN DIE DE UITKOMST VAN
STAKINGEN VERKLAREN
DEZELFDE ALS DE FACTOREN DIE DE
UITKOMST VAN MUITERIJEN VERKLAREN?
DEZE BIJVRAAG VAN DE
ORGANISATIESOCIOLOGIE GAAT OVER DE
WERKOMSTANDIGHEDEN VAN ÉÉN
GELEDING VAN EEN ORGANISATIE
UNIVERSITEITEN ZIJN ORGANISATIES
‘STUDENT UNIONISM’ VRAAG:
WELKE FACTOREN BEPALEN BIJ UNIVERSITAIRE
VERKIEZINGEN HET STEMMEN VAN STUDENTEN
OP PARTIJEN DIE DE LEIDING VAN DE
UNIVERSITEIT MACHT AF WILLEN NEMEN?
‘FACULTY RESPONSE’ VRAAG:
WELKE FACTOREN BEPALEN BIJ UNIVERSITAIRE
VERKIEZINGEN HET STEMMEN VAN STAFLEDEN
OP PARTIJEN DIE DE LEIDING VAN DE
UNIVERSITEIT MACHT AF WILLEN NEMEN?
BEIDE BIJVRAGEN VAN DE
ORGANISATIESOCIOLOGIE HANDELEN OVER DE
HEVIGHEID VAN STRIJD TUSSEN DE GELEDINGEN
VAN ORGANISATIES
ANDER MAAL LAMMERS’
ORGANISATIESOCIOLOGIE
‘MACHT EN GEZAG’ UIT 1990
‘COLLABOREREN OP NIVEAU’ UIT 1994
‘COLLABORATIE EN VERZET IN DUITSE
EN JAPANSE INTERNERINGSKAMPEN’
UIT 1997
‘NEDERLAND ALS BEZETTENDE
MOGENDHEID’ UIT 2003
‘DE VS ALS BEZETTENDE
MOGENDHEID’ UIT 2007
GEBUNDELD IN VREEMDE
OVERHEERSING UIT 2005
OP HET KAFT STAAN TWEE VREEMDE
OVERHEERSINGEN!
NET ALS BEDRIJVEN, SCHEPEN EN
UNIVERSITEITEN ZIJN
STATEN BIJZONDERE GEVALLEN VAN
ORGANISATIES
ALS EEN STAAT MET GEWELD EEN
ANDERE STAAT BEZET
IS DAT EEN INTERORGANISATIONELE
BETREKKING
MAAR DAT IS ALLEEN NOG SPELEN MET
DE OBJECTAFBAKENING
LAMMERS STELT OPNIEUW ‘WAARVAN
IS … EEN BIJZONDER GEVAL VRAAG’
DE EERSTE KEER BEANTWOORDDE
LAMMERS’ ORGANISATIESOCIOLOGIE
DRIE SOORTEN VRAGEN:
VRAGEN OVER DE DOELTREFFENDHEID EN
DE DOELMATIGHEID
VRAGEN OVER DE UITKOMST VAN STRIJD
VRAGEN OVER DE HEVIGHEID VAN STRIJD
DE TWEEDE KEER BEANTWOORDT
LAMMERS’ ORGANISATIESOCIOLOGIE
WEER DRIE SOORTEN VRAGEN:
VRAGEN OVER DE DOELTREFFENDHEID EN
DE DOELMATIGHEID VAN BEZETTINGEN
VRAGEN OVER DE DRAAGBAARHEID VAN
BEZETTINGEN VOOR DE INWONERS VAN EEN
BEZET LAND
VRAGEN OVER VERZET IN KAMPEN
DOELTREFFENDHEID: ‘MACHT EN GEZAG’
DOELMATIGHEID (NETTOBATEN):
‘COLLABOREREN OP NIVEAU’
LEEFBAARHEID: ‘COLLABOREREN OP
NIVEAU’
VERZET: ‘INTERNERINGSKAMPEN’
WAAROP KOMEN GEZIEN ALLERLEI
INDIVIDUALISTISCHE HYPOTHESEN
DE BEZETTINGSSTIJLEN UIT
‘NEDERLAND ALS BEZETTENDE
MOGENHEID’ EN ‘DE VS ALS
BEZETTENDE MOGENDHEID’ OP NEER?
EEN BEPAALDE COMBINATIE VAN BIJ
EEN BEZETTING NAGESTREEFDE
DOELEN EN BIJ EEN BEZETTING
INGEZETTE MIDDELEN
NOEMT LAMMERS, ALS DIE
COMBINATIE IN DE TIJD BETREKKELIJK
ONVERANDERLIJK IS,
EEN BEZETTINGSSTIJL
EFFECTIVITEIT EN
EFFICIËNTIE VAN
ORGANISATIES
ARBEIDSPRODUKTIVITEIT VAN
BEDRIJFSAFDELINGEN
ZIEKTEVERZUIM
VAN BEDRIJVEN
HET HOOFDDEEL VAN
LAMMERS’ EERDERE
WAAIER VAN
ORGANISATIEVRAGEN
EFFECTIVITEIT EN
EFFICIËNTIE VAN
ORGANISATIES
VERWEZENLIJKING
DOELEN DUITSE
BEZETTER IN
NEDERLAND
NETTOBATEN
VAN DE BEZETTING
VAN NEDERLAND
VOOR DUITSLAND
HET HOOFDDEEL VAN
LAMMERS’ LATERE
WAAIER VAN
ORGANISATIEVRAGEN
STRIJD TUSSEN
GELEDINGEN VAN
ORGANISATIES
STAKINGEN
VAN
BEDRIJFSPERSONEEL
MUITERIJ
OP
MARINESCHEPEN
POLITIEKE
STRIJDBAARHEID
VAN STUDENTEN
OP UNIVERSITEITEN
HET ENE BIJDEEL VAN
LAMMERS’ EERDERE
WAAIER VAN
ORGANISATIEVRAGEN
POLITIEKE
STRIJDBAARHEID
VAN STAFLEDEN
OP UNIVERSITEITEN
STRIJD TUSSEN
GELEDINGEN VAN
ORGANISATIES
DE FEBRUARISTAKING
IN
AMSTERDAM
DE OPSTAND
IN SOBIBOR
HET ENE BIJDEEL VAN
LAMMERS’ LATERE
WAAIER VAN
ORGANISATIEVRAGEN
VERZET
IN DE
JAPPENKAMPEN
ONGELIJKHEDEN
TUSSEN DE
MEER EN MINDER
MACHTIGE
GELEDINGEN
VAN ORGANISATIES
INKOMENSVERSCHILLEN
TUSSEN DE
GELEDINGEN VAN
ORGANISATIES
VERSCHILLEN IN
WERKOMSTANDHEDEN
TUSSEN DE
GELEDINGEN VAN
ORGANISATIES
VERSCHILLEN IN
LEEFOMSTANDIGHEDEN
TUSSEN DE
GELEDINGEN VAN
ORGANISATIES
??
WELKE
ORGANISATIE
??
??
WELKE
ORGANISATIE
??
??
WELKE
ORGANISATIE
??
HET ANDERE BIJDEEL VAN
LAMMERS’ EERDERE WAAIER VAN
ORGANISATIEVRAGEN
ONGELIJKHEDEN
TUSSEN DE
MEER EN MINDER
MACHTIGE
GELEDINGEN
VAN ORGANISATIES
LEEFBAARHEID
VAN
NEDERLANDERS
ONDER DE
DUITSE
BEZETTING
LEEFBAARHEID
VAN
INDONESIËRS
ONDER DE
JAPANSE
BEZETTING
HET ANDERE BIJDEEL
VAN LAMMERS’
LATERE WAAIER VAN
ORGANISATIEVRAGEN
OVERLEVINGSKANSEN
VAN
NEDERLANDERS
IN
JAPPENKAMPEN
Download