Bijlage I

advertisement
Bijlage I
Tabel 1
De leerstofgebieden per inhoudelijk domein van de TIMSS-toets voor rekenen die volgens de leerkracht dit
jaar of vorige schooljaren behandeld zijn, in percentages (n=138)
Inhoudsgebied
Leerstofgebied
Rekenen
A. Getallen
% dit jaar
of eerder
behandeld
a) Gehele getallen, inclusief plaatswaarden en ordenen
95
b) Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en/of delen met
99
gehele getallen
c) Breuken (delen van een geheel of een verzameling, plaats
78
op een getallenlijn; breuken vergelijken en ordenen)
d) Optellen en aftrekken met breuken
20
e) Decimalen, inclusief plaatswaarden en ordenen
29
f) Optellen en aftrekken met decimalen
17
g) Opgaven waarvoor het ontbrekende getal moet worden
92
ingevuld om deze kloppend te maken, of eenvoudige
situaties modelleren
h) Patronen van getallen (aanvullen van getalpatronen en het
74
vinden van ontbrekende termen)
B. Geometrische
vormen en meten
a) Lijnen: meten, lengte schatten; evenwijdige lijnen en
49
loodlijnen
b) Vergelijken en het tekenen van hoeken
7
c) Toepassen van niet-formele coördinatensystemen om
87
posities te vinden op een plattegrond of kaart (bv. Vak B4)
d) Elementaire eigenschappen van gangbare geometrische
33
e) Spiegelen en rotaties
50
f) Verbanden tussen tweedimensionale en driedimensionale
27
vormen
C. Gegevensweergave
g) Vinden en schatten van oppervlakte, omtrek en volume
56
a) Lezen van gegevens in tabellen, grafieken, staaf- en
94
cirkeldiagrammen
b) Trekken van conclusies op basis van weergaven van
70
gegevens
c) Weergeven van gegevens in tabellen, grafieken, en
staafdiagrammen
85
154
PIRLS- en TIMSS-2011
Tabel 2
De leerstofgebieden per inhoudelijk domein van de TIMSS-toets voor natuuronderwijs die volgens de
leerkracht dit jaar of vorige schooljaren behandeld zijn, in percentages (n=130)
Inhoudsgebied
Leerstofgebied
A. Biologie
a) De belangrijkste organen en hun functie bij de mens en andere
organismen (planten en dieren)
b) Voortplanting en ontwikkeling van planten en dieren
c) Lichamelijke kenmerken, gedrag en overleving van organismen die
in verschillende omgevingen leven
d) Verbanden in een leefgemeenschap (bijv. eenvoudige voedselketens,
relatie tussen roofdier en prooi)
e) Verandering in het milieu (effecten van menselijke activiteit,
vervuiling en het voorkomen daarvan)
f) Menselijke gezondheid (bijv. overdragen/preventie van
besmettelijke ziektes, tekenen van gezondheid/ziekte, voeding,
lichaamsbeweging)
55
a) Fases van materie (vaste stoff en, vloeistoff en, gassen) en
verschillen in hun fysieke kenmerken (vorm, volume), inclusief
veranderingen als gevolg van opwarming en afkoeling
b) Classificatie van voorwerpen/materialen op basis van fysieke
kenmerken (zoals gewicht/massa, volume, magnetische
aantrekkingskracht)
c) Vorming en scheiding van mengsels
d) Gangbare veranderingen in materialen (bijv. verteren, verbranden,
roestvorming, koken)
e) Gangbare energiebronnen/-vormen en het praktisch gebruik ervan
(bijv. zon, elektriciteit, water en wind)
f) Licht (bijv. bronnen en gedragskenmerken)
g) Elektrische circuits en eigenschappen van magneten
h) Krachten die ervoor zorgen dat voorwerpen bewegen (bijv.
zwaartekracht, druk- en trekkrachten)
35
a) Water op aarde (plaats, soorten en beweging) en lucht
(samenstelling, bewijs van het bestaan van lucht, gebruik)
b) Veel voorkomende kenmerken van landschappen (bijv. bergen,
vlaktes, rivieren en woestijnen) en het gebruik daarvan door de
mens (bijv. akkerbouw, irrigatie, ontginning van land)
c) Verschillen in weersgesteldheden van dag tot dag of tussen
jaargetijden
d) Fossielen van dieren en planten (ouderdom, locatie, vorming)
e) Het zonnestelsel (planeten, zon, maan)
f) Dag en nacht, en schaduwen als gevolg van het draaien van de aarde
en haar relatie met de zon
55
B. Natuur- en
scheikunde
C. Fysische
aardrijkskunde
% dit jaar
of eerder
behandeld
54
47
74
76
62
12
9
37
69
40
30
24
66
85
29
49
52
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards